CEH primeste bani

Complexul Energetic Hunedoara va primi bani de la Ministerul Economiei. În acest sens a fost lansat în dezbatere publicã un proiect de Hotãrâre a Guvernului pentru modificarea art. 2, alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 223/2019 privind aprobarea acordãrii ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive din cadrul Societãtii Complexul Energetic Hunedoara – S.A. pentru anul 2019.
„În perioada octombrie 2016-martie 2017 au existat întârzieri legate de vitezã de avansare a abatajelor aflate în exploatare la EM Lupeni datorate în special unor accidente tectonice  (aparitia unor falii) si a unor infiltratii de apã intempestive care au condus la prelungirea termenelor stabilite pentru finalizarea exploatãrii rezervelor pregãtite la EM Lupeni. De asemenea, în cursul lunii mai 2017 la EM Lupeni în proximitatea unui abataj aflat în exploatare au apãrut fenomene de autoîncãlzire a cãrbunelui fapt pentru care au fost întârziate lucrãrile de exploatare a cãrbunelui si se lucreazã la lichidarea acestui fenomen în vederea continuãrii activitãtii de productie în conditii de securitate. Acest lucru a determinat prelungirea termenului de exploatare a cãrbunelui în zona abatajului mentionat anterior pânã la epuizarea resurselor de cãrbune pregãtite. Urmare aspectelor prezentate mai sus a rezultat  necesitatea prelungirii duratei de exploatare la EM Lupeni pânã la finele anului 2018”, aratã Ministerul Economiei.
EM Lonea si EM Lupeni sunt printre cele mai vechi exploatãri miniere din bazinul  carbonifer al Vãii Jiului  având o structurã de lucrãri miniere extinsã pe mai multe niveluri de exploatare (orizonturi) cu mai multe  incinte care si-au pierdut utilitatea odatã cu cresterea adâncimii de exploatare a cãrbunelui.
“Ca urmare a acestui fapt s-a constat în ultima perioadã agravarea fenomenelor de  subsidentã (deformãri ale suprafetei datorate exploatãrii cãrbunelui efectuate în subteran) care au determinat modificãri ale Planurilor de încetare a activitãtii atât pentru EM Lonea cât si pentru EM Lupeni. Aceastã situatie a dus la decalarea termenelor de închidere a unitãtilor miniere dupã finalizarea activitãtii de productie stabilitã pentru data de 31 decembrie 2018. Pentru a accesa ajutorul de stat acordat conform legislatiei europene, CEH  SA a actualizat Planul de închidere si documentatia de finantare a costurilor de închidere pentru cele douã exploatãri miniere. Aceste  documentatii au fãcut obiectul renotificãrii transmise Comisiei Europene. Planul de închidere actualizat prevede ca încetarea activitãtii de productie la minele Lonea si Lupeni sã fie datã de 31.12.2018”, mai aratã Ministerul.
CEH SA va gestiona ajutorul de stat pentru închiderea celor douã mine necompetitive asigurând evidente contabile precise si separate pentru fiecare  dintre cele douã unitãti care beneficiazã de  ajutor de stat. Valoarea ajutorului de stat pentru închiderea minelor neviabile a fost fundamentatã în conformitate cu Decizia 2010/787/UE si Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/ final din 16 februarie 2018. Ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive din cadrul CEH SA se aprobã anual prin hotãrâri ale Guvernului.
“Punerea în aplicare a Deciziei CE nr. 787/2010 revine ministerului de resort, în acest sens, a fost elaboratã si aprobatã Hotãrârea Guvernului nr. 223/2019 privind aprobarea acordãrii  ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive din cadrul Complexului Energetic Hunedoara S.A. pentru anul 2019, prin care a fost aprobat ajutor de stat pentru acoperirea costurilor exceptionale în sumã de 60.635 mii lei, în urmãtoarea structurã:  costuri cu plãtile  compensatorii acordate angajatilor care îsi pierd locul de muncã – 2.046 mii lei; costuri de închidere subteranã – 58. 589 mii; Conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 a fost retinutã o garantie de 10% în valoare de 6.737 mii lei”, mai aratã documentul lansat în dezbatere publicã.
Având în vedere cã Ordonanta Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, art. 26 prevede cã ,,Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante, se repartizeazã sumele retinute în proportie de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificãrile si completãrile ulterioare”, astfel apare necesitatea modificãrii Hotãrârii de Guvern nr. 223/2019 privind aprobarea acordãrii ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive din cadrul Societãtii Complexul Energetic Hunedoara – S.A. pentru anul 2019, în sensul majorãrii ajutorului de stat cu suma de 6.737 mii lei, de la suma de 60.635 mii lei la suma de 67.372 mii lei, în urmãtoarea structurã: costuri cu plãtile compensatorii acordate angajatilor care îsi pierd locul de muncã – 2.046 mii lei; costuri de reconversie profesionalã – 520 mii lei; costuri de închidere subteranã – 64.806 mii.
Cosmin BACIU

Un comentariu la „CEH primeste bani

  • 20 noiembrie 2019 la 12:54
    Permalink

    BLA ,BLA BLA !! sa multumiti polonezilor !! cine nu munceste in mina nu stie cum s-au facut manevrele ! asa ca mai bine nu mai deschideti subiectul!

Comentariile sunt închise.