Spital Vulcan: Abateri financiare de aproape 13 milioane de lei

Raportul Curții de Conturi arată că la Spitalul municipal din Vulcan s-au constatat, pentru anul  2019, abateri financiare de aproape 13 milioane de lei. Mai exact, este vorba de suma de 12.903.000 lei. I
nspectorii financiari arată că abaterea financiară rezultă din ”neevidențierea în contabilitate a bunurilor din domeniul public al UATM Vulcan date în administrare spitalului;  neconstituirea și neevidențierea fondului de dezvoltare a spitalelor conform prevederilor legale; neevidențierea în conturile de activ a investițiilor efectuate”.
Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate arată faptul că ” a fost transmisă solicitare către Primăria Municipiului Vulcan, de aprobare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, în vederea cuprinderii corecte a voucherelor de vacanță;  a fost stabilită valoarea contribuțiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, aferente indemnizației de hrană acordate”.
”Opinia exprimată a fost opinie contrară deoarece situațiile financiare, în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a Spitalului Municipal Vulcan la 31 decembrie 2019 și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată”, arată raportul Curții de Conturi.I
nspectorii Curții de Conturi au dispus o serie de măsuri și recomandări, și anume organizarea controlului financiar preventiv propriu în conformitate cu prevederile legale în vigoare; reținerea și virarea la bugetul consolidat al statului, a diferențelor de contribuții sociale stabilite în timpul misiunii de audit, ca urmare a necuprinderii în baza lor de calcul a îndemnizației de hrană acordate în perioada ianuarie 2018-iulie 2018; recalcularea impozitului și regularizarea acestuia cu bugetul de stat, potrivit normelor legale; reținerea sumelor acordate necuvenit salariaților ca urmare a nereținerii contribuțiilor sociale legal datorate; depunerea declarațiilor rectificative, la organul fiscal competent, pe perioada ianuarie 2018 – iunie 2018; reflectarea în evidența contabilă a bunurilor din domeniul public al unităților administrativ- teritoriale primite în administrare de către Spitalului Municipal Vulcan potrivit prevederi­lor legale; inventarierea tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul entității cu respectarea în totalitate a normelor privind inventarierea patrimoniului; înscrierea în bugetul de venituri și cheltuieli și constituirea pentru anul 2020 a fondului de dezvoltare a spitalului, potrivit legislației în vigoare și înregistrarea în evidența contabilă a lucrărilor de investiții noi, precum și a modernizărilor la obiectivele existente potrivit normelor legale.
Monika BACIU