Afacerea “terenurile” de la CEH, prejudicii de milioane

Ani la rând s-a vorbit de mafia de la nivelul Complexului Energetic Hunedoara. Societatea a fost devalizatã, economia nationalã subminatã. Acum, un raport al Curtii de Conturi vine sã prezinte cum bugetul Complexului Energetic Hunedoara a fost devalizat, în mod constant.
Bani delapidati si nereguli
Raportul Curtii de Conturi aratã cum exproprierile de terenuri au cauzat un prejudiciu de aproape 100.000 de lei Complexului Energetic Hunedoara. Mai mult, inspectorii financiari au constatat cã unitãtile miniere nu posedã documente de atestare a dreptului de proprietate.
“În urma verificãrii modului în care s-au desfãsurat în anul 2013, operatiunile si procedurile de inventariere a elementelor de active reprezentând categoria de imobilizãri corporare înregistrate în cont 2011 – terenuri, s-a constatat cã comisiile de inventariere ce au desfãsurat aceste proceduri în cadrul unitãtilor din componenta sucursale – Divizia Minierã Valea Jiului, nu au respectat unele din prevederile actelor normative ce reglementeazã aceastã activitate. Astfel s-a constatat cã o parte din subunitãtile sucursalei – Divizia Minierã Valea Jiului, nu posedã documente de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care le detin si le au înregistrate în evidentele tehnic-operative. În acest sens nominalizãm Exploatarea Minierã Lupeni, Exploatarea minierã Livezeni si Preparatia Cãrbunelui Valea Jiului. S-a constatat cã de asemenea EM Lonea, EM Vulcan  si Preparatia Cãrbunelui VJ detin terenuri neevaluate sau reevaluate, fiind astfel nerespectate prevederile legale în domeniu”, aratã raportul Curtii de Conturi.
O altã “afacere” cu terenuri – pagubã de aproape 10 milioane
O altã problemã identificatã de raportorii financiari este cea legatã de terenurile pe care se aflã constructiile CEH. Aici valoarea prejudiciului a fost stabilitã la suma de 9.607.072 lei, iar CEH plãteste impozite mai mici administratiilor locale.
“Suma valorilor terenurilor neevaluate si neevidentiate în contabilitatea unitãtii a determinat stabilirea eronatã a datelor de bilant raportate prin situatiile financiare, atât la nivelul Sucursalei Divizia Minierã Valea Jiului cât si la nivelul Complexului Energetic Hunedoara, la sfârsitul anului financiar 2013 (…) Prin lipsa documentelor privind atestarea dreptului de proprietate pentru unele imobile de natura terenurilor aflate în posesia unor sucursale ale Complexului Energetic Hunedoara, patrimonial unitãtii nu poate fi certificate în mod exact si corect, iar evidenta contabilã existentã în prezent nu reflectã realitatea. Prin neevaluarea sau nereevaluarea terenurilor în ultimii 3 ani, unitatea declarã, calculeazã, evidentiazã în contabilitate si plãteste cãtre administratiile locale, impozitul pe teren în cuantum mai mic decât cel datorat”, mai aratã raportul. Aceeasi problemã cu terenurile se înregistreazã si la SE Mintia, terenuri care au fost expropriate pentru construirea autostrãzii Lugoj-Deva.“Din verificãrile efectuate a rezultat cã Sucursala Electrocentrale Deva nu a înregistrat pânã la data prezentului control, în evidentele tehnic operative si în contabilitate modificãrile de patrimoniu produse prin efectele de expropriere a unor suprafete de teren din domeniul privat al acestei unitãti, în interesul public al lucrãrilor pentru autostrada Lugoj-Deva. Exproprierea s-a fãcut în baza prevederilor HGR nr. 844/2012 pentru modificarea si completarea HGR nr. 1232/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privatã situate pe amplasamentul lucrãrii de utilitate publicã “Autostrada Lugoj – Deva”. Terenurile expropriate au fost nominalizate în anexa HCL nr. 844/2012 (…) La aceste pozitii sunt nominalizate atât cele 4 suprafete de teren trecute în proprietatea CNADNR SA, la categoria de folosintã a terenurilor expropriate, suprafetele acestor terenuri, precum si valoarea stabilitã prin HGR nr. 255/2010. Cu toate cã CNADNR a emis cele 4 hotãrâri de stabilire a despãgubirilor cu data de 05.03.2013 (…) pe care le-a comunicat în scris Complexului Energetic, pânã la data prezentului control, AGA din cadrul unitãtii nu a emis o hotãrâre de acceptare a sumelor de bani stabiliti prin lege cu titlu de despãgubire si nu a încasat suma desi aceasta se aflã consemnate la dispozitia societãtii la CEC de la data de 05.08.2013 si nu a demarat actiune în instantã judecãtoreascã prin care sã îsi exprime nemultumirea pentru cuantumul de despãgubiri stabilit prin HGR nr. 844/2012”, aratã raportul Curtii de Conturi.
“Valoarea totalã estimatã a abaterii este în sumã de 98.019,14 lei (…) si reprezintã valoarea terenurilor expropriate în baza HGR nr. 844/2012 si neînregistrate în evidenta contabilã ca si venituri”, aratã raportul Curtii de Conturi. Aflati în editiile viitoare si ce alte nereguli au descoperit inspectorii Curtii de Conturi la Complexul Energetic Hunedoara.
Monika BACIU