Ajutorul de stat pentru CEH a fost majorat

Ajutorul de stat pentru CEH a fost majorat. În acest sens a fost adoptat un proiect de hotãrâre de Guvern, la finalul sãptãmânii trecute.
În perioada octombrie 2016-martie 2017 au existat întârzieri legate de viteza de avansare a abatajelor aflate în exploatare la EM Lupeni datorate în special unor accidente tectonice  (aparitia unor falii) si a unor infiltratii de apã intempestive care au condus la prelungirea termenelor stabilite pentru finalizarea exploatãrii rezervelor pregãtite la EM Lupeni.
De asemenea, în cursul lunii mai 2017 la EM Lupeni în proximitatea unui abataj aflat în exploatare au apãrut fenomene de autoîncãlzire a cãrbunelui fapt pentru care au fost întârziate lucrãrile de exploatare a cãrbunelui si se lucreazã la lichidarea acestui fenomen în vederea  continuãrii activitãtii de productie în conditii de securitate. Acest lucru a determinat prelungirea termenului de exploatare a cãrbunelui în zona abatajului mentionat anterior pânã la epuizarea resurselor de cãrbune pregãtite. Urmare aspectelor prezentate mai sus a rezultat  necesitatea prelungirii duratei de exploatare la EM Lupeni pânã la finele anului 2018. EM Lonea si EM Lupeni sunt printre cele mai vechi exploatãri miniere din bazinul  carbonifer al Vãii Jiului, având o structurã de lucrãri miniere extinsã pe mai multe niveluri de exploatare (orizonturi) cu mai multe incinte care si-au pierdut utilitatea odatã cu cresterea adâncimii de exploatare a cãrbunelui.
Ca urmare a acestui fapt s-a  constat în ultima perioadã agravarea fenomenelor de subsidentã  (deformãri ale suprafetei datorate exploatãrii cãrbunelui efectuate în subteran) care au determinat modificãri ale Planurilor de încetare a activitãtii atât pentru EM Lonea cât si pentru EM Lupeni. Aceastã  situatie a dus la decalarea termenelor de închidere a unitãtilor miniere dupã finalizarea activitãtii de productie stabilitã pentru data de 31 decembrie 2018. Pentru a accesa ajutorul de stat acordat conform  legislatiei europene, CEH  SA a actualizat Planul de închidere si  documentatia de finantare a  costurilor de închidere pentru cele douã exploatãri miniere. Aceste documentatii au fãcut obiectul  renotificãrii transmise Comisiei Europene. Planul de închidere actualizat prevedea ca încetarea activitãtii de productie la minele Lonea si Lupeni sã fie data de 31.12.2018
“Având în vedere cã Ordonanta Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, art. 26 prevede cã ,,Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante, se repartizeazã sumele retinute în proportie de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificãrile si completãrile ulterioare”, astfel apare necesitatea modificãrii Hotãrârii de Guvern nr. 223/2019 privind aprobarea acordãrii  ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive din cadrul Societãtii Complexul Energetic Hunedoara – S.A. pentru anul 2019, în sensul majorãrii ajutorului de stat cu suma de 6.737 mii lei, de la suma de 60.635 mii lei la suma de 67.372 mii lei, în urmãtoarea structurã: costuri cu plãtile compensatorii acordate angajatilor care îsi pierd locul de muncã – 2.046 mii lei; costuri de reconversie profesionalã – 520 mii lei; costuri de închidere subteranã – 64.806 mii”, aratã Ministerul Economiei.
Cosmin BACIU

Advertisements