Serviciile de salubrizare, în atentia Consiliului Concurentei

Consiliul Concurentei a lansat în dezbatere publicã recomandãrile pentru îmbunãtãtirea mediului concurential în domeniul serviciilor de salubrizare, sector unde este necesarã interventia eficientã a autoritãtii de reglementare pentru prevenirea abuzurilor de pozitie dominantã.

Documentul prezintã cadrul general de care trebuie sã tinã cont entitãtile care actioneazã pe aceste piete (companii, autoritãti de reglementare) în ceea ce priveste interpetarea si aplicarea Legii concurentei pe pietele serviciilor de salubrizare. De asemenea, documentul contine recomandãri pentru autoritãtile administratiei publice (centrale si locale) în vederea îmbunãtãtirii mediului concurential pe aceste piete. La nivelul judetului Hunedoara sistemul de gestionare a deseurilor este blocat. Un operator a contestat licitatia organizatã de Consiliul Judetean Hunedoara, drept pentru care sistemul nu este operational, iar deseurile din judet sunt depozitate în alte locatii din tarã.

“<Orientãrile> au un caracter general, scopul lor fiind de informare si îndrumare, atât a  operatorilor care activeazã pe pieteleserviciilor de salubrizare, cât si a autoritãtilor publice centrale si locale ce detin competente de reglementare pe aceste piete. Având în vedere cã atribuirea contractelor de delegare a gestiunii acestor servicii publice conduc la bariere administrative la intrarea pe piatã, dorim sã oferim o imagine de ansamblu a modului de abordare a acestor contracte, aspectele particulare fiind abordate în functie cazuistica specificã” a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.

Concurenta dintre operatorii de salubrizare se manifestã doar cu ocazia licitatiei derulate în vederea desemnãrii companiei câstigãtoare. Astfel, în lipsa unei presiuni concurentiale asupra operatorilor pe durata contractului de delegare a gestiunii, este necesarã interventia eficientã a autoritãtii de reglementare în vederea prevenirii unor abuzuri de pozitie dominantã (de exemplu, preturi excesive). „Ca urmare, pentru a se crea premisele unui mediu concurential normal pe aceste piete în vederea asigurãrii bunãstãrii beneficiarilor unor astfel de servicii, este necesarã îndeplinirea urmãtoarelor conditii. Asigurarea unui grad de concurentã cât mai ridicat în cadrul licitatiei pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare, limitarea drepturilor exclusive, în special a duratei acestora. Astfel, durata trebuie stabilitã astfel încât sã nu fie afectatã concurenta pe piatã, prin optimizarea interdependentei duratã – investitii/cost – tarif.

De asemenea, este necesar ca durata contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare sã nu fie extinsã în mod artificial, prin prelungirea nejustificatã a acestor contracte, impunerea unui mecanism eficient de reglementare astfel încât operatorul economic aflat în pozitie dominantã sã nu poatã exploata aceastã pozitie, inclusiv prin impunerea în sarcina consumatorilor a unor tarife excesive. Acest lucru se poate realiza, inclusiv prin reglementarea tarifelor, în sensul stabilirii tarifelor la un nivel considerat ca fiind accesibil pentru consumatori.

Aceastã interventie a autoritãtilor de reglementare trebuie realizatã astfel încât consumatorii serviciilor reglementate sã obtinã rezultate similare celor obtinute pe o piatã concurentialã, atât în ceea ce priveste nivelul tarifelor, cât si în ceea ce priveste calitatea serviciilor”, potrivit comunicatului. Astfel, este justificat un nivel ridicat de interventie pe piatã al autoritãtilor de reglemetare competente, realizat inclusiv prin reglementarea tarifelor (în sensul stabilirii tarifelor la un nivel considerat ca fiind accesibil pentru consumatori). Aceastã interventie a autoritãtilor de reglementare trebuie realizatã astfel încât consumatorii serviciilor reglementate sã obtinã rezultate similare celor obtinute pe o piatã concurentialã, atât în ceea ce priveste nivelul tarifelor, cât si în ceea ce priveste calitatea serviciilor.

Monika BACIU