ApaServ organizeazã licitatie pentru supervizarea lucrãrilor

ApaServ Valea Jiului mai face un pas în ceea ce priveste proiectul de 90 de milioane de euro. Societatea a scos la licitatie contractul privind “achizitie servicii de asistentã tehnicã (managementul proiectului, publicitate si supervizarea lucrãrilor de executie)”.

“Obiectul contractului îl reprezintã serviciile de ,,ACHIZITIE SERVICII DE ASISTENTÃ TEHNICÃ (MANAGEMENTUL PROIECTULUI, PUBLICITATE SI SUPERVIZAREA LUCRÃRILOR DE EXECUTIE)” necesare Entitãtii contractante pentru implementarea proiectului: «Modernizarea infrastructurii de apã si apa uzatã în Judetul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014 – 2020», conform cerintelor din Caietul de Sarcini. Durata estimatã a contractului este de 76 luni si cuprinde urmãtoarele componente/ activitãti:

– Componenta A: Suport pentru Managementul Proiectului:Activitatea A1 – Actualizarea strategiei pierderilor de apã din retelele de alimentare cu apã; Activitatea A2 – Actualizarea strategiei de reducere a infiltratiilor/exfiltratiilor în/din retelele de canalizare;Activitatea A3 – Actualizare Master Plan;Activitatea A4 – Optimizarea activitãtii personalului Operatorului, actualizarea fiselor de post si a manualului de proceduri UIP; Activitatea A5 – Actualizarea strategiei de management a nãmolului; Activitatea A6 – Revizuire Studiu de fezabilitate.

– Componenta B: Asigurarea publicitãtii adecvate mãsurii si informarea corectã a populatiei privind lucrãrile de construire propuse în Proiect;

– Componenta C: Activitatea de Supervizare a Executiei”, aratã anuntul de achizitie.  Valoarea estimatã fãrã TVA este de 12.607.002,01 RON si nu include sumele reprezentând ,,cheltuieli diverse si neprevãzute’’

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 rãspunde provocãrilor de dezvoltare identificate la nivel national în ceea ce priveste infrastructura si resursele.  Având în vedere gradul ridicat de corelare si complementaritate a tipurilor de investitii în infrastructura, promovarea investitiilor care adreseazã nevoile în domeniul infrastructurii si resurselor au fost propuse spre finantare în cadrul unui singur program operational, având ca obiectiv global: Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie si prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creãrii premiselor unei cresteri economice sustenabile, în conditii de sigurantã si utilizare eficientã a resurselor naturale.

Principalele deficiente abordate prin POIM se referã, în primul rând, la gradul necorespunzãtor de dezvoltare a infrastructurii de bazã în România, atât în sectorul transport, cât si în ceea ce priveste furnizarea unor servicii publice de bazã la standarde europene, în acord cu reglementãrile în vigoare. În al doilea rând, prin POIM se promoveazã investitii cu rol în utilizarea eficientã a resurselor naturale limitate, inclusiv prin promovarea principiilor de eficientã energeticã si utilizarea resurselor regenerabile, si prin protejarea elementelor mediului natural, cu impact asupra sãnãtãtii oamenilor si calitãtii ambientale. În domeniul mediului, investitiile preconizate pentru perioada 2014-2020 vor continua proiectele orientate spre implementare a acquis-ului comunitar în domeniul apei si apei uzate, prin continuarea procesului de regionalizare a managementului în acest sector, precum si cel al managementului deseurilor. Aditional, va continua procesul de elaborare si implementare a planurilor de management – seturi de actiuni pentru ariile naturale protejate si siturile Natura 2000, precum si cel de decontaminare a siturilor industriale poluate istoric. În domeniul infrastructurii de mediu si protectiei mediului, prin Tratatul de Aderare la UE, România si-a asumat îndeplinirea unor obligatii privind implementarea acquis-ului european de mediu.

Coroborat cu aceste angajamente, îmbunãtãtirea standardelor de viatã ale populatiei si concomitent a standardelor de mediu, reprezintã, în continuare, obiectivul principal în domeniul protectiei mediului. Astfel, se urmãreste reducerea diferentei dintre infrastructura de mediu care existã între România si UE, atât din punct de vedere cantitativ, cât si calitativ. O parte importantã a alocãrii financiare va sprijini îmbunãtãtirea si extinderea sistemelor regionale de apã, în vederea acoperirii cu servicii a unei pãrti cât mai mari din populatia României. În acelasi timp, prin finantarea aferenta perioadei 2014-2020 se va asigura finalizarea investitiilor demarate în cadrul perioadei de programare 2007-2013. “Contractul face parte din Proiectul finantat din Fondul de Coeziune din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, perioada 2014-2020, Axa Prioritarã 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în conditii de management eficient al resurselor. POIM finanteazã activitãti din patru sectoare: infrastructura de transport, protectia mediului, managementul riscurilor si adaptarea la schimbãrile climatice, energie si eficientã energeticã, contribuind la Strategia Uniunii pentru o crestere inteligentã, durabilã si favorabilã incluziunii”, aratã documentele ApaServ Valea Jiului.

Monika BACIU

Advertisements