Consiliul Judetean Hunedoara a publicat Proiectul de buget propriu al Judetului Hunedoara pe anul 2018 si estimãri pe anii 2019-2021.  Documentul supus consultãrii publice cuprinde venituri  estimate la suma de 282.462,00 mii lei, în timp ce cheltuielile sunt estima la suma de de 302.462,00 mii lei. Cele mai mari sume sunt alocate cheltuielilor de personal.
“Cheltuielile de personal sunt în sumã de 57.401,00 mii lei, ponderea cea mai mare având-o cheltuielile de personal din domeniul asistentei sociale, un procent de 59.93%. Cheltuieli cu bunuri si servicii sunt în sumã de 34.753,00 mii lei, din care ponderea cea mai mare o au reparatiile curente, respectiv întretinere curentã drumuri judetene în sumã de 11.945,00 mii lei, într-un procent de 34,37%; dobânzi aferente datoriei publice interne 3.000, 00 mii lei; alte transferuri în sumã de 8.530,00 mii lei; fond de rezervã în sumã de 100,00 mii lei”, aratã documentul postat pe site-ul Consiliului Judetean Hunedoara.
Tot la capitolul cheltuieli au fost incluse “transferurile între unitãti ale administratiei publice în sumã de 25.200,00 mii lei” si reprezintã “subventíile pentru institutiile din subordinea Consiliului Judetean Hunedoara”. Cheltuielile cu asistenta socialã sunt în sumã de 119.752,00 mii lei din care suma de 112.600,00 mii lei reprezintã sumele pentru persoanele cu handicap, suma de 5.452,00 lei reprezintã “programul pentru Scoli al României”, suma de 1.700,00 mii lei pentru drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale care frecventeazã învãtãmântul special. Pentru culte, asociatii si fundatii se propune la capitolul cheltuieli suma de 520,00 mii lei. Pentru continuarea investitiilor aflate în derulare s-a alocat suma de 20.000,00 mii lei.
Monika BACIU