Primãria Lupeni angajeazã muncitori necalificati

Primãria municipiului Lupeni angajeazã muncitori necalificati pentru lucrãrile la reabilitarea strãzilor din localitate. Angajãrile vin ca urmare a faptului cã, autoritãtile locale vor ca lucrãrile edilitar-gospodãresti sã le facã în regie proprie.  Potrivit autoritãtilor locale, posturile sunt pe perioadã determinatã, de 8 luni, iar cei 4 muncitori ar urma sã fie angajati la Directia Tehnicã – Serviciul Lucrãri Edilitar Gospodãresti. ”Avem nevoie de un dulgher/ tâmplar calificat si de alti  4 muncitori necalificati, acestia din urmã pentru o perioadã de 8 luni. Vom organiza un concurs pentru ocuparea acestor posturi vacante în cursul lunii  martie, urmând ca persoanele care vo fi selectate pentru angajare sã-si desfãsoare activitatea în cadrul Directiei tehnicã – Serviciul Lucrãri Edilitar Gospodãresti de la Primãria municipiului Lupeni”, spune primarul Lucian Resmeritã. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau  temporar vacant candidatii trebuie doar sã depunã un dosar de concurs pânã în data de 14 martie, pentru cã nu se pretind nici studii, nici experientã în domeniu.  Calendarul de  organizare a concursului pentru cele 5 locuri de muncã este urmãtorul:
– selectie dosare – termen depunere dosare – 14.03.2019, ora 15.00
– proba practicã – 25.03.2019, ora 10.00
– interviu  – 29.03.2019, ora 10.00.
Continutul dosarului de înscriere:
– cerere de înscriere la concurs adresatã Primarului Municipiului Lupeni (modelul cererii se gãseste la Biroul de Resurse Umane) ;
– copie act de identitate;
– copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, precum si copiile documentelor care atestã îndeplinirea conditiilor specifice ale postului;
– adeverintã de la medicul de familie în care sã se specifice faptul cã este apt din punct de vedere medical pentru functia solicitatã, eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului;
– cazier judiciar sau declaratie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã îl facã incompatibil cu functia pentru care candideazã; în cazul prezentãrii declaratiei, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãsurãrii primei probe a concursului;
–  curriculum vitae;
Actele de identitate si care atestã studiile se prezintã în copii legalizate sau însotite de documentele originale, care se certificã pentru conformitate cu originalul de cãtre secretarul comisie de concurs.Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Lupeni, din Lupeni, str. Revolutiei nr. 2, jud. Hunedoara.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Biroul Resurse Umane din cadrul Primãriei Lupeni.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei din Lupeni, str. Revolutiei, nr. 2, judetul Hunedoara, telefon 0254.560725, 0254.560680.

Un comentariu la „Primãria Lupeni angajeazã muncitori necalificati

  • 7 martie 2019 la 23:09
    Permalink

    Seful comisiei de examinare va fi probabil chirosca,are experienta de la mina! Asa ca,daca vreti sa promovati,faceti rost de ceva suluri de plasa…

Comentariile sunt închise.