Nemultumiti pentru cã sunt pusi pe drumuri

Mai multi proprietari de terenuri care primesc ajutor din partea APIA si vroiau sã obtinã credite pentru finantarea lucrãrilor de toamnã, pânã când primesc prima transã din subventie, sustin cã sunt purtati pe drumuri. Oamenii au nevoie de o adeverintã prin care sã poatã obtine credite bancare, document care din diferite motive nu le este eliberat la biroul Apia din Valea Jiului.

Agentia de Plãti si Interventie pentru Agriculturã Hunedoara a informat încã din data de 5 august a.c., cã elibereazã adeverinte pentru beneficiarii Schemei de Platã Unicã pe Suprafatã – Campania 2013, care intentioneazã sã acceseze

credite pentru finantarea activitãtilor curente de la Bãncile care au încheiat Conventii cu Agentia. Potrivit conventiilor, la solicitarea scrisã a fermierului, centrul judetean/local APIA unde acesta a depus cererea în Campania SAPS 2013 va eliberã o adeverintã prin care confirmã cã beneficiarul a depus cererea de platã pentru Schema de Platã Unicã pe Suprafatã (SAPS) pentru anul 2013 si cã au fost finalizate controalele si verificãrile administrative asupra Cererii de Platã a Beneficiarului, pânã la data emiterii Adeverintei, conform reglementãrilor în vigoare. Numai cã, în Valea Jiului, fermierii se plâng cã sunt purtati pe drumuri degeaba. „Am fost la Petrila ca sã îmi dea adeverintã si mi s-a spus cã nu primesc si cã nimeni din Vulcan nu va primi pentru cã avem debite. Eu nu am nici datorii si nici probleme cu suprafetele de teren. Nu stiu de ce cei de la APIA mai anuntã peste tot cã elibereazã adeverinte dacã în Valea Jiului nu se dau. Alti oameni au fost sfãtuiti sã astepte pânã în octombrie si sã nu se împrumute la bancã pentru cã atunci le intrã prima transã de bani. Si pânã în octombrie cine le dã bani de motorinã si pentru restul de lucrãri de toamnã”, sustine un fermier din zona Vulcan. Directorul executiv al APIA Hunedoara, Marcel Socol, spune cã va verifica situatia din Valea Jiului, pentru cã în restul judetului nu au fost semnalate asemenea situatii si APIA Hunedoara deja a eliberat câteva sute de adeverinte pentru fermierii eligibili.

Conducerea APIA Hunedoara verificã situatia din Valea Jiului

3-1Totodatã, Marcel Socol mai spune cã angajatii din subordine nu-i pot determina pe fermieri dacã sã-si ia credite sau nu, iar cei care fac acest lucru riscã sanctiuni dacã se va dovedi cã nu si-au respectat obligatiile de serviciu. „Noi eliberãm  adeverinte pe SAPS, iar ei sunt 23 de mii de fermieri. Existã un esantion stabilit de APIA în mod aleatoriu care trebuie verificat, trebuie controlatã exploatatia. Pentru aceste persoane care sunt în esantion si care nu au fost

verificate, adeverinta li se dã numai dupã efectuarea controlului. Pentru celelalte persoane care nu sunt în control, se pot solicita aceste adeverinte. Noi certificãm cã ei nu au mai avut probleme de sanctiuni, ceea ce au declarat este corect, sunt mai multe elemente pe care noi le certificãm prin aceastã adeverintã si care reprezintã o garantie. (…) Problema este cã dacã li s-a spus cã din cauza unor sanctiuni anterioare nu au dreptul sã primeascã adeverintã, atunci asa este. Fermierul trebuie sã fie curat atunci când solicitã credit. Eu trebuie sã lãmuresc ceea ce sesizeazã oamenii si trebuie sã vorbesc si cu cei de la Petrosani, altfel îmi este dificil sã spun cine are dreptate. Oamenii se pot adresa cu petitie oricând la mine, la APIA si o sã le rãspuns

solicitãrilor fãrã probleme. Adeverinte eliberãm, cei care sunt în regulã primesc, iar cei care sunt în esantionul de

control vor primi dupã ce sunt controlati dacã nu au probleme”, a declarat directorul executiv APIA Hunedoara, Marcel Socol. Pe de altã parte, consilierii APIA din Valea Jiului spun cã vor elibera adeverinte celor care se încadreazã în conditiile stabilite pentru obtinerea de credite iar sesizãrile nu sunt întemeiate si au fost fãcute de cei care nu îndeplinesc toate conditiile pentru a obtine credite. La nivelul Vãii Jiului din 3000 de fermieri cu subventii de la APIA circa 1800 au probleme, în special datorii.

Credite garantate

3-2Valoarea creditului va fi de pânã la 90% din suma cuvenitã din SAPS, denominatã în lei astfel: pentru creditele acordate de Banca Creditoare pânã la data de 29.09.2013 inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de Banca Centralã Europeanã la data solicitãrii creditului, iarpentru creditele acordate de Banca Creditoare începând cu data de 30.09.2013 inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de Banca Centralã Europeanã din data de 30.09.2013.

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltãrii rurale nr. 703/ 23.07.2013 privind aprobarea conditiilor în care se vor încheia Conventiile dintre institutiile financiare bancare si nebancare si Agentia de Plãti si Interventie pentru Agriculturã, în vederea finantãrii de cãtre acestea a activitãtilor curente ale beneficiarilor plãtilor derulate prin Agentia de Plãti si Interventie pentru Agriculturã, Banca

trebuie sã respecte nivelurile costurilor aferente acordãrii creditelor pentru beneficiarii plãtilor directe, astfel încât dobânda finalã aplicatã beneficiarului nu poate depãsi  ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului sã fie în limita  de 1%. Totodatã, potrivit aceluiasi act normativ, Banca trebuie sã facã dovadã cã în perioada 2008-2012 a acordat credite beneficiarilor axei I  – Cresterea competitivitãtii sectoarelor agricol si forestier, axei III – Calitatea vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale si axei IV Leader din Programul National de Dezvolare Ruralã 2007-2013.

Maximilian Gânju