Plenul Senatului a adoptat cu 81 de voturi ”pentru”, 12 voturi ”împotrivã” si 8 abtineri, proiectul de lege al Guvernului privind sistemul public de pensii. Proiectul va merge la Camera Deputatilor, for decizional în acest caz.
Proiectul prevede cresteri etapizate ale punctului de pensie pânã în anul 2021, astfel: 2019 – 1.265 de lei, 2020 – 1.775 de lei, 2021 – 1.875 de lei. Din anul 2022, valoarea punctului de referintã se va indexa anual cu rata inflatiei si 50% din cresterea realã a câstigului salarial mediu brut realizat. Punctul de pensie va ajunge la 45% din valoarea salariului mediu brut pe economie, fãrã a lua însã în  calcul întoarcerea sarcinii fiscale, în conformitate cu legislatia fiscalã în vigoare la data adoptãrii programului de guvernare. În proiectul de lege se precizeazã cã nicio pensie în platã nu va scãdea. În cazul în care, în urma recalculãrii, va rezulta o sumã mai micã decât cea aflatã deja în platã, atunci se va mentine suma în platã.
În proiectul noii legi se mentine contractul de asigurare facultativã, care suferã, totusi, câteva modificãri. Astfel, dacã în actuala lege se poate plãti doar pentru cinci ani consecutivi retroactivi, pe viitor, persoana îsi va putea alege perioade diferite necontributive ca sã totalizeze 5 ani. Plata se va putea face în rate, dar nu mai târziu de 1 an de la încheierea contractului. În cazul neplãtii integrale, se va lua în calcul suma partial achitatã. În prezent, asigurarea facultativã se face la nivelul salariului minim, dar în practicã s-a demonstrat cã aceasta nu asigurã nici mãcar pensia minim garantatã, astfel cã s-a decis folosirea salariului mediu ca indicator. Acest tip de  contract se încheie doar în  cazul persoanelor care au realizat stagiul minim de 15 ani. Se mentin prevederile referitoare la contractul de asigurare pentru perioadele viitoare încheierii lui, cu noua bazã de calcul. Printre noutãtile aduse de acest proiect de lege se numãrã introducerea masteratului si a doctoratului ca perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare, care se adaugã facultãtii, stagiului militar, pensiei de invaliditate, concediului medical, celui pentru cresterea copilului, somajului indemnizat, deportãrii, prizonieratului si detentiei politice, prevãzute de legislatia în vigoare. Conditia pentru asimilarea perioadei necontributive este ca stagiul minim de cotizare sã fie de 15 ani. Pentru fiecare an de perioadã asimilatã se acordã câte 0,25 puncte. Totodatã, prin acest proiect este definit pensionarul ca fiind persoana care beneficiazã de pensie de asigurãri sociale si a realizat cel putin stagiul minim de cotizare de 15 ani, precum si nevãzãtorii care au realizat 1/3 din stagiul complet de cotizare. În cadrul acestei categorii a fost nominalizat ca pensionar si nevãzãtorul, a cãrui situatie  a fost reglementatã, în toatã  succesiunea actelor normative începând cu anul 1967, în conditii specifice, determinate de situatia fizicã, motiv pentru care stagiul de cotizare necesar pensionãrii este mai mic decât stagiul minim de cotizare prevãzut de lege pentru asiguratii sistemului public de pensii. Conditiile speciale si deosebite si fostele grupe de muncã se pãstreazã si, de asemenea, se creeazã baza legalã pentru recunoasterea altor locuri de muncã în conditii speciale.
De asemenea, au fost coborâte pragurile de reducere a vârstelor de pensionare de la 6 ani la un an pentru conditii deosebite, si de la 2 ani la un an pentru conditiile speciale. De exemplu: pentru un an realizat în conditii deosebite vârsta se reduce cu 3 luni, iar pentru  un an realizat în conditii speciale vârsta se reduce cu 6 luni. Proiectul prevede tot  4 categorii de pensii, cea de  limitã de vârstã, cea anticipatã, cea de invaliditate si cea de urmas. Sunt aceleasi patru  categorii ca si în vechea lege, dar unele au suferit modificãri de structurã.
În cazul pensiei pentru limita de vârstã trebuie îndeplinite cumulativ conditiile de vechime minimã si vârstã standard de pensionare.
Ca si exceptie, actuala pensie anticipatã (nepenalizatã) devine pensie pentru limitã de vârstã. Adicã, persoanele care au 8 ani peste stagiul complet de cotizare, inclusiv din perioade asimilate, se pot pensiona cu 5 ani înainte  de îndeplinirea vârstei de pensionare. În acelasi timp, în acest caz se poate cumula pensia cu salariul si se valorificã perioadele necontributive asimilate.
O altã noutate este aceea cã femeile care au realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani si au nãscut 3 copii pe care i-au crescut pânã la vârsta de 16 ani, beneficiazã de reducerea vârstei de pensionare cu 6 ani. Începând cu al 4-lea copil se adaugã câte 1 an în plus, pentru fiecare copil.
Se mentin celelalte prevederi din actuala legislatie cu privire la pensia pentru limitã de vârstã, precum grupele, conditiile speciale si deosebite, handicapul s.a.
Pensia anticipatã (cu penalizare) este actuala pensie anticipatã partialã si se mentin prevederile legale în vigoare.
În cazul pensiei de invaliditate se redefinesc gradele de invaliditate, pentru a se da posibilitatea desfãsurãrii unor activitãti profesionale, în paralel. Astfel, gradul I e caracterizat de deficientã functionalã gravã si capacitate de muncã diminuatã, gradul II e  caracterizat de deficientã functionalã accentuatã si capacitate de muncã diminuatã, iar gradul III e caracterizat de  deficientã functionalã medie si capacitate de muncã diminuatã.
Pensia de urmas se mentine si, în plus de actualele prevederi, apare o nouã prestatie, si anume ajutorul pentru sotul supravietuitor, care va primi 25% din pensia sotului decedat. Acest ajutor va putea fi cumulat cu  propria pensie.
Pensia minimã se calculeazã raportat la salariul minim brut pe economie din anul respectiv. Persoanele cu vechime de minim 15 ani primesc 45% din salariul minim brut pe tarã, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugã câte 1% din salariul minim brut pe tarã. Persoanele cu vechime între 10 ani si 15 ani, aflate la pensie la data intrãrii în vigoare a legii, primesc 40% din salariul minim brut pe tarã, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugã câte 1% din salariul minim brut pe tarã. În cazul în care, din calculul pensiei rezultã o sumã mai mare, atunci persoana o va primi pe aceasta. Formula a fost introdusã pentru a remedia o inechitate prevãzutã de legislatia în vigoare, din cauza cãreia nu se fãcea nicio diferentiere în functie de anii lucrati între beneficiarii de pensie minimã. Adicã, în  practicã se ajunge în situatia în care un pensionar care a lucrat 12 ani, spre exemplu, sã primeascã la fel cu unul care a lucrat 35 de ani, dar pe salariul minim pe economie, potrivit initiatorilor. O altã noutate adusã de proiectul de lege este introducerea optiunii pentru indemnizatia socialã minimã. Pensionarii aflati deja în platã, care au stagiul de cotizare sub 15 ani, vor putea opta între pensie si indemnizatia socialã minimã. Optiunea se va face prin Postã, cu formular  pretimbrat primit de la Casa Nationalã de Pensii Publice,  pentru a evita cozile la ghisee.
Pensionarii în platã care au realizat stagiul de cotizare mai mic de 15 ani beneficiazã de recalculare pe noua formulã, iar dacã suma rezultatã este sub indemnizatia socialã minimã ei pot opta pentru aceasta din urmã. Pensionarii care nu opteazã rãmân în platã cu suma rezultatã din calculul pe baza contributivitãtii. Sunt exceptati pensionarii care beneficiazã de pensie de limitã de vârstã si au realizat stagiul minim cuprins între 10 si 15 ani, conform  legislatiei în vigoare, la data  stabilirii dreptului la pensie. Aceastã exceptie este valabilã pentru persoanele deja  pensionate la data intrãrii efective în vigoare a legii.
În proiectul de lege se prevede cã, pentru a putea deveni pensionar, este necesarã o vechime de minimum 15 ani. Persoanele care vor avea o vechime mai micã de la data intrãrii în vigoare a legii vor primi o indemnizatie socialã si vor face obiectul unei alte legi.
Proiectul prevede cã se valorificã toate drepturile de naturã salarialã, pentru care s-au plãtit contributii: sporuri, acord global, al 13-lea salariu, ore suplimentare, prime, premii si alte bonusuri. Se va acorda un procent de 10% din oficiu, care va putea fi majorat dacã pensionarul va aduce acte doveditoare din care sã rezulte un procent mai mare. Dacã dupã recalcularea conform adeverintelor aduse rezultã o pensie mai micã, atunci se pãstreazã pensia calculatã cu majorarea de 10% acordatã initial. Aceastã modificare a fost operatã deoarece pentru astfel de venituri s-au plãtit contributii si, cu toate acestea, ele nu sunt luate în calcul, în prezent,  la stabilirea pensiei, aratã Ministerul Muncii. Pensia va fi reprezentatã de Numãrul Total de Puncte înmultit cu Valoarea Punctului de Referintã (VPR). Numãrul total de puncte este suma punctajelor anuale. Punctajul anual este suma punctajelor lunare împãrtit la 12 luni. Punctajul lunar este venitul brut realizat împãrtit la câstigul mediu brut pe economie. VPR va fi de 75 de lei în anul 2021 si a fost determinatã prin împãrtirea Valorii punctului de pensie din anul 2021, adicã 1.875 de lei, la 25, care  reprezintã vechimea medie de ani din sistemul de pensii, rezultatã în urma aplicãrii ultimelor patru legi ale pensiilor.