Universitatea din Petroșani / A N U N Ţ

Universitatea din Petroșani, cu sediul în Petroșani, str.Universității, nr.20, județul Hunedoara, organizează concurs pentru
ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările prin H.G. nr.1027/2014, a Legii nr.153/2017, cu încadrarea în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu pentru:
– 1 post de Administrator patrimoniu cu studii medii, în cadrul Serviciului Patrimoniu;
– 2 posturi de Îngrijitoare compartiment Spații învățământ, în cadrul Serviciului Patrimoniu;
– 1 post de Muncitor calificat-Instalator, Atelier Întreținere-Serviciu Patrimoniu;
Concursul va avea loc la sediul Univer-sității din Petroșani, Corp D, în data de 10.06.2022, ora 9.00 și va cuprinde: probă scrisă și probă orală, unde se vor testa abilitățile impuse de funcție, motivația, inițiativa, comportamentul în situații de criză. Anunțul se publică în: M.O. Partea a III-a, posturi.gov.ro, www.upet.ro, avizier, ziar.
Dosarele de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane, Petroșani, str.Universității, nr.20, Corp D, până la data de 03.06.2022 ora 10.00
Condițiile generale (conform art.3 din Regulamentul aprobat prin H.G.nr.286/2011):
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in România;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz,
de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice (conform art.4 din Regulamentul aprobat prin H.G.nr.286/2011):
I. Pentru postul de Administrator patrimoniu cu studii medii, în cadrul Serviciului Patrimoniu:
– studii medii absolvite cu diploma bacalaureat;
– experiență ca gestionar/revizor gestiune de minim 5 ani.
II. Pentru posturile de Îngrijitoare compartiment spații învățământ, în cadrul Serviciului Patrimoniu:
– studii medii sau generale.
III. Pentru postul de muncitor calificat-Instalator, Atelier Întreținere-Serviciu Patrimoniu:
– studii medii sau profesionale;
– Certificat calificare instalator apă, canal.

Dosarul de concurs care va conține următoarele
documente:
a.Cererea de înscriere adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b.Copia actului de identitate, orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
c.Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
d.Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în
specialitatea studiilor, în copie;
e.Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f.Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g.Curriculum vitae;
h.Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe
proprie răspundere că nu are antecedente penale, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Calendarul de desfăşurare a concursului de ocupare a posturilor contractuale vacante:
1.Înscrierea şi Selecţia dosarelor de concurs 18.05.2022- 03.06.2022 ora 10.00
Se pot prezenta la etapa următoare, numai candidaţii admişi la această etapă.
2.Organizarea şi desfăşurarea probei scrise a concursului 10.06.2022 ora 9.00.
Intrarea candidaţilor în sala de concurs pentru proba scrisă se va efectua pe baza actului de identitate(BI/CI), începand cu ora 8.30 până la ora 8.55.
3.Organizarea şi desfăşurarea probei orale( interviului): 10.06.2022 ora 13.00
Susţinerea probei orale( interviului) va fi anunţată după încheierea probei scrise, cu condiţia obţinerii a min 50 de puncte la proba scrisă, la Universitatea din Petroşani.
4.Afişarea rezultatelor concursului : 14.06.2022 ora 12.00
Candidaţii vor fi afişaţi în ordinea descrescătoare a mediei generale şi va fi declarat “ADMIS” candidatul cu media cea mai mare, care a obtinut cel putin nota 5 (cinci), adică 50 de puncte minim, atat la proba scrisă şi la proba orală(interviu).
Dupa afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă/practică şi interviu,
candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, la sediul universităţii-Registratură, în termen de cel mult o zi lucrătoare, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Informaţii suplimentare, bibliografia, tematica, condiţiile de desfăşurare a concursului, principalele atribuţii ale postului, pot fi solicite de la Serviciul Resurse Umane, telefon 0254542580, interior 292 persoană de contact Iclanzan Lucia-Simida
Rector,
Prof.univ.dr.ing.RADU Sorin Mihai