Punct termic pentru locuintele sociale

Autoritãtile locale de la Vulcan au în vedere realizarea unui punct termic pentru  cãminul social. În acest sens a fost aprobat proiectul de hotãrâre privind aprobarea documentatiei Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie: „Construire Punct Termic Cãmin Social – municipiul Vulcan”.

“În data de 29.09.2016, prin referatul de necesitate întocmit de cãtre Biroul Proiecte – Dezvoltare Localã, s-a aprobat suma necesarã pentru: „Construire Punct Termic Cãmin Social  municipiul Vulcan”, str. Cãprioara nr. 3, cu scopul de a asigura agent termic cu centrale termice pe gaze naturale la Cãminul C1, situat în zona Dincã. Conform art. 5 din HGR 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrãri de interventii: „Proiectarea lucrãrilor de constructii pentru obiective de investitii noi, inclusiv extinderi, se elaboreazã în urmãtoarele faze: studiu de fezabilitate; proiect tehnic; detalii de executie”, aratã documentele Primãriei Vulcan.

Valoarea totalã a investitiei (inclusiv TVA) – 460,80 mii lei din care C+M: 216,88 mii lei.  Durata de realizare a investitiei: 6 luni, din care executia este de 3 luni. Centrala termicã va fi dotatã cu douã cazane de 200,2 kW/buc. Pentru obiectivul de investitie amintit nu a mai fost întocmit Studiu de fezabilitate/Proiect ethnic

Monika BACIU