A N U N Ţ

Universitatea din Petroşani, cu sediul în Petroşani, str.Universităţii, nr.20, judeţul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de execuţie vacantă, pe perioadă nedeterminată, astfel:

1 post de Administrator financiar cu studii superioare /Economist, în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate. Conform H.G. nr.286/2011, H.G. nr.1027/2014, a Legii nr.153/2017, cu încadrarea în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu.

Concursul va avea loc la sediul Universităţii din Petroşani, Corp D, în data de 16.11.2020, ora 900 şi va cuprinde: probă scrisă şi probă orală, unde se vor testa abilităţile impuse de funcţie, motivaţia, iniţiativa, comportamentul în situaţii de criză.
Anunţul se publică în: M.O.Partea a III-a, posturi.gov.ro, www.upet.ro, avizier, ziar.
Dosarele de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane, Petroşani, str.Universitatii, nr.20, Corp D, până la data de 09.11.2020 ora 10.
Condiţiile generale (conform art.3 din Regulamentul aprobat prin H.G.nr.286/2011):
-Cetăţenie română, cunoaştere limba română scris-vorbit, vârsta minimă reglementată de lege, capacitate deplină de exerciţiu, să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medic, cerinţele de studii, să nu aibă antecedente penale.
Condiţii specifice (conform art.4 din Regulamentul aprobat prin H.G.nr.286/2011):
– studii universitare de licenţă, în domeniul economic.
– cunoştinţe de utilizare a calculatorului:MsOffice-Excel, Word, Paint, baze de date.
Îndeplinirea condiţiilor generale şi specifice sunt obligatorii pentru înscrierea la concurs.
Dosarul de concurs care va conține următoarele documente:
a.Cererea de înscriere adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b.Copia actului de identitate, orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
c.Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
d.Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e.Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f.Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g.Curriculum vitae;
h.Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Calendarul de desfăşurare a concursului de ocupare a posturilor contractuale vacante:
1.Înscrierea şi Selecţia dosarelor de concurs: 23.10.2020 – 09.11.2020.
Se pot prezenta la etapa următoare, numai candidaţii admişi la această etapă.
2.Organizarea şi desfăşurarea probei scrise a concursului:16.11.2020- ora 900.
Intrarea candidaţilor în sala de concurs pentru proba scrisă se va efectua pe baza actului de identitate(BI/CI), începand cu ora 830 până la ora 855.
3.Organizarea şi desfăşurarea probei orale( interviului):16.11.2020- ora 1200.
Susţinerea probei orale( interviului) va fi anunţată după încheierea probei scrise, cu condiţia obţinerii a min 50 de puncte la proba scrisă, la Universitatea din Petroşani.
4.Afişarea rezultatelor concursului: 17.11.2020.
Candidaţii vor fi afişaţi în ordinea descrescătoare a mediei generale şi va fi declarat “ADMIS” candidatul cu media cea mai mare, care a obtinut cel putin nota 5 (cinci), adică 50 de puncte minim, atat la proba scrisă şi la proba orală(interviu).
Dupa afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă/practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, la sediul universităţii-Registratură, în termen de cel mult o zi lucrătoare, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Informaţii suplimentare, bibliografia, tematica, condiţiile de desfăşurare a concursului, principalele atribuţii ale postului, pot fi solicite de la Serviciul Resurse Umane, telefon 0254542580, interior 292 persoană de contact ec.Ilcea Alisa Anabela.

RECTOR,
Prof.univ.dr.ing.RADU Sorin Mihai