Atentie! Pacienti, fãrã medic de familie

Casa de Asigurãri de Sãnãtate Hunedoara îi informeazã pe pacientii care sunt înscrisi la medicul Maria Cîrstea de faptul cã acesteia îi înceteazã contractul, astfel cã oamenii sunt nevoiti sã se înscrie în evidentele altui medic de familie. Contractul înceteazã la data de 1 octombrie 2017.
„În acest context, persoanele înscrise pe lista medicului de familie dr. CÎRSTEA MARIA din municipiul Petrosani se pot înscrie pe lista unui alt medic de familie ce se aflã în relatie contractualã cu  Casa de Asigurãri  de Sãnãtate Hunedoara”, aratã Casa de Asigurãri de Sãnãtate Hunedoara.  Pacientii înscrisi pe listele medicului Maria Cîrstea vor trebui sã solicite transferul la alt medic de familie.
“Conform Contractului-cadru care reglementeazã conditiile acordãrii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2016 – 2017, persoanele care doresc sã îsi schimbe medicul de familie si cele care nu sunt înscrise pe lista unui medic de familie si care doresc sã se înscrie, vor adresa o cerere de înscriere prin transfer/cerere de înscriere, medicului de familie la care doresc sã se înscrie, precizând numele medicului de la care pleacã, dupã caz.
Înscrierea/înscrierea prin transfer pe lista unui medic de familie, se face pe baza cererii de înscriere/cererii de înscriere prin transfer si a cardului national de asigurãri sociale de sãnãtate. Pentru  persoanele cãrora nu le-a fost emis cardul sau care din motive religioase sau de constiintã refuzã  cardul national sau pentru persoanele cãrora li se va emite card national duplicat, precum si pentru copii 0 – 18 ani, înscrierea/schimbarea medicului de familie se face doar pe  baza cererii de înscriere/de  înscriere prin  transfer”, mai aratã CAS Hunedoara.
Monika BACIU

Un comentariu la „Atentie! Pacienti, fãrã medic de familie

  • 8 septembrie 2017 la 18:25
    Permalink

    Dar de ce îi înceteaz? contractul? Ar putea onor institu?ia lui pe?te s? ne ?i informeze de ce s-a ajuns la acest punct?

Comentariile sunt închise.