Greenline la faza contestațiilor și a despăgubirilor

O societate din București a obținut anularea unor licitații organizate de Primăria municipiului Vulcan, în ceea ce privește proiectul Greenline Valea Jiului. Municipiul Vulcan este liderul de asociere.
Firma GREEN BUSINESS S.R.L., din București, a depus contestație la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor împotriva rezultatului procedurii, acte emise de către Municipiul Vulcan (Primăria municipiului Vulcan), în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii simplificată, organizată în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect Servicii pentru elaborarea Realizarea PT + DDE (inclusiv documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor și verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție) + AT pentru obiectivul de investiții cu titlul „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” – Componenta 2, Cod SMIS 122120”.
Astfel, ”se solicită anularea comunicării nr. 30327/21.09.2020 și a comunicării nr. 30329/21.09.2020 privind rezultatul procedurii, anularea parţială a Raportului procedurii nr. 30326/21.09.2020 emis în cadrul licitației, în partea dedicată ofertelor participanţilor (asocierea S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L. – S.C. CHINOX CONSULTING S.R.L.) și S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., de la etapa de evaluare a ofertelor depuse de cei doi ofertanți, respectiv anularea în parte a actelor anterioare Raportului – procesul-verbal nr. 28249/21.08.2020 de evaluare a propunerilor tehnice, procesul verbal nr. 29596/10.09.2020 privind evaluarea propunerilor financiare și procesul verbal nr. 29597/10.09.2020 privind aplicarea criteriului de atribuire, încheiate de autoritatea contractantă, obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertelor depuse de asocierea S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L. – S.C. CHINOX CONSULTING S.R.L. și S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., luând în considerare motivele de inadmisibilitate ale celor două oferte, potrivit art. 2, art. 134 alin. (6) – (9), art. 209 și art. 215 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv art. 135 alin. (3) și art. 137 alin. (1) lit. a), alin. (5) din H.G. nr. 395/2016, pentru motivele prezentate mai jos și stabilirea ofertei câștigătoare dintre ofertele admisibile, precum și obligarea autorității contractante la plata cheltuielilor ocazionate de soluţionarea contestației. Prin adresa nr. 01 din 09.10.2020, înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 44002/09.10.2020, asocierea S.C. EAST WATER DRULLINGS S.R.L. – S.C. CHINOX CONSULTING S.R.L., prin lider S.C. EAST WATER DRULLINGS S.R.L., cu sediul în București, B-dul Chișinău, nr. 8, camera 1, bl. M2, sc. B, et. 6, ap. 62, sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/7810/2011, având CIF 28694883, atribut fiscal RO, reprezentată legsl prin dl. Daniel Mihăilescu, în calitate de administrator, ofertant participant cu ofertă comună declarată câștigătoare a procedurii, a formulat „Cerere de intervenție voluntară principală în interes propriu”, prin care solicită Consiliului să constate că omisiunea de precizare, de către petentă, în DUAE a informaţiilor privind participarea în orice alt mod la pregătirea procedurii de achiziţii publice era o inadvertenţă de fond, care nu putea fi corectată pe calea solicitărilor de clarificări, să anuleze raportul procedurii în partea în care oferta depusă de către S.C. GREEN BUSINESS S.R.L. a fost declarată admisibilă, să oblige autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei depusă de către S.C. GREEN BUSINESS S.R.L. cu respectarea normelor legale astfel cum acestea sunt precizate de Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică/sectoriale din 01.09.2016, să respingă, pe cale de excepţie, ca fiind lipsită de interes, contestaţia depusă de către S.C. GREEN BUSINESS S.R.L., iar în subsidiar, să respingă contestaţia formulată de S.C. GREEN BUSINESS S.R.L., ca neîntemeiată”, arată firma conestatoare.
Oficialii CNSC au analizat documentele și au admis contestația depusă de firma din București.
”Admite contestația formulată de către S.C. GREEN BUSINESS S.R.L., lider al asocierii S.C. GREEN BUSINESS S.R.L. – S.C. RED POWER CONS S.R.L., reprezentată convențional de S.C.A. Tănăsescu, Bursumac, Goanta, Oancea și Asociații, prin av. Ana Bursumac, cu sediul în București, Str. Sf. Elefterie, nr. 12, Et. 1, Ap. 2, Sector 5, în contradictoriu cu autoritatea contractantă MUNICIPIUL VULCAN (PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN), cu sediul în Vulcan, Str. Mihai Viteazu, nr. 31, județul Hunedoara, cod poștal 336200. Anulează în parte Procesul-verbal nr. 28219/21.08.2020 privind evaluarea conformităţii propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini și, după caz, cu factorii de evaluare și Procesul-verbal al ședinței de evaluare a propunerilor financiar nr. 29596/10.09.2020 în partea referitoare la cele două oferte, precum și toate actele subsecvente acestora, inclusiv Raportul procedurii nr. 30326/21.09.2029 (în partea referitoare la cele două oferte) și adresele de comunicare a rezultatului procedurii”, arată decizia CNSC.
Mai mult, municipalitata de la Vulcan este obligată să reia procedura de achiziție publică și să reevalueze ofertele depuse de asocierea S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L. – S.C. CHINOX CONSULTING S.R.L. și S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L.
” Consiliul respinge cererea de intervenție formulată de S.C. EAST WATER DRULLINGS S.R.L., în calitate de lider al asocierii S.C. EAST WATER DRULLINGS S.R.L. – S.C. CHINOX CONSULTING S.R.L., cu sediul în București, B-dul Chișinău, nr. 8, camera 1, bl. M2, sc. B, et. 6, ap. 62, sector 2, ca nefondată. Admite cererea contestatoarei de suportare a cheltuielilor prilejuite de soluționarea contestației și obligă MUNICIPIUL VULCAN (PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN), la plata către asocierea S.C. GREEN BUSINESS S.R.L. – S.C. RED POWER CONS S.R.L., a sumei de 3.000 lei, reprezentând cheltuieli efectuate de aceasta pentru soluționarea contestației. Prezenta decizie este obligatorie pentru părți. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate”, mai arată decizia CNSC.
Contractul contestat are o valoare de 551.000 de lei. Procedura de licitație contestată a fost inițiată în data de 6 mai a anului curent, mai exact pe mandatul fostului primar Gheorghe Ile.
Cosmin BACIU

2 comentarii la „Greenline la faza contestațiilor și a despăgubirilor

  • 17 noiembrie 2020 la 20:04
    Permalink

    Cand NU vrei sa faci ceva vorbesti cu cineva si se rezolva (baga contestatii , avize , faliment , …) , noi din valea jiului suntem bataia de joc asa cum suntem cu DN 7A (Cheile Jietului) spre Voineasa si Transalpina , DN 66A spre Herculane , Domeniul Schiabil Parang ca nu vrea firma de stat Romsilva sa faca schimb de terenuri , …

  • 18 noiembrie 2020 la 10:03
    Permalink

    Sau facut ca lucreaza pentru valea jiului ! Ramanem doar cu promisiunile electorale !

Comentariile sunt închise.