Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Municipiul Lupeni, strada Revoluţiei, numărul 2, Lupeni, judeţul Hunedoara, telefon 0254560725, fax 0254560515, email achizitii1.plm@gmail.com, primaria@e-lupeni.ro, cod fiscal 4375046

 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:1. teren având categoria ”curți-construcții” în suprafață de 135 mp reprezentând teren curte lângă locuință, situat în intravilanul Municipiului Lupeni, județul Hunedoara, Strada Căpriorului, fără nr., Carte funciară 64092 Lupeni, nr. cadastral 64092 (provenit din CF nr. 2089, nr. topografic 1577/99/1/14), ce aparține domeniului privat al Municipiului Lupeni, Județul Hunedoara, conform Caietului de sarcini, HCL Lupeni nr. 73/30.05.2023 și OUG 57/2019; 2.teren având categoria ”curți-construcții” în suprafață de 112 mp, situat în intravilanul Municipiului Lupeni, județul Hunedoara, zona blocului 47, Bulevardul Păcii, Carte funciară 64050(provenit din CF 980, nr. topo 1158/1/37/32/n/7/12/5//a/I/b/11), nr. cadastral 64050, ce aparține domeniului privat al Municipiului Lupeni, Județul Hunedoara, conform Caietului de sarcini, HCL Lupeni nr. 74/30.05.2023 și OUG 57/2019; 3. teren având categoria ”fâneață” în suprafață de 1092 mp,  situat în intravilanul Municipiului Lupeni, județul Hunedoara, strada Straja, fără număr, Carte funciară 63840 (provenit din CF nr. 3108), nr. cadastral 63840, ce aparține domeniului privat al Municipiului Lupeni, Județul Hunedoara, conform Caietului de sarcini, HCL Lupeni nr. 75/30.05.2023 și OUG 57/2019

 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în Caietul de sarcini

 3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, la Municipiului Lupeni camera 14

 3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul Achiziții, Investiții, Lucrări, Patrimoniu din cadrul Municipiului Lupeni, cu sediul în Lupeni, str. Revoluției nr. 2, județul Hunedoara

 3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei/exemplar ce se achită la casieria Municipiului Lupeni sau în contul RO41TREZ36821360250XXXXX deschis la Trezoreria Petroșani, cod fiscal 4375046

 3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 11/09/2023, ora 15

 4. Informații privind ofertele: conform Caietului de sarcini

 4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 18/09/2023, ora 12

 4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura din cadrul Municipiului Lupeni, cu sediul în Municipiul Lupeni, str. Revoluției nr. 2, Județul Hunedoara

 4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat

 5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 21/09/2023, ora 14, Municipiul Lupeni, str. Revoluției nr. 2, Județul Hunedoara-sala de ședințe

 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Hunedoara, Secția aII-a civilă de contencios administrativ și fiscal, Calea Zarandului nr. 73, cod poștal 330182, Deva, Județul Hunedoara, tel. 0254218045, fax 0254/216333, e-mail tr-hunedoara-reg@just.ro

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 23/08/2023