C andidații care au participat la examenul de titularizare urmează a fi repartizați pe posturi. În aceste zile au loc ședințele publice pentru repartizarea pe locurile vacante din sistemul de învățământ preuniversitar.
”Repartizarea posturilor/catedrelor se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare obţinute la concurs, conform art. 64 alin. (8) şi (9), în limita numărului de posturi didactice/catedre vacante/rezervate din lista afişată pentru concurs, cu respectarea condiţiilor prezentei Metodologii. În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs se aplică prevederile art. 65. În cadrul şedinţelor de repartizare, opţiunea fiecărui candidat se exprimă în scris, conform cererii tip şi se consemnează în procesul verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. După consemnarea în procesul verbal a opţiunii făcute, comisia de organizare şi desfăşurare a concursului eliberează adresa de repartizare pe postul didactic/catedra solicitat(ă). În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa de repartizare, cere­rea acestuia nu se soluţionează”, arată ISJ Hunedoara.
Repartizarea candidaţilor se realizează în baza datelor existente în sistemul informatizat potrivit metodologiei în vigoare. Astfel, prioritate au cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte).
În județ sunt doar 73 de posturi cu o viabilitate mai mare de 4 ani.
Monika BACIU