A N U N Ț

        În temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică faptul că Consiliul Județean Hunedoara, este convocat în ședință ordinară, care se va desfășura în data de 27 ianuarie 2023, orele 9,00, în sala de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr.28, județul Hunedoara, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiții: ”Realizare conductă de aducțiune și conductă de branșament în orașul Geoagiu pe strada Calea Romanilor, (DJ705) de la intersecția cu Strada Independenței până la Calea Romanilor nr.187”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului de acțiuni în domeniul relațiilor externe al Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2023”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul privat al Județului Hunedoara a unei construcții aflată în administrarea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acesteia;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării județului Hunedoara la „Rețeaua Europeană a consilierilor locali și regionali ai UE” și la Rețeaua „Construim Europa împreună cu autoritățile locale”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de şef Centru de Hemodializă, șef Laborator Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, șef Unitate de Primiri Urgențe UPU SMURD Deva și şef Secţie Psihiatrie la Spitalul Județean de Urgență Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului și Actului Constitutiv actualizate ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară – Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităților de învățământ special preuniversitar de stat din Judeţul Hunedoara, pentru anul şcolar 2023-2024;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

10. Proiect de hotărâre privind suplimentarea și repartizarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din Județul Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuției de întreținere lunară datorată de beneficiarii de servicii acordate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, precum și a costului mediu lunar de întreținere;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al SC APA PROD SA Deva la care Judeţul Hunedoara are calitatea de acţionar majoritar;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.63/2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 80.000.000 lei;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

14. Intrebări, interpelări.