Obiective si prioritãti / Alexandru Lãutaru, candidatul ARD pentru colegiul 5 – Petrosani, Petrila, Aninoasa

În plan educational

Obiective:

Voi  initia legislativ:

1. Corelarea ofertei educationale cu cerintele curente si anticipate ale pietei muncii

2. Modificarea curicullumului scolar în unul real care sã pregãteascã elevii pentru viatã si armonizarea cu manualele scolare

3. Insistarea în procesul educational pe rezultatele pe medie nu pe vârfuri. Crearea formalã de centre de excelenta care sã se centreze pe vârfuri. Crearea formalã de centre remediale pt elevii cu ritm lent la învãtare

4. Transformarea programului lapte si corn într-un program zilnic în timpul anului scolar de acordare a unei mese calde

5. Existenta în fiecare unitate scolarã a unui medic scolar sãu asistent medical scolar

6. Crearea unui cadru legislativ de înfiintare în fiecare scoalã de nivel prescolar sau gimnazial a câte un post  de supraveghetor la 50 de elevi, acestia urmând a monitoriza în pauzele scolare activitatea elevilor cât si în incinta scolarã

7.Întãrirea rolului educatiei fizicã si sport în curricula scolarã factor determinant în sãnãtatea fizicã si mentalã a acestora

Voi sustine si sprijini:

8. Lobby atât cât voi putea pentru finantarea  construirii de crese

9. Universitatea din Petrosani, o institutie cu o valoare  indiscutabilã si voi încerca sã gãsesc  solutii de conectare a mediului economic si social cu cercetarea care poate aduce surse de finantare pentru dezvoltarea bazei tehnice si materiale; voi sustine reclasificarea universitarã a acesteia

10. Educatia digitalã a populatiei va fi un obiectiv principal tinând cont cã informatizarea este integratã în toate domeniile de activitate si mai ales crearea unei platforme digitale de rãspuns al alegãtorilor la actiuni sau initiative legislative si nu în ultimul rând ca un feed-back în timp real de la cetãtenii zonei noastre

11. Întãrirea rolului învãtãmântului profesional mai ales al celor trei  colegii tehnice din regiune care sã pregãteascã elevii pentru activitatea turisticã viitoare si prezentã

12. Cresterea gradului de implicare a asociatiilor de pãrinti, a autoritãtilor locale, a absolventilor etc, în organizarea si finantarea institutiilor de învãtãmânt liceal si profesional;

În plan social:

Obiective:

1. Concentrarea asistentei sociale (ajutorului social) pe grupurile cele mai vulnerabile din punct de vedere educational si pe zonele cele mai fragile din punct de vedere economic;

2. Crearea de servicii sociale diferentiate si specializate în functie de nevoile beneficiarilor. Voi initia legislativ modificarea OUG 68/2003 în sensul cã un furnizor privat de servicii sociale sã poatã sã ofere servicii sociale diferentiate

3. Dimensionarea echilibratã a serviciilor sociale în raport cu toate categoriile sociale defavorizate din regiune prin crearea de noi servicii sociale destinate persoanelor de vârsta a III-a, persoanelor cu nevoi speciale, persoanelor fãrã adãpost, persoanelor aflate în situatii de crizã;

4. Dezvoltarea retelelor de asistentã socialã la domiciliul persoanelor vârstnice în toate localitãtile componente din regiune;

5. Sprijinirea accesãrii de cãtre serviciile sociale, a oportunitãtilor de finantare ale programelor UE în vederea dezvoltãrii urmãtoarelor directii de actiune: accesul pe piata muncii a cetãtenilor, perfectionare si reorientare profesionalã în domenii cãutate pe piata fortei de muncã actuale europene, diminuarea fenomenului migrational

6. Sprijinirea caracterului proactiv al bisericii în comunitatea localã privind asistenta socialã

În plan cultural:

Obiective:

1. Voi canaliza energia spre sprijinul obtinerii de fonduri europene de cãtre consiliile locale ale celor trei orase pentru construirea si darea în folosintã a câte o mediatecã în centrul fiecãrui oras  unde toate categoriile de vârsta sã gãseascã informatiile din orice domeniu: literar, stiintific, cultural-artistic, sportiv, muzical si altele.

2. Voi sprijini conservarea, propagarea si promovarea traditiilor si obiceiurilor locale, a portului popular momârlãnesc

3. Voi initia legislativ înfiintarea de centre de petrecere a timpului liber pentru copii, tineri si adulti

4. Voi insista la nivel guvernamental si judetean astfel încât, CARTIERUL DE LOCUINTE MUNCITORESTI “COLONIA”

(sf. sec. XIX) din Mun. Petrosani sã fie pãstrat si pus în valoare într-un mod corespunzãator a bunurilor de patrimoniu cultural construit

În plan economic

1. Una dintre nisele generatoare de locuri de muncã este problema ecologizãrii mediului si amenajarea teritoriului

2. Canalele de fortã de pe Slatinioara, Tãia si Maleia trebuiesc redimensionate datoritã faptului cã în caz de ploi torentiale genereazã inundatii si deci poate fi o nisã de creare de locuri de muncã. În ipoteza atragerii de fonduri nerambursabile.

3. Albiile Jietului, Tãia, Maleia si Jiu ecologizarea si amenajarea acestora pot genera un numãr apreciabil de numãr de locuri de muncã.

4. Turismul este cea mai mare oportunitate, cea mai viabilã pentru a scoate regiunea din monocoloratura economicã.

Voi depune eforturi de convingere la nivel guvernamental pentru continuarea investitiilor în Parâng.

5. Prioritar pentru mine va fi asigurarea de locuri de muncã pentru tineri, fãcând lobby pentru deschiderea unor puncte de lucru a unor operatori economici de notorietate nationalã si internationalã dar si deschiderea în consens cu consiliile locale a unor incubatoare de afaceri pentru tineri si sprijinirea acestora în acest demers.

6. Voi face tot ce este posibil ca activitatea minierã sã continue în conditii mai bune si voi gãsi metode originale de lobby pentru acest demers insistând foarte mult pe securitatea muncii, a conditiilor de lucru si a unei remunerãri corecte privind aceastã activitate

Întrucât este o zonã expusã climatologic negativ fatã de alte zone ale tãrii voi insista sã fie atribuite subventii pentru categoriile de locuitori ai regiunii cu un venit mai mic decât 200 lei/membru al familiei pentru costul la gaz si energie electricã.

7. Voi încerca sã rezolv în parteneriat cu primãriile celor trei orase (identificarea si obtinerea de fonduri europene) construirea unui sens giratoriu la intrarea spre Petrila din Dãrãnesti si a unui sens giratoriu la Livezeni si  Iscroni la intrarea spre Aninoasa dar si cercetarea unei solutii de evitare a traversãrii cãii ferate spre Aninoasa.

8. Cresterea caracterului prietenos al mediului de afaceri.

9. Institutionalizarea egalitãtii de tratament a sectorului privat si a sectorului de stat (sector public si domeniu privat al statului);

Introducerea simetriei în sanctionarea nerespectãrii clauzelor contractuale sau a legislatiei generale, între sectorul privat, pe de o parte si sectorul de stat (sector public si domeniu privat al statului), pe de altã parte.

 

Advertisements