Administratie

O nouã societate de salubrizare la Vulcan

O nouã societate de salubrizare va fi înfiintatã la Vulcan. Consiliul Local a aprobat proiectul de hotãrâre privind înfiintarea Serviciului Public de  Salubrizare  – Vulcan.   Serviciile de utilitãti publice sunt în  responsabilitatea autoritãtilor administratiei  publice locale sau, dupã caz, a asociatiilor de dezvoltare intercomunitarã având ca scop  serviciile de utilitãti publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotãrâri ale autoritãtilor deliberative ale unitãtilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilitãti publice se  organizeazã si se gestioneazã cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotãrârilor adoptate de autoritãtile deliberative ale unitãtilor  administrativ-teritoriale, în functie de gradul de urbanizare, de importanta economico-socialã a localitãtilor, de mãrimea si de gradul de  dezvoltare ale acestora si în raport cu  infrastructura tehnico-edilitarã existentã.
“Serviciul  Public de Salubrizare -Vulcan este de interes local si functioneazã cu personalitate juridicã, în subordinea Consiliului Local al municipiului Vulcan, având ca obiect de activitate realizarea în gestiune directã a serviciului de salubrizare si administrarea domeniului public si privat  în municipiul Vulcan care cuprinde  urmãtoarele activitãti colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte generate de activitãti de reamenajare si reabilitarea interioarã si/sau exterioarã a acestora; mãturatul, spãlatul, stropirea si întretinerea cãilor publice;  organizarea prelucrãrii, neutralizãrii si valorificãrii materiale si energetice a deseurilor; colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora cãtre unitãtile de ecarisaj sau cãtre instalatiile de neutralizare”, aratã  documentul aprobat de consilierii locali din municipiul Vulcan.
Sistemul public de salubrizare al municipiului Vulcan este alcãtuit dintr-un ansamblu tehnologic si functional, care cuprinde constructii, instalatii si echipamente specifice destinate prestãrii  serviciului de salubrizare.
Cosmin BACIU