Universitatea din Petroşani ANUNT

– A N U N Ţ –
Universitatea din Petroşani, cu sediul în Petroşani, str.Universităţii, nr.20, judeţul Hunedoara, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, astfel:
– 1 post de Îngrijitoare compartiment spații învățământ, în cadrul Serviciului Patrimoniu;
– 1 post de Muncitor calificat – Peisagist compartiment spații învățământ, în cadrul Serviciu Patrimoniu;
– 1 post Secretar cu studii superioare, în cadrul Compartimentului Informare și Relații Publice Colegiu Terțiar Nonuniversitar
Conform H.G. nr.286/2011, H.G. nr.1027/2014, a Legii nr.153/2017, cu încadrarea în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu.

Concursul va avea loc la sediul Universităţii din Petroşani, Corp D, în data de 06.09.2021, ora 900 şi va cuprinde: probă scrisă şi probă orală, unde se vor testa abilităţile impuse de funcţie, motivaţia, iniţiativa, comportamentul în situaţii de criză.
Anunţul se publică în: M.O.Partea a III-a, posturi.gov.ro, www.upet.ro, avizier, ziar.
Dosarele de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane, Petroşani, str.Universitatii, nr.20, Corp D, până la data de 23.08.2021 ora 1000
Condiţiile generale (conform art.3 din Regulamentul aprobat prin H.G.nr.286/2011):
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice (conform art.4 din Regulamentul aprobat prin H.G.nr.286/2011):
I. Pentru postul de Îngrijitoare compartiment spații învățământ, în cadrul Serviciu Patrimoniu;
– studii medii sau generale.
II.Pentru postul de Muncitor calificat – Peisagist compartiment spații învățământ, în cadrul Serviciu Patrimoniu;
– studii medii absolvite cu diplomă de bacaulareat;
-diploma de absolvire/certificate de calificare profesională muncitor calificat -peisagist/floricultor.
III. Pentru postul de Secretar cu studii superioare ,în cadrul Compartimentului Informare și Relații Publice Colegiu Terțiar Nonuniversitar
– studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniu economic;
– cunoștințe de utilizare a calculatorului: Office Excel, Word, Point, baze de date;
– abilităţi de comunicare şi muncă în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, gândire logică
Îndeplinirea condiţiilor generale şi specifice sunt obligatorii pentru înscrierea la concurs.
Dosarul de concurs care va conține următoarele documente:
a.Cererea de înscriere adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b.Copia actului de identitate, orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
c.Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
d.Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e.Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f.Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g.Curriculum vitae;
h.Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Calendarul de desfăşurare a concursului de ocupare a posturilor contractuale vacante:
1.Înscrierea şi Selecţia dosarelor de concurs: 06.08.2021-23.08.2021.
Se pot prezenta la etapa următoare, numai candidaţii admişi la această etapă.
2.Organizarea şi desfăşurarea probei scrise a concursului: 06.09.2021 ora 9.00.
Intrarea candidaţilor în sala de concurs pentru proba scrisă se va efectua pe baza actului de identitate(BI/CI), începand cu ora 9.30 până la ora 9.55.
3.Organizarea şi desfăşurarea probei orale( interviului): 06.09.2021 ora 13.00
Susţinerea probei orale( interviului) va fi anunţată după încheierea probei scrise, cu condiţia obţinerii a min 50 de puncte la proba scrisă, la Universitatea din Petroşani.
4.Afişarea rezultatelor concursului :07.09.2021 ora 12.00
Candidaţii vor fi afişaţi în ordinea descrescătoare a mediei generale şi va fi declarat “ADMIS” candidatul cu media cea mai mare, care a obtinut cel putin nota 5 (cinci), adică 50 de puncte minim, atat la proba scrisă şi la proba orală(interviu).
Dupa afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă/practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, la sediul universităţii-Registratură, în termen de cel mult o zi lucrătoare, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Informaţii suplimentare, bibliografia, tematica, condiţiile de desfăşurare a concursului, principalele atribuţii ale postului, pot fi solicite de la Serviciul Resurse Umane, telefon 0254542580, interior 292 persoană de contact ec.Ilcea Alisa Anabela.
RECTOR,
Prof.univ.dr.ing.RADU Sorin Mihai

ANEXE LA ANUNŢ
I.Tematică -Pentru postul de Îngrijitoare compartiment spații învățământ, în cadrul Serviciu Patrimoniu;
1.Drepturile și obligațiile angajatului și angajatorului;
2.Răspunderea disciplinară a angajaților;
3.Primul ajutor, evacuarea lucrărilor în caz de pericol grav și iminent, îmbolnăvirea profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sale în timpul procesului de muncă.
4.Cunoștințe generale privind prevenirea și stingerea incendiilor
I. Bibliografia – Pentru postul de Îngrijitoare compartiment spații învățământ, în cadrul Serviciu Patrimoniu;
– Regulamentul Intern al Universității din Petroșani și Carta universitară.
– Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă
– Legea nr. 1/2011- Legea Educației Naționale
– Legea nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Dispoziții generale
II.Tematică -Pentru postul de Muncitor calificat – Peisagist compartiment spații învățământ în cadrul Serviciului Patrimoniu.
1. Învăţământul universitar, sistemul naţional de învăţământ – organizare şi funcţionare
2. Funcţiile(rolul) şi beneficiile spaţiilor verzi, Administrarea spaţiilor verzi, Gestionarea vegetaţiei, Terenuri gazonate. Înmulţirea vegetativă a plantelor.
3. Drepturi si obligaţii angajaţi şi angajator; Principii şi reguli de conduită.
4. Cunoştinţe privind organizarea, protecţia şi sănătatea în muncă.
5. Cunoştinţe generale privind P.S.I
II. Bibliografia – Pentru postul de Muncitor calificat – Peisagist compartiment spații învățământ în cadrul Serviciului Patrimoniu.
1.Legea nr.1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale.
2.Regulamentul Intern al Universităţii din Petroşani şi Carta universitară.
3.Legea 319/ 2006, Legea privind securitatea si sanatatea in munca publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 646 din 26 iulie 2006
4.Instrucţuni proprii de securitate şi sănatate în muncă pentru spaţii verzi ( IP 031100 la Universitatea din Petroşani – 2007)
5. Legea nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Dispoziţii generale.
6. Ghid de bună practică pentru administrarea spațiilor verzi(Alexandru Ciobotă,Raluca ramona Rusu,Diana Lavinia Culescu – Timişoara: Editura Universităţii de Vest 2017
7. Amenajarea şi întreţinerea bazelor sportive (J. Făinaru, L. Cotariu – Editura Uniunii de Cultură Fizică şi Sport)
8. Peisagistică naturală şi antropologică (O. Bold, C. Nimară – Editura Universitas Petroşani, 2016)
III. Tematica pentru postul de Secretar cu studii superioare în cadrul Compartimentului Informare și Relații Publice Colegiu Terțiar Nonuniversitar
1.Învăţământul universitar, sistemul naţional de învăţământ – organizare şi funcţionare
2.Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public, dispoziţii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public
3.Criterii de admitere în învăţământul postliceal
4 Organizarea si funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar
5. Cunoştinţe informatice necesare desfăşurării activităţii
6. Prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date
7. Drepturi şi obligaţii angajaţi şi angajator; principii şi reguli de conduită
8. Cunoştinţe privind arhivarea documentelor
III. Bibliografie pentru postul de Secretar cu studii superioare în cadrul Compartimentului Informare și Realții Publice Colegiu Terțiar Nonuniversitar
1. Legea nr. 1 / 2011 actualizată
2. Legea nr. 16/1996 republicată
3. Legea nr. 544/2001 actualizată
4 Ordinul Ministrului educaţiei si cercetării nr. 5346/2011 privind aprobarea criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal;
5 H.G. nr 918/2013 privind aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare;
6 Ordinul Ministrului educaţiei naţionale nr. 4542/2014 privind aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea si funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în anul scolar 2014- 2015;
7 Ordinul MECS nr. 4342/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea și funcționarea învățământului terțiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate.
8. Regulamentul 679/27-apr-2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
9. Regulamentul intern al Universității din Petroșani
10 Regulament intern de al CTIN -UPET
10. Carta Universitatii
Notă: Toate actele normative vor fi consultate aşa cum au fost modificate şi actualizate până la data publicării prezentului anunţ.