Licitatia pentru paza obiectivelor Complexului Energetic Hunedoara a fost anulatã. Decizia apartine Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor, care a admis solicitarea uneia din firmele contestatoare. Societatea SMB SRL din Târgu Jiu a contestat raportul procedurii (…) aferent lotului  1, adresa de comunicare  a rezultatului (…) aferentã lotului 1, raportul procedurii (…)  aferent lotului 2 si adresa de comunicare a rezultatului  procedurii (…) aferentã lotului  2, documente emise în cadrul procedurii de atribuire prin  „licitatie deschisã”, online, fãrã etapã finalã de licitatie  electronicã, a contractului de achizitie publicã, având ca obiect „Servicii de pazã a  obiectivelor, bunurilor si  valorilor a S CEH SA, initiatã de Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA.
Potrivit CNSC, societatea “a solicitat urmãtoarele:  anularea, în tot, a raportului procedurii nr. (…), a adresei de comunicare a rezultatului procedurii (…) pentru lotul 1, a raportului procedurii (…), a adresei de comunicare a rezultatului procedurii (…) pentru lotul 2, a proceselor verbale de evaluare a propunerii tehnice si a propunerii financiare pentru loturile 1 si 2, respectiv a  tuturor actelor subsecvente emise în cadrul procedurii; obligarea entitãtii contractante la reevaluarea ofertelor clasate pe locurile 1 si 2, atât pentru lotul 1, cât si pentru lotul 2, din punct de vedere al evaluãrii propunerii tehnice, cât si din punct de vedere al propunerii financiare; obligarea entitãtii contractante sã reia procedura de evaluare de la momentul anterior acordãrii punctajelor pentru ofertele tehnice si  financiare a SC SMB SRL  si ale ofertantilor SC SPARTAN PAZA SI PROTECTIE SRL si SC CAMELEON SECURITY SISTEMS SRL, având în  vedere cã cei doi ofertanti nu fac dovada îndeplinirii capacitãtii tehnice si nici a justificãrii  tarifelor ofertate;  obligarea entitãtii contractante „sã emitã un nou proces-verbal de  evaluare prin care sã acorde punctajul corect ofertei depusã de SC SPARTAN PAZA SI PROTECTIE SRL si SC CAMELEON SECURITY  SISTEMS SRL, tinând  cont de capacitatea tehnicã  si financiarã realã a  acestui ofertant”, aratã  documentele CNSC.
Firma din Târgu Jiu a avut câstig de cauzã la CNSC, care a admis “în parte, contestatia  formulatã de SC SMB SRL, în contradictoriu cu Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA, în calitate de entitate contractantã, anuleazã, în parte raportul procedurii (…) aferent lotului 1, raportul  procedurii (…) aferent lotului 2, precum si actele premergãtoare si actele subsecvente acestora, respectiv referirile la ofertele depuse de SC SPARTAN PAZÃ SI PROTECTIE SRL si de SC CAMELEON SECURITY  SISTEMS SRL, si la aplicarea criteriului de atribuire si obligã entitatea contractantã, ca  în termen de 10 zile lucrãtoare de la primirea prezentei decizii, sã reevalueze cele douã  oferte depuse în cadrul  loturilor 1 si 2 cu respectarea dispozitiilor legale, a  prevederilor documentatiei de atribuire si a celor retinute în motivare. Respinge, ca  nefondate, celelalte critici formulate de contestatoare. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în  termen de 10 zile lucrãtoare de la comunicare”.
Monika BACIU