Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare DJ 672C: limită judet Gorj -Valea de Peşti – DN66A, km 40+776 – km 50+309″ a fost aprobat în cursul ultimelei ședințe al Consiliului Județean Hunedoara.

Lucrările de construcții și reparații de interes public, finanțate din bugetele comunelor, orașelor, municipiilor sau județelor, se execută numai pe baza unor documentații tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de Consiliul local ori de Consiliul județean și numai pe baza unei licitații publice, in limitele și in condițiile prevăzute de lege.
”Prin Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” a fost semnat Contractul de finanţare nr. 1387/26.05.2023 privind realizarea obiectivului de investiții ,,Modernizare DJ 672C: limită judeţ Gorj – Valea de Pești – DN66A, km 40+776 – km 50+309″. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.363/2022 a fost aprobată documentaţia tehnico-economică, a indicatorilor tehnico economici şi a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 672C: limită judeţ Gorj -Valea de Peşti DN66A, km 40+776 – km 50+309″ aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului; Valoarea estimata a procedurii de atribuire a contractului de lucrări este de 35.179.757,40 lei fără TVA. La procedura de licitaţie deschisa de pe platforma SICAP, a fost depusa o singura oferta. Urmare finalizării evaluării ofertei unice depusa, a rezultat ca valoarea ofertata este de 36.189.000,34 lei fără TVA, astfel: – 767.774,52 lei fără TVA reprezentând valoarea capitolului I a devizului general; – 35.325.142,49 lei fără TVA reprezentând valoarea capitolului IV a devizului general; 96.083,33 lei fără TVA reprezentând
Organizarea de şantier din capitolul V a devizului general. valoare ce depășește valoarea estimata a contractului cu un procent ce se încadrează in prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completările ulterioare… Faţă de considerentele enunţate, propunem iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții,, Modernizare DJ 672C: limită judet Gorj -Valea de Peşti – DN66A, km 40+776 – km 50+309″ aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului şi supunerea lui spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Hunedoara”, arată proiectul de hotărâre aprobat de către consilierii județeni.
Monika Baciu