Angajãri si disponibilizãri la Complexul Energetic Hunedoara

Proiectul de buget al Complexului Energetic Hunedoara a fost lansat în dezbatere publicã. Documentul prevede angajãri, dar si disponibilizãri la Complexul Energetic Hunedoara.  Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara – S.A.,  operator economic ce desfãsoarã în principal activitãti în domeniul extractiei cãrbunelui si  producerii de energie electricã si termicã, s-a realizat avându-se în vedere urmãtoarele nivelul preliminat al realizãrilor pentru anul 2018; hotãrârea Consiliului de Administratie nr. 10/16.05.2019 privind avizarea proiectului de buget de venituri si  cheltuieli pe anul 2019. La fundamentarea veniturilor s-au avut în vedere în  principal, veniturile din productia vândutã,  respectiv veniturile din  vânzarea energiei electrice si termice.

“Veniturile totale care au în vedere si ajutorul de stat pentru închiderea minelor de cãrbune neviabile pentru anul 2019, în sumã de 60.635 mii lei, conform prevederilor Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, pentru acoperirea costurilor exceptionale (art. 4 din Decizia 787/2010/UE); rezultatul brut estimat pentru anul 2019 este unul negativ, respectiv o pierdere totalã de 397.096 mii lei, cu 34,68% mai micã decât cea realizatã la finele anului 2018 în sumã de 607.888 mii lei. Nivelul pierderii este datorat în principal conditiilor economice în care îsi desfãsoarã activitatea societatea, prin eliminarea pietei reglementate, energia electricã fiind vândutã la preturile pietei libere. Handicapul natural pe care Complexul Energetic Hunedoara S.A. îl are ca urmare a faptului cã,  utilizeazã cel mai scump combustibil, este accentuat de sistemul concurential de pe piata de energie, în care pretul de vânzare este coborât de cãtre sectoarele energiei regenerabile.
La nivelul societãtii au fost luate mãsuri de reorganizare si restructurare în conditiile legii, efectele acestora se vor vedea în anii urmãtori”, aratã documentul. Numãrul de personal preliminat la finele anului 2018 este de 3.846  persoane, cu 323 de  persoane mai mare decât numãrul de 3.523 persoane aprobat în bugetul pe anul 2018, urmare faptului cã au fost disponibilizate în anul 2018 doar 597 de persoane din cele 920 persoane prevãzute în Decizia C(2018) 1001/final. Conform Deciziei C (2016) 7719 final modificatã prin Decizia C (2018) 1001 final, sucursalele Sucursala Exploatarea Minierã Lonea si Sucursala Exploatarea Minierã Lupeni trebuia sã înceteze activitatea de productie la sfârsitul anului 2018.
“În perioada desfãsuratã dupã autorizarea ajutorului de stat accesat pentru închiderea minelor necompetitive, societatea s-a confruntat cu probleme legate de agravarea fenomenelor de subsidentã (deformãri ale suprafetei datorate exploatãrii cãrbunelui  efectuate în subteran) pe de o parte, precum si de aparitia unor fenomene de autoîncãlzire pe de altã parte. În aceastã situatie au fost înregistrate întârzieri legate de viteza de avansare a abatajelor aflate în exploatare la Sucursala Exploatarea Minierã Lonea si la Sucursala Exploatarea Minierã Lupeni, astfel cã la finele anului 2018 au rãmas neexploatate rezerve de cãrbune pregãtite si zone unde rezervele de cãrbune trebuie extrase pentru realizarea în conditii de  sigurantã a Programului de închidere a activitãtii. Trebuie avut în vedere cã închiderea celor douã mine este necesar sã se efectueze în conditii de  sigurantã, cu conservarea straturilor de cãrbune si evitarea oricãror accidente care ar putea sã aparã în acest proces. În scopul lãmuririi naturii cauzelor si provenientei riscurilor deja aduse la cunostinta Comisiei Europene, pozitia acesteia a fost de a agrea efectuarea unei expertize care sã evalueze existenta unor astfel de riscuri si amplitudinea lor de cãtre un expert independent”, mai aratã documentul.
Oficialii ministerului vorbesc si de reducerea numãrului de salariati ai Complexului Energetic Hunedoara.
“Numãrul de personal prognozat pentru finele anului 2019 va  fi  de 4.088 persoane rezultând în principal  din: încetarea rapoartelor de muncã a unui numãr de 5 salariati pânã la finele anului 2019, urmare a iesirilor la pensie, conform prevederilor legale, rezultând necesitatea angajãrii unui numãr de 302 persoane specializate, pentru ca activitatea în subteran sã nu fie  afectatã, la cele douã unitãti care îsi continuã activitatea, respectiv Sucursala Exploatarea Minierã Vulcan si Sucursala Exploatarea Minierã Livezeni;  disponibilizarea colectivã a unui numãr de 55  persoane indirect  productive, în anul 2019, din unitãtile aflate în închidere, respectiv Sucursalele Exploatarea Minierã Lonea si Lupeni, conform Deciziei CE nr. C (2018)1001 final din 16.02.2018; reducerea numãrului de personal se efectueazã prin aplicarea unui program de  concedieri colective,  program care presupune mãsuri de protectie socialã prin acordarea de plãti compensatorii, doar  pentru personalul de la unitãtile aflate în program de închidere”, mai aratã documentul.
În anul 2019 se prevãd plãti restante în sumã de 829.153 mii lei, în scãdere cu 41,77% fatã de nivelul realizat în anul 2018, conform prevederilor art. 62 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019.
Cosmin BACIU

Advertisements

Un comentariu la „Angajãri si disponibilizãri la Complexul Energetic Hunedoara

  • 19 mai 2019 la 19:29
    Permalink

    Sa se faca investitii la Mina Livezeni si Mina Vulcan !

Comentariile sunt închise.