C onsiliul Local al municipiului Petroșani a adoptat proiectul de hotărâre privind acordarea unor scutiri de la plata taxelor și a impozitelor locale.

Astfel, pentru a putea beneficia de scutirea de la plata impozitului pe clădire, contribuabilii pensionari trebuie să îndeplinească următoarele condiții: pensionarul să fie proprietar al clădirii;
pensionarul să nu aibă alte venituri ( venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din închirieri, venituri din investiţii, venituri din activităţi agricole, venituri din premii şi jocuri de noroc, venituri din dividende şi din alte surse); clădirea în cauză să fie locuinţa de domiciliu; să locuiască efectiv în clădirea respectivă; să nu deţină în proprietate alte clădiri cu destinaţie rezidenţială; soţul sau soţia pensionarului proprietar să îndeplinească una din următoarele condiții: să fie pensionar şi să nu obţină alte venituri; să nu obţină venituri şi să aibă peste 60 de ani. Ceilalți membri ai familiei ( în afara soţilor) să fie minori, arată documentul.
Totodată, pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor care deţin titlul de luptător pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, de scutirea de la plata impozitului / taxei pe teren prevăzută la art. 15 alin. (5) din H.C.L. nr. 546 /2023 şi de scutirea de la plata impozitului pe mijloace de transport, contribuabilii trebuie să depună certificatul care atestă titlul de luptător pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, titlu atribuit conform Legii nr. 341 / 2004, art. 3, alin.1, lit b). În plus, și organizațiile neguvernamentale pot fi scutite de la plata impozitelor locale. Este vorba de ONG-urile care desfășoară activități de suport și asistență pentru familiile și copiii aflați în dificultate, asistență, suport și îngrijire pentru persoanele vârstnice, centre de zi pentru copii și tineri aflați în dificultate, asistență și sport pentru copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, familii monoparentale, persoane afectate de violența în familie, persoane infectate sau bolnave de HIV/SIDA, fără venituri sau cu venituri mici, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli incurabile.

S cutire la plata taxelor de salubrizare
Totodată, există și scutiri de la plata taxelor de salubrizare. Cei care vor beneficia de aceste scutiri sunt veteranii de război, văduvele de război, văduvele nerecăsătorite, organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire social și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție social pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și alte persoane aflate în dificultate, conform legii.
Vor fi scutiți de la plata taxelor de salubrizare și persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați cu gradul I de invaliditate.
Și persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-Lege nr. 118/1990 vor beneficia de scutiri de la plata taxei de salubrizare.
Monika BACIU