Guvernul a aprobat în sedinta de sãptãmâna trecutã, bugetul de venituri si cheltuieli pentru Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului. 250.000 de lei s-au alocat pentru reconversia profesionalã a celor care îsi vor pierde locurile de muncã la SNIM.

“Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului – S.A., operator economic ce desfãsoarã în principal activitãti în domeniul energetic, s-a efectuat avându-se în vedere urmãtoarele:  nivelul preliminar al realizãrilor pentru anul 2016; avizul C.A. nr. 3/04.03.2017 privind proiectul de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2017;  nivelul prevãzut al veniturilor în sumã de 121.353 mii lei este corelat cu cel al cheltuielilor în sumã de 121.160 mii lei, rezultatul brut fiind pozitiv, respectiv 193 mii lei;  volumul productiei fizice luat în calculul veniturilor din productia vândutã este de 236 mii tone huilã extrasã, cu o putere calorificã medie de 3.462 kcal/kg, corespunzãtoare unei cantitãti totale de 816.980 gcal care valorificate dau o productie marfã de 44.117 mii lei”, aratã proiectul aprobat de Executiv.

Veniturile totale care au în vedere si ajutorul de stat pentru închiderea minelor neviabile acordat conform Deciziei 2010/787/UE, Deciziei CE C (2012) 1020 final, Deciziei CE C (2015) 8066 final în sumã de 84.557 mii lei, conform prevederilor Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, capitolul 8101, titlul 40 „Titlul IV Subventii”, care a fost diminuat cu suma de 8.456 mii lei, reprezentând retinerea de 10% reglementatã de art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, rãmânând în cuantum de 76.101 mii lei, defalcat astfel: 44.646 mii lei reprezentând ajutor de stat pentru acoperirea costurilor de productie;  31.455 mii lei reprezentând ajutor de stat pentru acoperirea costurilor exceptionale, cu urmãtoarea structurã:  plãti compensatorii 14.062 mii lei;  lucrãri de închideri mine 14.345 mii lei, din care: – lucrãri pentru asigurarea securitãtii în subteran: 7.368 mii lei; – lucrãri legate de reabilitatea exploatãrilor miniere: 4.547 mii lei; – lucrãri de ecologizare: 2.430 mii lei; facilitãti pensionari: 2.798 mii lei; reconversie profesionalã: 250 mii lei.

“Deoarece activitatea societãtii are drept tintã închiderea definitivã pânã în anul 2019 a minelor Petrila, Paroseni si Uricani, mine considerate necompetitive, pentru înfãptuirea acestui program a fost aprobat un ajutor de stat destinat acoperirii diferentei între costul de productie si pretul de livrare ori a unor cheltuieli exceptionale asa cum au fost definite în planul de închidere, bugetul propus este în conditii de eficientã economicã, rezultatul brut fiind pozitiv”, mai aratã documentul.  Nivelul cheltuielilor de naturã salarialã ce a fost fundamentat având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 si care prezintã o reducere cu 15,47%, fatã de nivelul aprobat al anului 2016, ca urmare a: diminuãrii numãrului mediu de salariati pentru anul 2017, de la 1.106 persoane la 855 persoane, respectiv cu 22,69%;  cresterea câstigului mediu brut pe salariat cu 5% cu respectarea prevederilor art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întãrirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitãtile administrative teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritarã si ale art. 59, alin. 6 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;  numãrul de personal preliminat la finele anului 2016 este de 880 persoane, cu 114 de persoane mai mic decât numãrul de 994 persoane aprobat în bugetul pe anul 2016.

“Numãrul de personal prognozat pentru finele anului 2017 va fi de 502 persoane rezultând din: – aplicarea mãsurii de concediere colectivã suplimentarã a 105 persoane si din încetarea rapoartelor de muncã a unui numãr de 9 salariati la finele anului 2016, la cererea acestora, conform art. 55 din Legea nr. 53/2003 privind codul muncii, fãrã a beneficia de plãti compensatorii; – disponibilizarea colectivã a unui numãr de 378 persoane în anul 2017, rezultând un numãr de persoane disponibilizate fatã de nivelul aprobat în anul 2016 de 483 persoane, conform nivelului aprobat în Decizia CE C(2015) 8066 final, modificatã prin Adresa Comisiei Europene nr. COMP/CD/MD/jbl*2016/125983 din 20.12.2016”, mai aratã documentul.

Monika BACIU