Municipalitatea de la Vulcan, asociere pentru green line

Rând pe rând autoritãtile locale din Valea Jiului se asociazã cu Consiliul Judetean Hunedoara în vederea depunerii proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petrosani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”.

Mai mult decât atât, dacã proiectul se va realiza, la Vulcan va fi statia.  Programul Operational Regional (POR) 2014 – 2020 este unul din programele aferente Acordului de Parteneriat 2014 – 2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale si de investitii, în concret, cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã (FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015.

“În cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritarã 3 – Sprijinirea tranzitiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investitii 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scãzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitãtii urbane multimodale durabile si a mãsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazatã pe planurile de mobilitate urbanã durabilã care promoveazã dezvoltarea sistemelor de transport ce functioneazã cu ”energie verde”, prin asocierea Judetului Hunedoara prin Consiliul Judetean Hunedoara cu Municipiile Petrosani, Vulcan, Lupeni, si Orasele Petrila, Aninoasa si Uricani, prin  consiliile locale respective se doreste depunerea spre finantare a proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petrosani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”, aratã proiectul aprobat în CL Vulcan.  Initiatorii proiectului sustin cã un astfel de transport în comun ar fi benefic pentru locuitorii Vãii Jiului.

“Realizarea unui sistem de transport public de persoane între localitãtile Vãii Jiului,  accesibil sub aspectul costurilor, si ecologic din punct de vedere al mediului, care sã usureze deplasarea locuitorilor si sã stimuleze mobilitatea fortei de muncã în zona Vãii Jiului reprezintã o necesitate de prim ordin. Pentru a veni în sprijinul locuitorilor acestei zone, Consiliul Judetean Hunedoara împreunã cu Unitãtile Administrativ  Teritoriale  din Valea Jiului, au analizat posibilitatea accesãrii unor  aplicatii de finantare din fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltarea unui sistem de transport ecologic si eficient energetic, între orasele/municipiile din zona Vãii Jiului”,  mai aratã proiectul. Pentru depunerea documentatiei în vederea accesãrii fondurilor este nevoie de încheierea unui acord de asociere. “Acordul de asociere reprezintã necesitatea realizãrii unui sistem de transport public de persoane între localitãtile Vãii Jiului, accesibil sub aspectul costurilor, si ecologic din punct de vedere al mediului, care sã usureze deplasarea locuitorilor si sã stimuleze mobilitatea fortei de muncã în zona Vãii Jiului, posibilitatea accesãrii unor aplicatii de finantare din fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltarea unor sisteme de transport ecologice si eficiente energetic. Obiectul Acordului de asociere este asocierea mai multor unitãti administrativ teritoriale în vederea dezvoltãrii în comun a unui sistem de transport public de cãlãtori, curat si eficient din punct de vedere energetic, prin promovarea  Proiectului de dezvoltare zonalã:  ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petrosani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”, mai aratã proiectul de hotãrâre aprobat în CL Vulcan.

Monika BACIU