Primare, unde sunt banii?!

Primarul orasului Petrila, Ilie Pãducel este suspectat de o parte a consilierilor locali de comiterea unor fapte care ar putea fi de naturã penalã. În fapt, consilierii PC de la Petrila au fãcut o interpelare adresatã  primarului Pãducel prin care îi solicitã edilului sã le punã la dispozitie o serie de documente prin care sã se dovedeascã modul în care s-au fãcut licitatii publice. 

Primarul Pãducel, spun consilierii PC, a tratat cu indiferenta aceastã cerere si a transmis un rãspuns evaziv “datoritã volumului mare de acte vã rugãm sã veniti si sã le verificati la sediul primãriei”.

Alesii i-au fãcut primarului o a doua interpelare, dar încã Pãducel nu se grãbeste. La mijloc, potrivit unor surse, ar fi vorba despre un fals si un uz de fals în acte publice si multe altele, acesta ar fi si motivul pentru care Pãducel tãrãgãneazã sã le punã la dispozitie alesilor locali documentele solicitate.

Sperã, probabil, cã poate va cãdea la o întelegere.

Prezentãm mai jos interpelarea consilierilor PC si îi solicitãm public primarului Ilie Pãducel sã prezinte urgent documente dat fiind faptul cã aceste informatii sunt de interes public fiind vorba de modul de gestionare a banului public.

INTERPELARE  Nr. Înregistrare 19630

În atentia domnului primar Ilie Pãducel

Subsemnatii Temneanu Ioan, Turcas Florin si Boantã Doru membri ai Partidului Conservator si consilieri locali în consiliul local  Petrila  prin prezenta dorim sã ne puneti la dispozitie urmãtoarele documente:

1. Documentele care fac referire la licitatia de reabilitare termicã a blocurilor de locuinte fãcutã în anul 2009 , actele justificative care arata ca la acea datã erau banii în cont primiti de la guvern si dacã aveati dreptul sã faceti o licitatie publicã, ordinele de începere a lucrãrilor emise la acea datã si dacã s-a respectat cadrul legal de emitere a acestor ordine ,de selectare a blocurilor conform criteriului de vechime al fiecãrui bloc în parte (atasati si tabelul blocurilor cu vechimea stabilitã conform legii si vechimea blocurilor care au fost executate),dispozitia de constituire a comisiei de receptie cu  specificatia de respectare a cadrului legal de constituire a acestei comisii.

2. Documentele care fac referire la licitatia strãzii Republicii ,modul de atribuire firmei câstigãtoare, documentele justificative prin care se declarã necâstigãtoare celelalte firme, procesul verbal de receptie finalã  a lucrãrilor de executie cu observatii dacã acestea existã, minute încheiate între pãrti, procesele verbale de remediere si stingere a acestor observatii semnate de cãtre comisia de receptie, ordinele de platã cu eliberarea tuturor sumelor bãnesti efectuate  cãtre aceastã societate , inclusiv adresele prin care aceastã firmã va solicita eliberarea tuturor garantiilor bãnesti , specificându-ne faptul dacã

s-a eliberat garantia de bunã executie a acestor lucrãri, la ce valoare s-a ridicat aceastã sumã si bazã legalã prin care s-a eliberat aceastã garantie dacã s-a fãcut acest lucru,

dispozitia de constituire a comisiei de receptie cu specificatia de respectare a cadrului legal de constituire a acesteia.

3. Documentele care fac referire la licitatia sau închirierea tuturor pãsunilor proprietatea statului sau primãriei Petrila: Frunti, Plaiul Fruntilor, Bilele, Voievodul, Sterminosu, Cotu Ursului, Buha, Capra, Scovarda Cibanu, Dealul Câmpii,Slavei Mija, Muncelu Câmpii, Dobraia , modul în care acestea au fost atribuite? , cui au fost atribuite si pe ce criterii ? câti bani s-au alocat din

bugetul local pentru curãtirea, întretinerea acestor pãsuni si repararea stanilor din muntii respectivi,ce alte materiale s-au achizitionat, în ce bazã s-au alocat aceste sume si pe ce criterii?

4. Documentele justificative (titluri de proprietate si procese verbale) care fac referire la punerea în posesie a terenurilor cu suprafetele lor cãtre Composesoratul Obstea Jianã cu specificatia dacã aceste suprafete respecta vechiul amplasament,

iar dacã nu respecta sã ne specificati si motivul pentru care nu s-a respectat acest lucru  si dacã la punerea în posesie cãtre composesorat s-au inclus si alte suprafete de teren decât cele de stat (ex. proprietãti private) . Dorim sã ne specificati dacã s-au fãcut modificãri de amplasamente în zona Dobraia, pe ce suprafete, cine a semnat aceste procese verbale de modificare a amplasamentelor respective, cui i s-au atribuit suprafetele de teren din aceastã zonã si în baza cãrui contract?

5. Documentele care fac referire la încheierea contractului pentru realizarea PUG Planului Urbanistic General al orasului Petrila, actele aditionale cu specificarea termenului de realizare, sumele de bani care s-au plãtit pentru acest contract si dacã în aceastã perioadã s-au eliberat certificate de urbanism,

autorizatii de constructii si semnatarii acestor documente cu confirmarea faptului de legalitate pentru eliberarea acestora.

Dorim ca în termenul legal sã ne puneti la dispozitie aceste cerinte.

Vã multumim !

Semneazã consilierii Temneanu Ioan, Turcas Florin si  Boantã Doru.

Sã nu credeti cã ….

Primãria Petrila este singura administratie publicã din Valea Jiului unde existã suspiciuni în legãturã cu modul în care au fost atribuite unele lucrãri din bani publici.

Existã si alte primãrii unde primarii ar fi “dirijorii” unor sume deloc de neglijat înspre  grupuri de societãti protejate, ori înspre persoane cu gulere albe, respectiv doamne din

imediata lor apropiere.

Vom reveni!

Marius MITRACHE