A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, precum și ale art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 135 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, vă aducem la cunoştinţă că în data de  31 octombrie 2023, ora 1300, va avea loc şedinţa publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, ale cărei lucrări se vor desfășura în sala de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr.28, județul Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea alocațiilor de hrană la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu pentru pacienții internați, față de nivelul prevăzut în Ordinul Ministerului Sănătății nr.1488/2022 privind stabilirea cuantumului alocației de hrană în unitățile sanitare publice;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea de la bugetul Județului Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2023;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul III 2023;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru trimestrul III 2023;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.237/2022, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul privat al Județului Hunedoara a unor construcții aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Lucrări de realizare dispozitive de scurgere a apelor pentru proiectul „Modernizare culoar trafic Mures Nord DN 7 Gelmar – Geoagiu Bai – Bobalna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Harau – Barsau – Soimus – Branisca – DN 7 Ilia”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului în care își desfășoară activitatea Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al SC APA PROD SA Deva la care Judeţul Hunedoara are calitatea de acţionar majoritar;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – URICANI”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.43/2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale din familia ocupațională “Administrație” din cadrul Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, cu modificările ulterioare;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare DJ668A: Streisângeorgiu (DJ668)-Chițid- Boșorod- Luncani- Târsa- Costești(DJ705A), km12+410-km15+410”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional  la contractul nr.20110/2018 de delegare prin concesiune a Serviciului de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor CMID Bârcea Mare, județul Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Creșterea siguranței pacienților în Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii temporare a circulaţiei rutiere pe unele sectoare de drumuri județene  pe perioada iernii 2023 – 2024, respectiv de la data de 15.11.2023 până la data de 31.03.2024;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2023 – 2024 începând din data de 11.2023 până la data de 31.03.2024 pentru drumurile aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.69/2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare temporară în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara a drumului în suprafață de 970 mp înscris în CF nr. 64051 aparţinând proprietăţii publice a Comunei Băița, în vederea realizării unor lucrări de reabilitare și modernizare;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Informare privind deplasarea vicepreședintelui Consiliului Județean Hunedoara la Chișinău, Republica Moldova;
 2. Întrebări, interpelări.