Proiect european despre antreprenoriat, implementat la Universitatea Petrosani

Dezvoltarea mediului de afaceri reprezintã un instrument esential pentru dezvoltarea Valea Jiului fapt pentru care în cadrul Universitãtii din Petrosani existã o preocuparea consecventã a cadrelor didactice de a creste competentele antreprenoriale ale studentilor si absolventilor.
Aceste preocupãri s-au concretizat în ultimul an printr-un proiect POCU/379/6/21/125144, ” EU – ANTREPRENOR – cresterea  participãrii studentilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licentã prin inovare antreprenorialã, manager de proiect director proiect conf.univ.dr.ec. Isac Claudia. Acest proiect se deruleazã în perteneriat cu Universitatea din Bucuresti si se deruleazã pe o perioadã de 24 luni, între 27 mai 2019 si 26 mai 2021 cu o valoare totalã de 7.729.873,55 lei.
Obiectivul general al proiectului vizeazã, în corelatie cu nevoile pietei muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC si SNCDI, cresterea accesului si echitãtii în învãtãmântul tertiar universitar, precum si a atractivitãtii, diversificãrii si inovãrii ofertelor educationale în ceea ce priveste initierea si finalizarea de demersuri academic si antreprenoriale suplimentare adresate studentilor din anii terminali ai ciclului de licentã din învãtãmântul tertiar universitar, în strânsã legãturã cu îmbunãtãtirea competentelor transversale ale  personalului didactic în relatie cu proiectarea modulara de cursuri  antreprenoriale, organizarea si furnizarea în medii online a cursurilor/aplicatiilor si promovarea de medii noi de învãtare.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Perfectionarea profesionalã a personalului didactic din învãtãmântul tertiar universitar prin participarea la programe postuniversitare de dezvoltare a competentelor didactice centrate pe demersuri academic si antreprenoriale suplimentare cu un continut educational inovator si resurse de învãtare moderne si flexibile
Dezvoltarea si pilotarea furnizãrii de cursuri complementare inovative antreprenoriale cu o componentã aplicativã adresate studentilor din anii terminali ai programelor de licentã, cu scopul diminuãrii ratei de abandon universitar si cresterii angajabilitãtii absolventilor

Elaborarea, diversificarea si operationalizarea unor oferte educationale de inovare socialã în învãtãmântul tertiar universitar organizat în cadrul institutiilor de învãtãmânt superior acreditate prin dezvoltarea de parteneriate corelate cu nevoile pietei muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC si SNCDI în vederea cresterii angajabilitãtii absolventilor si adaptabilitãtii la cerintele pietei fortei de muncã

Având în vedere cã în proiect vor participa studenti din anii terminali de licentã, personal didactic, elevi de liceu si agenti economici care vor fi implicati în activitãti specifice proiectului, ca de exemplu cursuri complementare, ateliere antreprenoriale, stagii de pregãtire practicã, caravane de promovare a ofertei educationale,  proiectul se vrea a avea efecte pozitive asupra mediului de învãtare din  universitate cât si un  efect direct si  stimulator pentru mediul de afaceri.