Lucrãri complexe pentru modernizarea drumului spre Pasul Vâlcan

Defri?ãri pentru modernizarea drumului spre Pasul Vâlcan. Consiliul Judetean Hunedoara a scos la licitatie modernizarea tronsonului de drum spre Pasul Vâlcan.

Lungimea acestuia este de 3,7 kilometri, iar suma alocatã pentru acest segment este estimatã la peste 8 milioane de lei.

Amenajare de spatii pentru de?euri

În cadrul lucrãrilor se va amenaja ?i un spatiu pentru depozitarea deseurior ce rezultã în urma lucrãrilor de modernizare a tronsonului de drum. Depozitarea ?i colectarea de?eurilor rezultate în urma activitãtilor de modernizare a drumului judetean se va realiza permanent pe toatã perioada de derulare a lucrãrilor. De?eurile rezultate în timpul activitãtilor de modernizare se vor colecta ?i depozita în pubele amplasate în organizarea de ?antier. De?eurile vor fi colectate ?i transportate periodic la groapa de gunoi de cãtre o firmã specializatã cu care executantul va semna un contract de prestãri servicii.

Totul se recicleazã

Pãmântul dezvoltat din sãpãturi se va folosi la umpluturi pentru realizarea terasamentului drumului. Arborii defri?ati se vor folosi pe ?antier, iar frunzele ?i ramurile rezultate se vor colecta pe o platformã amplasatã în organizarea de ?antier.

Pe timpul derulãrii activitãtii de modernizare a drumului se interzice parcarea autovehiculelor în afarã organizãrii de ?antier pentru evitarea contaminãrii terenului cu produse petroliere.

DJ 664 î?i are originea în judetul Gorj. Lungimea drumului judetean pe teritoriul judetului Hunedoara este de 10 kilometri cuprin?i inrtre Pasul Vâlcan ?i intersectia cu Bulevardul Mihai Viteazu. Acesta face legãtura rutierã cu judetul Gorj asigurând totodatã accesul spre statiunea turisticã Pasul Vâlcan. În traseul drumului în amonte de amenajarea turisticã Pasul Vâlcan sunt întâlnite grohoti?uri de panta prinse în masã de pietri?. Sub stratul de grohoti? apare rocã de bazã formatã din ?isturi cristaline.

Modernizarea DJ 66 este o componentã a unei initiative multmai ample demarata la nivelul Consiliului Judetean Hunedoara având ca scop reabilitarea întregii retele de drumuri judetene aferente zonelor cu potential economic ?i turistic relevant pentru dezvoltarea economicã localã ?i regionalã. Ca urmare a modernizãrii drumului se dore?te îmbunãtãtirea conditiilor de circulatie precum ?i diversificarea serviciilor ?i stimularea initiativei

private în zona turisticã a depresiunii Petro?ani. modernizarea drumului are în vedere pe lângã realizarea unei legãturi rutiere alternative cu judetul Gorj ?i scoaterea din izolare a unor zone cu potential turistic, dezvoltarea durabilã a turismului prin amenajarea zonei turistice Pasul Vâlcan ?i jonctiunea cu zona turisticã Strajã.

Cre?terea potentialului turistic

Modernizarea infrastructurii va contribui la cre?terea atractivitãtii zonei pentru noi investitii în obiective turistice. În plus, odatã cu modernizarea drumului judetean valoarea terenurilor din zona va cre?te. Realizarea modernizarui drumului va sprijini dezvoltarea economice prin atragerea de investitori. De asemenea, protejarea mediului este prioritarã în acest proces de modernizare, care pe termen lung va duce la cre?terea calitãtii vietii locuitorilor din zonã.

Starea drumului, din ce în ce mai proastã

Starea tehnicã a drumului judetean se agraveazã pe an ce trece datoritã lipsei unei

structuri rutiere cu îmbrãcãminte modernã. Un alt aspect care contribuie la necesitatea modernizãrii drumului este legat de siguranta circulatiei, la ora aceasta starea tehnicã a drumului prezentând un real pericol pentru participantii la trafic. Starea tehnicã a carosabilului este foarte rea cu numeroase defectiuni, de tipul gropilor ?i denivelãrilor care genereazã bãltirea apelor pe timp ploios ?i praf pe timp uscat. Conditiile de circulatie sunt improprii pentru desfã?urarea deplasãrilor din punct de vedere al sigurantei,

confortului ?i impactului asupra mediului.

Raul IRINOVICI