M inisterul Energiei a lansat în transparență decizională proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A., în insolvență, pentru anul 2023.

Având în vedere prevederile Deciziei CE nr.787/2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, în urma analizei situaţiei tehnico-economice a minelor din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara-S.A, denumită în continuare CEH S.A., în insolvență, s-a stabilit că din cele patru exploatări miniere aflate în structura sa este necesar să intre în program de închidere două unităţi miniere şi anume EM Lonea şi EM Lupeni. În perioada octombrie 2016-martie 2017 au existat probleme tehnice legate de viteza de avansare a abatajelor aflate în exploatare la EM Lupeni datorate în special unor accidente tectonice (apariţia unor falii) şi a unor infiltraţii de apă intempestive care au condus la prelungirea termenelor stabilite pentru finalizarea exploatării rezervelor pregătite la EM Lupeni.
”De asemenea, în cursul lunii mai 2017,la E.M. Lupeni, în proximitatea unui abataj aflat în exploatare, au apărut fenomene de autoîncălzire a cărbunelui fapt pentru care au fost întârziate lucrările de exploatare lucrându-se la lichidarea acestui fenomen în vederea continuării activităţii de producţie în condiţii de securitate. Acest lucru a determinat prelungirea termenului de exploatare a cărbunelui în zona abatajului menţionat anterior până la epuizarea resurselor de cărbune pregătite. Urmare aspectelor prezentate mai sus a rezultat necesitatea prelungirii duratei de exploatare la E.M. Lupeni până la finele anului 2018. E.M.Lonea şi E.M.Lupeni sunt printre cele mai vechi exploatări miniere din bazinul carbonifer al Văii Jiului, având o structură de lucrări miniere extinsă pe mai multe niveluri de exploatare (orizonturi), cu mai multe incinte care şi-au pierdut utilitatea odată cu creşterea adâncimii de exploatare a cărbunelui. Ca urmare a acestui fapt s-a constatat, în ultima perioadă, agravarea fenomenelor de subsidenţă (deformări ale suprafeţei datorate exploatării cărbunelui efectuate în subteran) care au determinat modificări ale Planurilor de încetare a activităţii atât pentru E.M. Lonea cât şi pentru E.M. Lupeni. Această situaţie a dus la decalarea termenelor de închidere a unităţilor miniere după finalizarea activităţii de producţie stabilită pentru data de 31 decembrie 2018”, arată Ministerul Energiei.
Având în vedere că închiderea celor 2 unităţi trebuie să se facă în condiţii de siguranţă cu conservarea straturilor de cărbune şi evitarea unor eventuale accidente care ar putea apărea în condiţiile în care nu sar respecta procedura de închidere a minelor în conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, s-a constatat că este necesară prelungirea termenelor de închidere subterană astfel: E.M. Lonea până la finele anului 2020 ; E.M. Lupeni până la data de 30 iunie 2021.
”Pentru a accesa ajutorul de stat acordat conform legislaţiei europene, CEH S.A. a actualizat Planul de închidere şi documentaţia de finanţare a costurilor de închidere pentru cele două exploatări miniere. Aceste documentaţii au făcut obiectul renotificării transmise Comisiei Europene. Planul de închidere actualizat prevedea ca încetarea activităţii de producţie la minele Lonea şi Lupeni să fie data de 31.12.2018. CEH S.A., în insolvență, va gestiona ajutorul de stat pentru închiderea celor două mine necompetitive asigurând evidenţe contabile precise şi separate pentru fiecare dintre cele două unităţi care beneficiază de ajutor de stat. Ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul CEH S.A., în insolvență, se aprobă anual prin hotărâri ale Guvernului”, mai notează documentul.
Valoarea ajutorului de stat pentru închiderea minelor necompetitive a fost fundamentată în conformitate cu Decizia 2010/787/UE şi Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/ final din 16 februarie 2018, care prevede pentru anul 2023 suma de 30.269 mii lei, pentru acoperirea costurilor excepționale.
”Având în vedere prevederile art.21 alin. (5) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite repartizează, creditele de angajament şi creditele bugetare după reţinerea a 10% din prevederile aprobate acestora. Astfel, suma supusă aprobării pentru acoperirea costurilor excepționale pentru închiderea minelor necompetitive, fundamentată în conformitate cu Decizia 2010/787/UE şi Decizia Comisiei Europene nr.C(2018)1001/final din 16 februarie 2018, este de 27.242 mii lei după reținerea a 10% din valoarea inițială, din care 20.069 mii lei va fi alocată pentru mina Lonea și 7173 mii lei pentru mina Lupeni. Precizăm că în anul 2024 sumele prevăzute a se acorda, potrivit Deciziei Comisiei Europene nr.C (2018) 1001/final sunt de 7.394 mii lei, repartizate astfel : pentru mina Lonea, 744 mii lei plăți compensatorii și 1.838 mii lei recultivarea suprafețelor ; pentru mina Lupeni, 1.414 mii lei plăți compensatorii și 3.398 mii lei recultivarea suprafețelor”, mai arată documentul.
Prin proiectul de act normativ se supune aprobării acordarea ajutorului de stat pentru suportarea cheltuielilor necesare închiderii celor două unităţi miniere necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara–S.A., în insolvență, pentru anul 2023, potrivit Deciziei Comisiei Europene nr.C (2018) 1001/final. –
Suma se împarte astfel: costuri cu plăţile compensatorii acordate angajaţilor cărora le încetează contractul de muncă – 186 mii lei, care vor fi alocați pentru 5 salariați ai E.M. Lonea; – costuri cu reconversia profesională – 60 mii lei care vor fi alocați pentru asigurarea serviciilor de reconversie profesională a unui număr de 12 salariați ai E.M. Lupeni; costuri de recultivare a suprafețelor – 26.996 mii lei, din care 19.883 mii lei pentru E.M. Lonea, sumă ce va fi folosită pentru recultivarea unei suprafețe de aproimativ 463.322 mp și 7.113 mii lei pentru EM Lupeni, sumă ce va fi folosită pentru recultivarea unei suprafețe de aproximativ 79.609 mp.
Societatea a comunicat planul de esalonare a cheltuielilor pe trimestre, respectiv : suma de 8.999 mii lei trim. II, 8.999 mii lei pentru trim III și 9.244 mii lei pentru trim IV, dar justificarea cheltuielilor se face în baza decontului justificativ conform modelului prevăzut în anexa la proiectul de act normativ. Monitorizarea anuală a modului de implementare a ajutorului de stat se realizează de către Ministerul Energiei, societatea având obligația să transmită deconturile justificative privind cheltuielile efectuate din sumele acordate conform prezentului proiect de act normativ.
Monika BACIU