Minerii din Valea Jiului se întalnesc azi la ora 17,00 cu ministrul Energiei Toma Petcu

Vizate sunt problemele Complexului Energetic Hunedoara. La întalnire participa Darius Câmpean, presedintele sindicatului Muntele al minerilor din Valea Jiului.
Toma Petcu a decis ca întalnirea sa aiba loc la sediul ministerului si la discutii va lua parte si Ion Popescu, presedintele Confederatiei Meridian si presedinte executv al Sindicatului Muntele.
În plus, tot la aceste discutii vor participa si sindicalistii Regiei Nationale a Uraniului.
Diana Mitrache

4 comentarii la „Minerii din Valea Jiului se întalnesc azi la ora 17,00 cu ministrul Energiei Toma Petcu

 • 12 ianuarie 2017 la 10:36
  Permalink

  Bai jumara ia fi tu atent aici ,ca te crezi miezul, sindicatul muntele ,impreuna cu CNH ,respectiv Petre Nica end company.
  Adev?r pentru mineri .

  Minerii din Valea Jiului înc? mai sper? în salvarea locurilor de munc?. Am?gi?i de liderii de sindicat înregimenta?i politic ?i reprezentan?ii jude?ului în Parlamentul României, r?spunsul venit de la cineva care ne reprezint? în Parlamentul European ne poate l?muri cum st? de fapt situa?ia. Problemele din minerit se ?tiau de mult timp, îns? nimeni nu a avut curajul s? spun? c? ?ansa ca ace?ti oameni s?-?i p?streze locul de munc? este imposibil?. V? prezint r?spunsul primit în urma unui mesaj în care i-am solicitat domnului europarlamentar hunedorean s?-mi expun? situa?ia real? a mineritului ?inând cont de faptul c? suntem parte din Uniunea European?.

  „Bun? ziua. V? mul?umesc pentru mesaj. A?a este, conform deciziei luate de c?tre Guvernul României anul trecut ?i supuse aprob?rii Comisiei Europene în privin?a ajutorului de stat, exploat?rile miniere Lupeni ?i Lonea urmeaz? a fi închise pân? în 2018. Ajutorul de stat acordat de România pentru închiderea celor dou? mine este de aproximativ 99 mil. EUR. G?si?i detalii la linkul de mai jos. O parte din ajutorul de stat (52 de mil. EUR) va merge pentru sprijinul minerilor disponibiliza?i ?i pentru reabilitarea zonelor miniere. Decizia Comisiei Europene nu a fost înc? publicat?, îns? din experien?a anterioar? cele 52 mil. EUR vor merge atât pentru activit??i de reintegrare a minerilor disponibiliza?i în câmpul muncii (cursuri de recalificare, îndrumare profesional?, etc.) dar ?i spre ajutoare directe ca urmare a disponibiliz?rii (salarii compensatorii).

  Restul banilor, pân? la 99 mil. EUR, vor fi folosi?i pentru a compensa pierderile de produc?ie estimate ale minelor pân? la închiderea propriu-zis?.

  Cu toate acestea, eu cred c? pot fi f?cute mai multe lucruri pentru oamenii din zon?. În primul rând cred c? Agen?ia Jude?ean? pentru Ocuparea For?ei de Munc? ar trebui s? ini?ieze imediat programe de reconversie profesional? în parteneriat cu angajatorii din zona pentru a se asigura c? minerii care î?i pierd locul de munc? pot reintra în câmpul muncii cât mai rapid.

  Trebuie s? ?ine?i cont c? prin Programul Opera?ional Capital Uman ?ara noastr? are alocate 4,3 mld. EUR fonduri europene nerambursabile pentru sprijinirea ac?iunilor care vizeaz? combaterea ?omajului, reintegrarea profesional? a ?omerilor, combaterea s?r?ciei, a excluziunii sociale, etc.

  Este doar nevoie ca AJOFM sau autorit??ile locale s? pun? în practic? programe viabile, în parteneriat cu angajatorii din zon?, astfel încât oamenii s? poat? fi recalifica?i profesional ?i s? î?i g?seasc? un loc de munc?.

  V? asigur c? pe m?sur? ce for?a de munc? se va specializa în anumite domenii tot mai mul?i investitori î?i vor face apari?ia. Asta pentru c? în foarte multe regiuni ale ??rii, dar în special în Ardeal, m-am întâlnit cu investitori care îmi spuneau c? trebuie s? caute for?? de munc? specializat? chiar ?i la 50-100 de km de sediul fabricii.

  Mai mult, pentru cei care vor dori s? î?i ini?ieze o mic? afacere exist? fonduri europene prin intermediul Programului Opera?ional Regional care sprijin? cu pân? la 200.000 de EUR promovarea spiritului antreprenorial, în special la nivelul microîntreprinderilor. Contribu?ia proprie ar trebui s? fie de 10% din valoarea eligibil? a proiectelor. Chiar dac?, s? spunem c? beneficiarii nu au posibilitatea de a asigura ace?ti 10%, exist? numeroase împrumuturi bancare care pot ajuta la acoperirea acestei sume. Astfel se poate începe un mic business care la genereaz? de asemenea locuri de munc?.

  Îi sf?tuiesc pe cei interesa?i s? urm?reasc? în permanen?? site-ul MDRAP ?i site-ul fostului Minister al Fondurilor Europene pentru a nu rata vreo lansare de proiecte.

  V-am enumerat doar câteva exemple concrete care ar putea contribui la îmbun?t??irea situa?iei, îns? exist? multe alte op?iuni care pot fi explorate, inclusiv demararea unor investi?ii majore de infrastructur? (de transport sau energetic?) care s? genereze locuri de munc? în zon?. ” – a declarat europarlamentarul Siegfried MURE?AN

  Cristina CIUCU
  Se sting l?mpa?ele.

 • 12 ianuarie 2017 la 13:26
  Permalink

  Sa ni se dea cate 100 000 de euro de mineras plus 5 ha de suprafete arabile de om in V jului si 1500 euro pensie si plecam din sistem. Ca ne plang copii de foame si cauta prin gunoaie. Am zis.

 • 12 ianuarie 2017 la 15:11
  Permalink

  Iar nu tia dat 10 lei pentru ca-i curatat rahatul de la subsolul blocului , betivane .

Comentariile sunt închise.