Majorãrile salariale asigurate din bugetele locale

Majorãrile salariale din sectorul bugetar se asigurã din bugetele locale, iar angajarea cheltuielilor se face numai în limita creditelor bugetare aprobate. Ministerul de Finante face luminã în ceea ce priveste cresterea salariilor bugetarilor.
Este deja de notorietate faptul cã salariile în administratia publicã au crescut, însã nu toate primãriile pot suporta aceste majorãri.
„Potrivit prevederilor alin. (3) si alin. (4) ale art. 5 din Legea nr. 273/2006, cu modificãrile si completãrile ulterioare, la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli, autoritãtile administratiei publice locale sunt cele care stabilesc prioritãtile în finantarea cheltuielilor publice locale, iar fundamentarea si aprobarea acestora se efectueazã în strictã corelare cu posibilitãtile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza, iar angajarea cheltuielilor se face numai în limita creditelor bugetare aprobate. Plata salariilor personalului din institutiile publice locale, cu exceptiile prevãzute de legislatia în vigoare se finanteazã din veniturile proprii si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetului local”, aratã Ministerul de Finante. Majorãrile salariale din sectorul public pot avea consecinte extrem de grave în ceea ce priveste bugetele primãriilor. Acestea pot intra în incapacitate de platã, pentru cã parte din majorãrile salariale sunt suportate din veniturile proprii ale administratiilor locale.
“În întâmpinarea situatiilor de natura celei la care se face referire în interpelare, respective la incapacitatea unor unitãti administrative-teritoriale de a asigura finantarea cheltuielilor de personal determinate de actele normative în vigoare, precizãm cã, potrivit prevederilor alin. (1) si alin. (4) ale art. 3 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice, cu modificãrile ulterioare, s-a stabilit cã gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituttiile si autoritãtile publice se asigurã de fiecare ordonator de credite, acestia având obligatia sã stabileascã salariile de bazã/soldele de functie/salariile de functie (…) în conditiile legii, astfel încât sã se încadreze în sumele aprobate cu aceastã destinatie în bugetul propriu”, mai aratã Ministerul de Finante în rãspunsul oferit senatorului Carmen Hãrãu.
Astfel, salariile au fost majorate din pix, iar acum ordonatorii principali de credite trebuie sã asigure si practic aceste cresteri de salarii.
Monika BACIU

Advertisements