Crearea unui hub IT, anvelopãri de blocuri, reabilitarea liniilor ferate,  dezvoltarea turisticã, si multe alte proiecte sunt propuse de cei din Valea Jiului pentru revigorarea zonei.
Raportul privind consultarea publicã pentru crearea cadrului partenerial cu societatea civilã si identificarea unor solutii de revigorare a Vãii Jiului a fost publicat de Ministerul Fondurilor Europene.
Pentru a sustine diversificarea economicã si tranzitia tehnologicã a regiunilor carbonifere, Comisia Europeanã a lansat  ”Platforma pentru regiunile carbonifere în tranzitie”, una dintre principalele mãsuri ale pachetului ”Energie curatã pentru toti europenii”. Platforma faciliteazã restructurarea si diversificarea economicã a regiunilor carbonifere prin dialog si dezvoltarea de proiecte si strategii pe termen lung, în scopul lansãrii procesului de tranzitie si ca rãspuns la dificultãtile sociale si de mediu. Ea este conceputã pentru a stimula tranzitia cãtre energia curatã, acordând mai multã atentie echitãtii sociale, transformãrilor structurale, noilor competente si finantãrii economiei reale.
România a aderat la aceastã platformã în luna februarie a anului 2018 si, în acest fel Valea Jiului este prima zonã din România care beneficiazã de sprijinul acestei initiative, prin proiecte care vizeazã diversificarea economicã, îmbunãtãtirea calitãtii aerului si a tehnologiilor care vor contribui la decarbonizarea economiei, educatie, rezolvarea problemelor soiale.
”Ministerul Fondurilor Europene si-a asumat rolul de coordonator al Initiativei privind Valea Jiului si în acest sens a fost aprobat, în sedinta de Guvern din 4 octombrie 2018, Memorandumul pentru ”Aprobarea Planului de mãsuri pentru implementarea Initiativei privind regiunile carbonifere în tranzitie pentru Valea Jiului”. Una dintre mãsurile propuse în cadrul Memorandului a fost ”Realizarea unei consultãri publice pentru crearea cadrului partenerial cu societatea civilã si identificarea unor solutii de revigorare a Vãii Jiului”. Prin urmare, în perioada 13 noiembrie – 3 decembrie 2018 s-a realizat o consultare publicã online, pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, prin care s-a solicitat completarea unui formulat de propuneri de solutii de revigorare a Vãii Jiului. Ca urmare a amplului proces de consultare am primit 492 de rãspunsuri de la actorii interesati si peste 510 de formulare de propuneri completate. Cea mai mare parte a formularelor completate (peste 80%) au atentionat asupra necesitãtii de prezervare a mediului natural (renaturare) si utilizarea avantajelor legate de pozitionarea geograficã pentru sustinerea eco-turismului bazat pe posibilitatea desfãsurãrii de activitãti sportive de tip rafting si alpinism montan. Restul de 20% au furnizat propuneri concrete de posibile proiecte în diverse domenii: turism, regenerare urbanã, infrastructurã, noi tehnologii, dezvoltare economicã, social, educatie”, aratã Ministerul Fondurilor Europene.

Turism:

– Înfiintarea unui birou de promovare turisticã a Vãii Jiului

– Activitãti eco-turistice: rafting, ecoturism si turism de aventurã, alpinism sau drumetii si ciclismul montan

Infrastructurã turisticã:

– Construirea unei piste de biciclete din zona domeniului schiabil Sureanu

– Dezvoltarea domeniului schiabil Valea Jiului

– Reabilitare/construire pensiuni însotite de mãsuri de politicã fiscalã

– Construirea unui complex turistic-agrement, sport si aventurã

– Complex turistic muzeal, agrement, sport si aventurã

– Construiea de noi locuri de cazare, tot în apropierea pârtiilor de schi

– Initiative culturale care pot deveni atractii turistice

– Tabere de sculpturã, scoli de sculpturã si multe alte activitãti educationale

– Muzeu în aer liber dupã modelul Muzeul Marelui Rãzboi din Dolomiti

– Refacerea casei memoriale a marelui sculptor Brâncusi si întreprinderea de actiuni de repatriere a osemintelor acestuia

– Proiect integrat de dezvoltare ski-work-road

– Oferirea unui serviciu ski-bus

– Platformã digitalã de inventariere si cartare a resurselor

– Finantare start-up pentru turism

– Includerea traseelor din muntii Retezat si Parâng, într-un circuit international – Eco Trail

– Complex turistic muzeal, agrement, sport si aventurã ”Poarta de intrare în Parcul National Retezat”

– Reconversia clãdirilor si a zonelor care nu mai sunt folosite de industria minierã

– Conversia siturilor miniere închise în noi centre economice, sociale si culturale

– Protectia, conversia si deschiderea cãtre utilizare a clãdirilor si a ansamblurilor cu valoare arhitecturalã, socio-culturalã sau infrastructuralã

– Inventarierea obiectivelor socio-culturale cu valoare istoricã sau arhitecturalã si deschiderea unei axe de finantare dedicate restaurãrii si eventualei conversii a acestora, cu conditia  utilizãrii lor ca destinatie publicã, prin turism-cazare, activitãti socio-culturale sau de agreement
Infrastructurã
– Reconditionarea cãilor ferate, linia Livezeni-Lupeni si linia îngustã EM Lonea-EM Petrila

– Finalizarea drumului Câmpu lui Neag – Herculane, reabilitarea dumului Vâlcea – Voineasa – Petrila  – Petrosani si a drumului DN 66A

– Dezvoltarea transportului public din Valea Jiului, în special cãtre domeniul schiabil

– Înfiintarea unui nod intermodal în zona Gara Petrosani – Piata Victoriei, pentru interschimbul eficient între circulatia feroviarã, autobuze regionale, autobuze internationale, autobuze judetene, microbuze locale, microbuze spre zona turisticã Parâng si statia de taxi

Dezvoltare economicã

– Crearea unui centru stiintific

– Dezvoltarea economiei locale cu rãdãcini traditionale, mici mestesugari, produse locale

– Dezvoltarea industriei usoare: fabrici de îmbuteliere apã, fabrici de lapte si derivate, fabrici de tricotaje/covoare cu materie primã autohtonã, fabrici de bere, procesarea fructelor de pãdure

– Dezvoltarea/ adaptarea învãtãmântului tehnic si profesional

– Dezvoltarea unui hub IT

– Înfiintarea de parcuri industriale/incubatoare de afaceri

– Finantãri start-up, finantare pentru mediul privat

– Realizarea de investitii în resursele zonei (cãrbuni si minerale – cuart)

– Parcuri industriale

– Focus pe silviculturã si cresterea animalelor

Noi tehnologii

– Dezvoltarea tehnologiilor care permit recuperarea enerhiei zãcãmintelor de cãrbune în situri (adicã direct în subteran, prin gazeificare)

– Tehnologii regenerabile

– Proiecte de eficientã energeticã

– Mineritul si metalurgia metalelor rare si disperse, fãrã de care tehnologiile IT&C nu sunt posibile

Social

– Dezvoltarea unui sistem sustenabil de protectie socialã a persoanelor vulnerabile din Valea Jiului prin servicii sociale integrate si reactivarea comunitarã a capitalului uman existent

– Înfiintarea unui hub al ONG-urilor locale care activeazã în Valea Jiului, în vederea încurajãrii implicãrii civice si facilitãrii colaborãrii între actorii locali implicati în dezvoltarea comunitãtilor locale si a regiunii

– Regenerarea urbanã a cartierelor de blocuri inclusiv reabilitarea termicã a blocurilor

– Înfiintarea unor centre comuniater medico-sociale în fostele colonii muncitoresti (cartiere dormitor mono-functionale, cu locuinte individuale sau colective) pentru gestionarea problemelor socio-economice ale locuitorilor

– Programe de monitorizare socialã – monitor social angajat la fiecare primãrie

– Construire de cãmine de bãtrâni si centre sociale pentru tineret

Educatie

– Adaptarea învãtãmântului tehnic si profesional care sã contribuie la economia verde, sustenabilã, de exemplu elevii de la profilurile electricieni si instalatori sã învete cum se monteazã panourile solare si fotovoltaice

– Universitatea din Petrosani ar trebui sã participe la dezvoltarea unei specializãri în industria turismului si în administrarea politicilor publice pentru zonele mono-industriale care se adapteazã la economia viitorului.
”Consultarea publicã a identificat o paletã largã de posibile actiuni pentru revigorarea Vãii Jiului. Rezultate consultãrii vor fi supuse analizei Grupului de lucvru tehnic si Comitetului Director înfiintate conform memorandului mentional în vederea prioritizãrii si identificãrii de solutii de finantare”, aratã Ministerul Fondurilor Europene. Consultarea publicã va fi urmatã si de consultãri în plan local, la care vor fi invitati sã participe inclusiv reprezentanti ai societãtii civile din zona de referintã, în concordantã cu necesitãtile de cunoastere care vor sta la baza elaborãrii documentelor strategice de implementare a initiativei
Cosmin BACIU