Case si terenuri ce apartin de defuncta CNH, scoase la vânzare

Compania Nationalã a Huilei este în faliment, iar administratorul judiciar încearcã sã valorifice ultimele bunuri ale societãtii. În acest sens au fost identificate mai multe clãdiri si terenuri apartinãtoare Companiei Nationale a Huilei, iar acestea vor fi vîndute.

“Deoarece potrivit evidentelor contabile în patrimoniul debitorului nu mai existã bunuri, lichidatorul judiciar a trimis adresa nr.2291/07.05.2015 cãtre primãriile localitãtilor unde debitoarea a detinut bunuri pentru a cunoaste dacã în evidenta acestora au rãmas bunuri înscrise pe rolul debitoarei.

Primãria Lupeni ne-a comunicat prin adresa nr.4733/ 19.05.2015 cã debitoarea figureazã în evidentele sale cu mai multe constructii dintre care majoritatea fiind case expropriate si date în administrarea debitoarei, si terenuri.

Primãria Vulcan ne-a comunicat prin adresa nr.20786/ 19.05.2015 cã debitoarea figureazã în evidentele sale cu constructii dintre care unele expropriate, terenuri si un mijloc de transport.

Primãria Petrila ne-a rãspuns cu adresa nr.15093/08.06.2015 cã debitoarea figureazã în evidentele sale cu douã constructii si terenul aferent.

Primãria Uricani ne-a comunicat cu adresa nr.2220/14.05.2015 cã debitoarea figureazã în evidentele sale cu un numãr de opt constructii”, aratã raportul lichidatorului judiciar.

Lichidatorul judiciar a efectuat demersuri pentru identificarea bunurilor, obtinând de la BCPI Petrosani douã extrase de carte funciarã pentru imobilele din evidenta Primãriei Petrila.

“Astfel: – Imobile înscrise în CF vechi 2660 Petrila, top.2298,2299, cad.C1, top. 2298,2299, situate în Petrila, str. Dealului, nr.19, reprezentând teren intravilan fâneatã în suprafata de 1.188 mp si casã de lemn acoperitã cu tiglã cu o camerã si bucãtãrie, dobândite prin contract de vânzare cumpãrare nr.2068/07.09.2009, libere de sarcini, – Imobile înscrise în CF vechi 3800 Petrila, top.53/2b/2, cad.C1, top.53/2b/2, cad.C2, top.53/2b/2, cad.C3, top.53/2b/2 situate în Petrila, str. Dealului nr.14, reprezentând teren faneatã în suprafatã de 5000 mp si casã cu fundatie din beton, bucãtãrie de varã P+1E cu fundatie de beton si anexã gospodãreascã, dobândite prin act notarial nr.635/17.12.2009, libere de sarcini. Adunarea creditorilor a fost convocatã pentru sedinta din data de 12.11.2015 la sediul lichidatorului judiciar, având pe ordinea de zi prezentarea ofertelor de identificare topograficã, aprobarea uneia dintre ofertele prezentate. Adunarea creditorilor a aprobat oferta depusã de Bie Consult Topo& Cadastru SRL la pretul de 1.200 lei/imobil fãrã TVA. Procesul verbal al sedintei adunãrii creditorilor a fost depus la dosarul cauzei în data de 13.11.2015 si a fost publicat în BPI nr.19542/13.11.2015 Societatea Bie Consult Topo&Cadastru SRL ne-a pus la dipozitie lucrãrile topografice în decembrie 2015 si în 09.03.2016. EFECTUAREA LICHIDÃRII.

Pentru evaluarea celor douã imobile, lichidatorul judiciar a solicitat oferte de la evaluatori membri ANEVAR, care au fost supuse votului adunãrii creditorilor în sedinta din data de 26.04.2016. Cu votul creditorilor ce detin 100% din totalul Creantelor prezente adunarea creditorilor a adoptat urmãtoarea hotãrâre: se aprobã oferta prezentatã de Birou expert contabil si evaluator Aron Teodora la pretul de 1.600 lei, cu termen de predare 20 de zile. Procesul verbal al sedintei adunãrii creditorilor a fost depus la dosarul cauzei în data de 27.04.2016 si a fost publicat în BPI nr.8372/27.04.2016, nefiind contestat. Prin urmare, în data de 28.04.2016 a fost încheiat contractul de prestãri servicii cu evaluatorul BECE Aron Teodora, cu termen de executie la data de 25.05.2016. În data de 23.05.2016 evaluatorul ne-a predat Raportul de evaluare, conform cãruia valorile de Piatã a celor douã imobile sunt urmãtoarele:

  1. Imobil- constructii si teren aferent situat în Petrila, Strada Dealului, nr.14, Jud. Hunedoara înscris în CF nou 60850- CF vechi 3800 Petrila, top.53/2b/2, cad.C1, top.53/2b/2, cad.C2, top.53/2b/2, cad.C3, top.53/2b/2- 34.527 lei; 2. Imobil- casã de lemn cu teren aferent situat în Petrila, Strada Dealului, nr.19, Jud. Hunedoara, înscris în CF nou 62864-CF vechi 2660 Petrila, top.2298,2299, cad.C1, top.2298,2299- 270 lei. Conform art.156 din Legea nr.85/2014 lichidatorul judiciar a întocmit raportul de valorificare si a convocat adunarea creditorilor în vederea stabilirii tipului de vânzare, în data de 14.09.2016. Adunarea creditorilor a aprobat în data de 14.09.2016 raportul de valorificare prezentat de cãtre lichidatorul judiciar, procesul verbal al sedintei fiind depus la dosarul cauzei în data de 16.09.2016 si publicat în BPI nr. 16660/19.09.2016”, mai aratã raportul.

Monika BACIU

Advertisements