[ UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI ] | A N U N Ţ

Universitatea din Petroşani, cu sediul în Petroşani, str.Universităţii, nr.20, judeţul Hunedoara, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante, conform art.27 alin.3 din Lg.55/2020 – este
exceptat de la prevederile Ordonantei 99/13.09.2021 privind suspendarea concursurilor, organizează concurs în vederea ocupării unor posturi contractulale vacante de execuție pe perioadă nedeterminată, astfel:

– 1 post de Laborant cu studii
superioare, în cadrul Departamentului A.C.I.E.E, Facultatea de I.M.E
– 1 post de Laborant cu studii medii, în cadrul Departamentului I.M.I.T, Facultatea de I.M.E
– 1 post de Administrator financiar cu studii superioare/referent, în cadrul Serviciului Resurse Umane și Salarizare
– 1 post de Administrator patrimoniu cu studii medii, în cadrul Serviciului Patrimoniu;
– 1 post de Magaziner, în cadrul Serviciului Social – Cantină

Conform H.G. nr.286/2011, H.G. nr.1027/2014, a Legii nr.153/2017, cu încadrarea în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu.
Concursul va avea loc la sediul Universităţii din Petroşani, Corp D, în data de 9.12.2021, ora 9.00 şi va cuprinde: probă scrisă şi probă orală, unde se vor testa abilităţile impuse de funcţie, motivaţia, iniţiativa, comportamentul în situaţii de criză.
Anunţul se publică în: M.O.Partea a III-a, posturi.gov.ro, www.upet.ro, avizier, ziar.
Dosarele de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane, Petroşani, str.Universitatii, nr.20, Corp D, până la data de 25.11.2021 ora 10.00
Condiţiile generale (conform art.3 din Regulamentul aprobat prin H.G.nr.286/2011):
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in România;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice (conform art.4 din Regulamentul aprobat prin H.G.nr.286/2011):
I. Pentru postul de Laborant cu studii superioare, în cadrul Departamentului A.C.I.E.E , Facultatea de I.M.E :
– studii superioare în domeniul tehnic absolvite cu diplomă de licență;
– seriozitate,responsabilitate, adaptabilitate, autocontrol, atitudine principală și punctualitate;
– abilități de comunicare, vigilență, corectitudine, profesionalism, loialitate, conștiinciozitate, disponibilitate de a lucra în echipă.
II.Pentru postul de Laborant cu studii medii, în cadrul Departamentului I.M.I.T Facultatea de I.M.E :
– studii medii absolvite cu diploma de Bacalaureat;
– vechime în învățămăntul superior de minim 5 ani;
– seriozitate,responsabilitate,adaptabilitate, autocontrol, atitudine principală și punctualitate;
– abilități de comunicare, vigilență, corectitudine, profesionalism, loialitate, conștiinciozitate, disponibilitate de a lucra în echipă.
III. Pentru postul de Administrator financiar cu studii superioare/Referent, în cadrul Serviciului Resurse Umane și Salarizare;
– studii superioare în domeniul economic, specializarea contabilitate şi informatică de gestiune;
– certificat de absolvire Inspector Resurse umane;
– cunoştinţe temeinice şi vechime în utilizarea tehnicii de calcul de minim 3 ani, necesară la întocmirea şi gestiunea unor baze de date conform Ordinului nr.487/2021;
– abilităţi de comunicare şi muncă în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, gândire logică; seriozitate şi corectitudine, profil moral şi conduită profesională corespunzătoare funcţiei.
IV. Pentru postul de Administrator patrimoniu cu studii medii, în cadrul Serviciului Patrimoniu;
– Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
– Abilități de comunicare și muncă în echipă;
– Capacitate de gestionare a timpului și prioritățiilor;
– Cunoștiinte în domeniul administrării și gestionării bunurilor
– Să cunoască actele normative în vigoare ce reglemetează drepturile și obligațiile ce le revin conform Legii Nr. 22/1969.
V. Pentru postul de Magaziner din cadrul Serviciului Social-Cantină
– studii medii / certificat de absolvire a liceului;
– vechime în specialitate ca lucrător gestionar de minim 5 ani;
– abilităţi de comunicare şi muncă în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, gândire logică; seriozitate şi corectitudine, profil moral şi conduită profesională corespunzătoare funcţiei.
Dosarul de concurs care va conține următoarele documente:
a.Cererea de înscriere adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b.Copia actului de identitate, orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
c.Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
d.Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e.Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f.Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g.Curriculum vitae;
h.Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Calendarul de desfăşurare a concursului de ocupare a posturilor contractuale vacante:
1.Înscrierea şi Selecţia dosarelor de concurs.12.11.2021-25.11.2021.
Se pot prezenta la etapa următoare, numai candidaţii admişi la această etapă.
2.Organizarea şi desfăşurarea probei scrise a concursului: 09.12.2021 ora 9.00.
Intrarea candidaţilor în sala de concurs pentru proba scrisă se va efectua pe baza actului de identitate(BI/CI), începand cu ora 830 până la ora 855.
3.Organizarea şi desfăşurarea probei orale (interviului):
09.12.2021 ora 13.00
Susţinerea probei orale( interviului) va fi anunţată după încheierea probei scrise, cu condiţia obţinerii a min 50 de puncte la proba scrisă, la Universitatea din Petroşani.
4.Afişarea rezultatelor concursului: 10.12.2021 ora 12.00
Candidaţii vor fi afişaţi în ordinea descrescătoare a mediei generale şi va fi declarat “ADMIS” candidatul cu media cea mai mare, care a obtinut cel putin nota 5 (cinci), adică 50 de puncte minim, atat la proba scrisă şi la proba orală(interviu).
Dupa afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă/practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, la sediul universităţii-Registratură, în termen de cel mult o zi lucrătoare, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Informaţii suplimentare, bibliografia, tematica, condiţiile de desfăşurare a concursului, principalele atribuţii ale postului, pot fi solicite de la Serviciul Resurse Umane, telefon 0254542580, interior 292 persoană de contact Gherghe Diana Maria
RECTOR,
Prof.univ.dr.ing. RADU Sorin Mihai