O societate din Reșița a vândut Complexului Energetic cărbune. Numai că întreaga tranzacție a ajuns pe rolul instanțelor de judecată.

Creditoarea SC Balcan Coal SRL a formulat o cerere de plată privind plata creanței în cuantum total de 649035,47 compusă din debit principal și penalități de întârziere, cu privire la care administratorul judiciar al debitoarei Societatea Complexul Energetic Hunedoara, a comunicat contestatoarei-creditoare faptul că nu recunoaște/admite creanțele pretinse prin cererea de plată, fiind în imposibilitate de a constata caracterul cert al debitului pretins.

C reanțele, pe masa instanței
Administratorul judiciar a menționat că
debitoarea nu recunoaște datoria, factura emisă nefiind acceptată la plată din cauza neconcordanței dintre buletinul de analiză emis de către PETCOM și cel emis de către
laboratorul debitoarei, neconcordanță ce nu a putut fi tranșată întrucât proba martor a fost compromisă prin amestecarea cu proba vânzătorului, cu încălcarea prevederilor contractuale. Împotriva acestei măsuri, creditorul Balcan Coal SRL a formulat contestație prin care a solicitat admiterea contestației, desființarea măsurii administratorului judiciar și obligarea debitoarei la plata sumei de 763.285,23 lei, din care suma de 243.084,47 lei debit principal și suma de 520.200,76 lei, penalități de întârziere, calculate până la data formulării contestației, precum și obligarea la penalitățile de întârziere calculate de la data formulării contestației și până la data plății integrale a debitului și la plata cheltuielilor de judecată.
”S-a reținut că între debitoare și Balcan Spring SRL s-a încheiat contractul de furnizare cărbune energetic nr. 38/20.01.2022 (f. 15-19), modificat prin actul adițional nr. 1/20.01.2022 (f. 20-21), având ca obiect livrarea cărbunelui energetic pentru ardere la Grupul IV din cadrul SE Paroșeni, la prețul de 115,00 lei/Gcal, fără TVA. La data de 17.02.2022, Balcan Spring SRL a cesionat către Balcan Coal SRL dreptul de creanță asupra sumei de 243085,47 lei (inclusiv toate drepturile care decurg din aceasta) din factura nr. 702/09.02.2022 (f. 31). Conform prevederilor contractului de furnizare, facturarea cărbunelui energetic se va face în lei, raportat la puterea calorifică de 4500 Kcal/kg, urmând a fi întocmită o factură de corecție la momentul primirii buletinului de analiză rezultat în urma analizei (art. 5.1). Totodată, referitor la stabilirea prețului părțile au convenit, conform art. 7.2 (1) din contract, că se vor preleva probe pentru recepția calitativă și se vor forma, în vederea prelucrării și analizei, trei probe pentru fiecare lot, respectiv una pentru vânzător, una pentru achizitor și o probă martor, ce se va asigura cu sigilii de unică folosință aplicate pe ambele părți. S-a stabilit că atât vânzătorul cât și achizitorul vor efectua analiza probei de lot, în laborator acreditat RENAR, respectiv în laboratorul S CEH SA, conform procedeelor și metodelor în conformitate cu normele și standardele în materie, în vigoare, urmând ca în cazul unei neconcordanțe între rezultatele obținute de părți, se va analiza proba martor într-un laborator acreditat RENAR și agreat de ambele părți. La data de 05.02.2022, a fost emisă factura inițială privind furnizarea cărbunelui energetic, calculată la o putere calorifică de 4500 Kcal/kg (f. 27), iar ulterior, în urma analizei calitative efectuate de vânzător prin intermediul Petcom, puterea calorifică rezultată a fost de 5460 Kcal/kg (f. 22), motiv pentru care a fost întocmită factura de corecție nr. 702/09.02.2022 în valoare de 243084,47 lei (f. 26). La data de 10.02.2022, debitoarea a comunicat contestatoarei buletinul de analiză nr. 53/05.02.2022, întocmit în laboratorul propriu, din care rezultă că puterea calorifică obținută a fost de 4451 Kcal/kg (f. 28). Întrucât între cele două analize a rezultat o neconcordanță calitativă mai mare de 71,6 Kcal/kg, a fost trimisă proba martor către Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice ICSI Râmnicu Vâlcea în vederea analizării, însă laboratorul a comunicat imposibilitatea efectuării analizei ca urmare a intrării în revizie tehnică a echipamentelor necesare determinării puterii calorifice”, arată sentința comunicată de instanță.

P roba martor, mărul discordiei
După recuperarea probei martor, la
solicitarea administratorului contestatoarei, această probă a fost desigilată și amestecată și omogenizată cu altă probă, ulterior formându-se 4 noi probe dintre care două au fost trimise la ICSI Râmnicu Vâlcea în vederea analizării, care ar fi emis două rapoarte de încercări – nr. 449 și nr. 450 din 05.02.2022 (nedepuse la dosar), pe baza cărora Petcom a emis buletine de analiză din care rezultă o putere calorifică de 5627 Kcal/kg, respectiv 5626 Kcal/kg (f. 29-30).
”Raportat la prevederile contractului de furnizare, instanța a constatat că părțile au stabilit în mod clar procedura de determinare a prețului concret al cărbunelui energetic furnizat, și anume au convenit ca prețul să fie calculat în funcție de o putere calorifică stabilită inițial la valoarea de 4500 Kcal/kg, urmând ca puterea calorifică reală să fie stabilită ulterior, pe baza analizelor probelor prelevate în prezența ambelor părți. Astfel, s-a prevăzut că în cazul în care rezultatele analizelor efectuate de fiecare parte stabilesc o neconcordanță calitativă mai mare de 71,6 Kcal/kg, se va proceda la analiza probei martor de către un laborator acreditat RENAR și stabilit de comun acord, rezultatul obținut fiind obligatoriu pentru ambele părți. Prin urmare, întrucât între rezultatul analizei obținute de contestatoare – 5460 Kcal/kg și cel obținut de debitoare-4451 Kcal/kg a existat o neconcordanță calitativă mai mare de 71,6 Kcal/kg, prevederile contractuale stabileau în mod clar că puterea calorifică se va determina, cu caracter obligatoriu, de un laborator acreditat RENAR și stabilit de comun acord, prin analiza probei martor. Întrucât contestatoarea a procedat la desigilarea probei martor, este evident că aceasta a fost compromisă, iar puterea calorifică nu va mai putea fi niciodată stabilită în mod concret, ceea ce va conduce la imposibilitatea emiterii facturii de corecție, întrucât nu există puterea calorifică stabilită prin analiza probei martor de către un laborator acreditat RENAR și stabilit de comun acord.
Instanța a menționat că părțile nu au prevăzut dreptul/posibilitatea acestora de a contesta, de a nu ține seama ori de a face aprecieri asupra rezultatului analizei efectuate în mod independent de cealaltă parte, ci au stabilit în mod neechivoc, cum se va determina puterea calorifică în astfel de situații, respectiv prin stabilirea acesteia de către un laborator acreditat RENAR și stabilit de comun acord. Astfel, nu prezintă relevanță faptul că buletinul de analiză emis de debitoare nu cuprinde date precum număr de sigiliu, date de identificare a persoanelor care au efectuat analiza, metodele folosite, etc., întrucât la fel de irelevantă este și menționarea acestor elemente în buletinul de analiză emis de Petcom, cât timp, raportat la modul de efectuare a respectivelor analize (în regim privat), acestea nu pot garanta realitatea înscrierilor în respectivele formulare, acesta putând fi completate efectiv cu orice date. Tocmai de aceea, părțile au ales de comun acord un laborator independent, acreditat RENAR, care să stabilească puterea calorifică a cărbunelui, și au convenit ca acest rezultat să fie obligatoriu pentru părți. Față de cele expuse mai sus, constatând că factura de corecție nr. 702/09.02.2022 nu a fost emisă pe baza puterii calorifice stabilite prin analiza probei martor, administratorul judiciar a respins în mod corect creanțele solicitate prin cererea de plată, având în vedere lipsa caracterului cert, lichid și exigibil al sumei solicitate. Împotriva acestei sentințe a formulat apel Balcan United Group SRL ca fiind nelegală și netemeinică”, mai nptează sentința.

I storicul tranzacției
La data de 25 ianuarie 2022, între Balcan Spring SRL, în calitate de furnizor, și Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA. „în insolvență”, „in insolvency”, în calitate de achizitor, s-a încheiat Contractul de furnizare cărbune energetic AC nr. 38/20.01.2022, având ca obiect livrarea unei cantități de 1.800 de tone (+/-10%) de cărbune, cu posibilitatea de suplimentare până la 10.000 de tone, pentru arderea acestuia la Grupul IV din cadrul SE Paroseni.
Raportat la art. 5.1. din Contract facturarea cărbunelui energetic se făcea în lei, la data încărcării, raportat la o putere calorifică fixă de 4.500 Kcal/kg, urmând ca ulterior, pe baza analizei de laborator a cărbunelui încărcat, realizată de către un inspector independent, să se stabilească valoarea energetică reală a acestuia, însoțită de o factură de corecție pe baza căreia să se achite diferența de preț sau să se restituie ceea ce s-a plătit în plus.
În data de 09.02.2022, furnizorul a dispus încărcarea cantității de 1850 de tone de cărbune energetic via Antestația TRIAJ Paroșeni unde s-a executat obligația de predare către achizitor, iar ca urmare a analizei calitative realizate de către inspectorul independent Petcom Inspection Independent Surveyor SRL s-a emis Buletinul de analiză nr. 01 potrivit căruia puterea calorifică reală a cărbunelui încărcat era de 5.460 kcal/kg, motiv pentru care s-a emis și factura de corecție Seria BAL nr. 702 în valoare de 243.084,47 lei, reprezentând diferența de preț datorată de către debitoare. Potrivit prevederilor convenționale-art. 7 pct. 7.2 din Contract-la momentul încărcării cantității de cărbune menționate, inspectorul independent Petcom, a prelevat mai multe probe dintre care două îi reveneau achizitorului, inclusiv proba martor.
Ulterior emiterii facturii de corecție, la data de 10.02.2022, debitoarea a comunicat înscrisul intitulat Buletinul de analiză a cărbunelui
energetic nr. 53 despre care se afirmă că ar fi fost emis de către laboratorul său propriu.
Din acest document reiese că valoarea puterii calorifice a cărbunelui livrat ar fi de doar 4.451 Kcal/kg, și că, în consecință, nu s-ar impune plata facturii de corecție emise în baza analizei realizate de Petcom, care relevase o putere calorifică de 5.460 kcal/kg. Pe fondul cauzei, a denunțat ca fals înscrisul denumit Buletin de analiză a cărbunelui energetic nr. 53/10.02.2022 emis de SCEH considerând că atât cuprinsul, cât și semnătura de pe acesta sunt false, având în vedere: a) din cuprinsul buletinului rezultă că nu au fost respectate dispozițiile contractuale care reglementau realizarea expertizei de către achizitor, respectiv art. 7, pct. 7.2. alin. 1).
Astfel, spre deosebire de buletinul inspectorului independent, buletinul SCEH nu arată metodele de determinare/standardele de calitate pe baza cărora s-au făcut evaluările parametrilor în discuție și nici nu este identificată, pe bază de număr de sigiliu, proba supusă analizei.
”Față de toate aceste considerente, în mod corect administratorul judiciar nu a recunoscut/ nu a admis creanțele pretinse prin cererea de plată, fiind în imposibilitate de a constata caracterul cert al creanțelor. Sentința judecătorului-sindic este legală, instanța în mod corect reținând că: procedura de înscriere în fals nu este incidentă în cauză, raportat la art. 304 din Codul de procedură civilă: Criticile invocate de reclamant (inexistența unui laborator și a personalului aferent-șef și subordonați, datele consemnate sunt rezultatul unei analize fictive, care nu a avut loc niciodată, etc.) privesc un eventual fals material, care nu poate face obiectul procedurii înscrierii în fals, ci a unei sesizări directe a organului de cercetare penală.
Aceste critici nu vizează „falsificarea scrierii sau semnăturii” ci însăși veridicitatea celor menționate în buletinul de analiză, aspect care nu poate face obiectul cercetării falsului prevăzute de art. 304 C.pr.civ. – apelanta a compromis proba martor, singura probă a cărei analiză ducea la soluționarea legală a diferendului dintre părți: întrucât contestatoarea a procedat la desigilarea probei martor, este evident că aceasta a fost compromisă, iar puterea calorifică nu va mai putea fi niciodată stabilită în mod concret, ceea ce va conduce la imposibilitatea emiterii facturii de corecție, întrucât nu există puterea calorifică stabilită prin analiza probei martor de către un laborator acreditat RENAR și stabilit de comun acord”, mai notează sentința.
”Față de cele arătate, se constată că nu poate fi primit niciun motiv de apel și în temeiul art. 480 alin 1 Cod procedură civilă va respinge ca nefondat apelul declarat de Balcan United Group SRL împotriva sentinței nr. 159/F/CC/2022 pronunțată de Tribunalul Hunedoara în dosar nr. 5075/97/2016/a39”, mai arată sentința.
Monika BACIU