Minele din Valea Jiului se închid rând pe rând. Minele Uricani si Paroseni din cadrul Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului îsi vor înceta activitatea de productie în acest an.  Si la Complexul Energetic Hunedoara urmeazã a fi închise douã unitãti miniere. Este vorba de Lupeni si Lonea. În acest sens, conducerea  societãtii a scos la licitatie contractul servicii de proiectare cu titulatura „Proiecte Tehnice de executie lucrãri de  Închidere si Ecologizare  pentru sucursalele  EM LONEA si EM LUPENI – Sectiunea Închideri Miniere Subterane – anul 2017”.
“Pentru îndeplinirea contractului, contractantul se obliga sã întocmeascã doua documentatii de proiectare (PT), o documentatie pentru sucursala EM Lonea si o documentatie pentru sucursala EM Lupeni, în baza documentatiilor (PIA) detinute de CEH –SA. Contractantul se obligã sã întocmeascã toate documentatiile necesare obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor – prevãzute în cap. 15 din caietul de sarcini – pentru documentiile PT întocmite pentru fiecare sucursalã”, aratã anuntul de licitatie.
La suma de 69.800 RON a fost evaluat contractul pentru proiectele tehnice de închidere a celor douã unitãti miniere.
Directia Minierã din cadrul Complexului Energetic Hunedoara detine licentã de exploatare pentru perimetrele miniere concesionate Lonea, Livezeni, Vulcan, Lupeni pânã în anul 2024  Costul mediu pe anul 2016 a fost de 118.9 lei/gcal. Capacitatea de productie medie este de 742 mii tone huilã/an; un document al CEH aratã cã “continuitatea exploatãrii la nivelul actual de extractie, este asiguratã cu rezerve industriale pentru o perioadã de peste 70 ani”.
“Conform Hotãrârii de Guvern nr. 266/2017 S.CEH va accesã un ajutor de stat pentru închiderea si ecologizarea E.M.Lonea si E.M.Lupeni. Activitatea de productie la E.M.Lonea si E.M.Lupeni va înceta la sfârsitul anului 2018, urmând ca activitatea de închidere subteranã si ecologizare sã se facã pânã în anul 2027”, aratã un document al CEH.
Potrivit manualului de închidere a minelor “pentru minele proprietate de stat a cãror activitate înceteazã, obligatia obtinerii avizelor, acordurilor, autorizatiilor este a „MEC-DGRM” prin CONVERSMIN, care deleagã aceastã competentã prin mandatare proiectantului”. DGRM-GCPIM si CONVERSMIN sunt autorizate în numele “MEC” sã gestioneze fondurile destinate închiderii “minelor” si refacerii mediului si monitorizãrii lucrãrilor de implementare a contractelor si de monitorizare post- închidere din perimetrele aflate în administrarea sau concesionate “titularilor” proprietate de stat, precum si a celor care constituie “mosteniri istorice”, indiferent de sursa de finantare, asa cum au fost prevãzute în bugetul de venituri si cheltuieli al “MEC”.
Monika BACIU