Energia regenerabilã, costurile de extractie prea mari pentru huilã si forta de muncã scumpã sunt câteva din motivele pentru care statul român renuntã la unitãtile miniere Lonea si Lupeni.

Guvernul va aproba în sedintã proiectul care prevede închiderea a douã unitãti miniere din cadrul Complexului Energetic Hunedoara. Hotãtârea privind aprobarea acordãrii ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive din cadrul Societãtii Complexul Energetic Hunedoara – S.A. pentru anul 2017 se aflã pe agenda Ministerului Energiei. Proiectul prevede alocarea sumei de aproape 200 de milioane de lei pentru închiderea celor douã unitãti miniere necompetitive din cadrul Complexului Energetic Hunedoara. este vorba de minele Lupeni si Lonea.

“Ajutorul de stat în sumã totalã de 198.830 mii lei pentru anul 2017, suportat integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei, se acordã potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2016) 7719/final, astfel: pentru produsul huilã energeticã livrat de unitãtile intrate în proces de închidere definitivã, ajutorul de stat în sumã de 132.226 mii lei se va acorda sub forma unui grant direct, pentru o cantitate maximã livratã de 290.800 tone si o putere calorificã minimã de 3.200 kcal/kg, ajutorul de stat per Gcal fiind de 130,27 lei. b) pentru unitãtile intrate în proces de închidere definitivã se acordã ajutor de stat pentru suportarea de cheltuieli exceptionale în sumã de 66.604 mii lei, cheltuieli care nu sunt legate de productia curentã”, aratã proiectul privind aprobarea acordãrii ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive din cadrul Societãtii Complexul Energetic Hunedoara – S.A. pentru anul 2017.  Oficialii ministerului de resort aratã care sunt motivele pe baza cãrora  s-a luat decizia închiderii celor douã unitãti miniere.  “Având în vedere prevederile Deciziei CE nr. 787/2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive si Deciziei Comisiei Europene nr. C (2016) 7719/final, în urma analizei situatiei tehnico-economice a minelor din cadrul Societãtii Complexul Energetic Hunedoara- S.A., denumitã în continuare CEH S.A. s-a stabilit cã din cele patru exploatãri miniere aflate în structura sa este necesar sã intre în program de inchidere, douã unitãti miniere si anume Exploatarea Minierã Lonea si Exploatarea Minierã Lupeni. Pentru a accesa ajutorul de stat acordat conform legislatiei europene, CEH S.A. a întocmit Planul de închidere si documentatia de finantare a costurilor de închidere pentru cele douã exploatãri miniere.

3-1

Aceste documentatii au fãcut obiectul notificãrii transmise Comisiei Uniunii Europene. Decizia s-a luat ca urmare a faptului cã a scãzut cererea de cãrbune ca urmare a dezvoltãrii productiei de energie electricã regenerabilã situatie constatatã în perioada 2011-2016; a scãzut considerabil pretul de vânzare al cãrbunelui pe piata internationalã si implicit în România; calculul indicatorilor tehnico-economici pentru cele douã unitãti miniere constând în: rezervele de cãrbune, rezervele deschise si ponderea acestora în totalul rezervelor de cãrbune, calitatea cãrbunelui extras, productivitatea muncii, costul unitar de productie au demonstrat cã acestea nu sunt viabile. CEH S.A. va gestiona ajutorul de stat pentru închiderea celor douã mine necompetitive asigurând evidente contabile precise si separate pentru fiecare dintre cele douã unitãti care beneficiazã de ajutor de stat. Valoarea ajutorului de stat pentru închiderea minelor neviabile a fost fundamentatã în conformitate cu Decizia 2010/787/UE si Decizia Comisiei Europene nr. C (2016) 7719 final. Având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Energiei, cu modificãrile si completãrile ulterioare, monitorizarea aplicãrii Deciziei CE nr.787/2010 revine Ministerului Energiei. Ministerul Energiei monitorizeazã nivelul de acordare al ajutorului de stat, astfel încât pretul cãrbunelui livrat de unitãtile producãtoare de cãrbune care beneficiazã de ajutor sã nu fie mai mic decât preturile cãrbunelui de o calitate similarã provenit din terte state”, mai aratã documentul.

Operatorul economic Societatea Complexul Energetic Hunedoara- S.A – ce desfãsoarã în principal activitãti în domeniul energetic a prevãzut în Proiectul de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 suma de 198.830 mii lei reprezentând ajutor de stat pentru închideri mine necompetitive.

Monika BACIU