Autoritãtile locale de la Petrila anuntã cã blocul 6 de pe strada Muncii va fi reabilitat.  Acesta este doar unul din imobilele care urmeazã a fi reabilitate, pentru cã edilii au în plan anveloparea si a altor blocuri din localitate. Valoarea contractului depãseste douã milioane de lei, iar acolo unde este cazul constructorii vor fi obligati sã monteze si geamuri noi.

“În cazul în care, din vina sa exclusivã, executantul nu reuseste sã-si îndeplineascã obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptãtit de a deduce din pretul contractului, ca penalitãti, o sumã echivalentã cu 0,01 % din valoarea lucrãrilor aflate în întârziere pentru fiecare zi de întârziere, pânã la îndeplinirea efectivã a obligatiilor. În cazul în care achizitorul nu onoreazã facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plãti, ca penalitãti, o suma echivalentã cu 0,01% din plata neefectuatã pentru fiecare zi de întârziere, pânã la îndeplinirea efectivã a obligatiilor”, aratã contractul.  De precizat este faptul cã orasul Petrila are cele mai multe blocuri reabilitate termic.

Monika BACIU