Termoficare 2006-2015, fãrã alocatii bugetare pentru judetul Hunedoara

Probleme cu încãlzirea la iarnã. Ministerul Administratiei si Finantelor a solicitat prefectilor sã întocmeascã o listã cu localitãtile unde vor exista probleme în aceastã iarnã.

La nivelul judetului Hunedoara douã unitãti administrativ teritoriale au probleme. Este vorba de Brad si de Lupeni. Dacã la Brad problemele sunt majore, la Lupeni situatia a fost remediatã. Conform ultimelor alocãri financiare din partea Guvernului, pentru judetul Hunedoara nu s-a alocat niciun leu pentru implementarea acestui program.

În tot acest timp, Guvernul a aprobat alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrãrilor de investitii în vederea reabilitãrii sistemelor centralizate de alimentare cu energie termicã a localitãtilor, conform programului “Termoficare 2006-2015 cãldurã si confort”. Cuantumul sumelor alocate de la bugetul de stat este stabilit în baza solicitãrilor de finantare, a proiectelor depuse, precum si a valorii contributiei proprii a autoritãtilor administratiei publice locale beneficiare.

Utilizarea sumelor se va face cu respectarea prevederilor Hotãrârii Guvernului nr.  pentru aprobarea programului “Termoficare 2006-2015 cãldurã si confort” si înfiintarea Unitãtii de management al proiectului, republicatã, cu modificãrile ulterioare, si ale Ordinului ministrului administratiei si internelor nr.  pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului “Termoficare 2006-2015 cãldurã si confort”, componentã de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termicã.

Din anexa Guvernului însã nu face parte niciuna dintre cele douã localitãti cu probleme din judetul Hunedoara. Mai mult, niciuna nu solicitã finantare pentru a remedia problema.

Societatea de furnizarea agentului termic din Brad, respectiv Acvacalor, va primi din rezerva de stat 2.500,000 de pãcurã. Conditia aprobãrii combustibilului este ca societatea sã a restituie cantitãtile aprobate la împrumut prin OUG nr. 122/2011 privind aprobarea scoaterii din rezerva  de stat, sub formã de împrumut, a unor cantitãti de combustibili pentru unii operatori economici, aprobatã prin Legea  nr. 137/18.07.2012, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

Programul de iarnã în domeniul energetic pentru perioada octombrie 2012 ÷  martie 2013 prevede atât  estimarea cantitãtilor de energie electricã si termicã necesare a fi produse, cât  si livrãrile, consumurile  si stocurile de combustibili, esalonate lunar pentru perioada precizatã, în scopul asigurãrii functionãrii centralelor termoelectrice si electrice de termoficare.  Capacitatea utilã realã de stocare a combustibililor din centrale este ocupatã de stocurile rezervã de stat în proportie de 70% la cãrbune, respectiv 50% la pãcurã, iar, în cazul unor operatori economici, capacitatea de stocare este ocupatã în proportie de cca. 90%. Pentru îndeplinirea prevederilor din program referitoare la livrãrile de combustibili, este necesar ca spatiile de depozitare sã fie disponibile într-un procent cât mai mare pentru stocurile utile ale centralelor.

De asemenea, achizitionarea de combustibili în aceastã perioadã conduce la blocarea unor sume de bani, la degradarea cãrbunelui stocat si la blocarea spatiului de depozitare al centralelor. Pornirea instalatiilor de termoficare pentru  asigurarea cu agent termic a populatiei, cât si cresterea consumului de energie electricã pe perioada de iarnã determinã cretterea consumurilor medii zilnice de combustibili.

Monika BACIU