STRABAG a vrut un contract de lucrãri al Primãriei Petrosani

Firma care a ajuns cunoscutã datoritã contractelor câstigate pentru realizarea autostrãzilor a vrut un contract de lucrãri al Primãriei Petrosani. STRABAG a depus o ofertã în cadrul licitatiei privind „Executie lucrãri pentru realizarea obiectivelor de investitii: Lot 1: Modernizare strada Grivita Rosie; Lot 2: Modernizarea strada Radu Sapcã; Lot 3: Modernizarea strada Micu Klein”.

“Prin contestatia nr.487/10.07.2017, înregistratã la Consiliu sub nr. 27955/11.07.2017, formulatã de cãtre S.C. STRABAG S.R.L (…) reprezentatã legal de Director Tehnic Ing. Marius Adrian Ungureanu (…) împotriva adresei nr. 9380 din 23.06.2017 si a actelor subsecvente acesteia, de comunicare a deciziei de respingere a ofertei sale depusã pentru lotul nr. 1 – „Modernizare strada Grivita Rosie”, emisã de MUNICIPIUL PETROSANI, cu sediul în Petrosani, str. 1 Decembrie 1918 nr.93, judetul Hunedoara, în calitate de autoritatea contractantã, în cadrul procedurii simplificatã – într-o singurã etapã, derulatã online, în vederea atribuirii contractului de lucrãri de „Executie lucrãri pentru realizarea obiectivelor de investitii: Lot 1: Modernizare strada Grivita Rosie; Lot 2: Modernizarea strada Radu Sapcã; Lot 3: Modernizarea strada Micu Klein”, cod CPV 452133142-6 Lucrãri de reparare a drumurilor (Rev.2), se solicitã: admiterea contestatiei astfel cum a fost formulatã;  anularea raportului intermediar al procedurii de atribuire a contractului: Lotul 1 Modernizare strada Grivita Rosie;  anularea Comunicãrii nr. 9380/23.06.2017 privind Comunicare evaluare tehnicã – Lot 1, prin care autoritatea contractantã ne informeazã cã, în urma evaluãri propunerii tehnice si a rãspunsului la solicitãrile de clarificãri, oferta subscrisei pentru lotul 1 nu a fost acceptatã pentru urmãtoarea etapã de evaluare, respectiv evaluarea financiarã; obligarea autoritãtii contractante la reluarea procedurii de atribuire de la etapa evaluãrii ofertelor tehnice prin reanalizarea ofertei tehnice a subscrisei în conformitate cu cerintele din fisa de date si caietul de sarcini; constatarea ofertei tehnice a subscrisei ca fiind conformã si admisibilã pentru participarea la etapa urmãtoare a evaluãrii ofertei financiare; stabilirea rezultatului procedurii de atribuire cu respectarea prevederilor legale în vigoare raportat la criteriul de atribuire pretul cel mai scãzut”, constituindu-se pe rolul Consiliului Dosarul nr. 2395/2017”, aratã documentul de la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor. Aceeasi societate a contestat si procedura pentru lotul nr. 3 – ”Modernizare strada Micu Klein”, emisã de Municipiul Petrosani în cadrul procedurii simplificatã – într-o singurã etapã, derulatã online, în vederea atribuirii contractului de lucrãri de „Executie lucrãri pentru realizarea obiectivelor de investitii: Lot 1: Modernizare strada Grivita Rosie; Lot 2: Modernizarea strada Radu Sapcã; Lot 3: Modernizarea strada Micu Klein”. Astfel, societatea a solicitat „admiterea contestatiei astfel cum a fost formulatã;  anularea raportului intermediar al procedurii de atribuire a contractului: Lotul 1 Modernizare strada Micu Klein;  anularea Comunicãrii nr. 9388/23.06.2017 privind Comunicare evaluare tehnicã – Lot 1, prin care autoritatea contractantã ne informeazã cã, în urma evaluãri propunerii tehnice si a rãspunsului la solicitãrile de clarificãri, oferta subscrisei pentru lotul 1 nu a fost acceptatã pentru urmãtoarea etapã de evaluare, respectiv evaluarea financiarã; obligarea autoritãtii contractante la reluarea procedurii de atribuire de la etapa evaluãrii ofertelor tehnice prin reanalizarea ofertei tehnice subscrisei în conformitate cu cerintele din fisa de date si caietul de sarcini; constatarea ofertei tehnice a subscrisei ca fiind conformã si admisibilã pentru participarea la etapa urmãtoare a evaluãrii ofertei financiare;  stabilirea rezultatului procedurii de atribuire cu respectarea prevederilor legale în vigoare raportat la criteriul de atribuire pretul cel mai scãzut”, constituindu-se pe rolul Consiliului Dosarul nr. 2396/2017”, mai aratã documentele. Dupã ce au analizat solicitãrile firmei STRABAG, reprezentantii CNSC au respins actiunea. “Respinge, ca nefondate, contestatiile formulate de cãtre cãtre S.C. STRABAG S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr.90, et.5, biroul 5.14, sector 5, în contradictoriu cu MUNICIPIUL PETROSANI, cu sediul în Petrosani, str. 1 Decembrie 1918 nr.93, judetul Hunedoara. Obligatorie. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare”, aratã decizia CNSC.
Monika BACIU