Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu i-a rãspuns senatorului Cristian Resmeritã, dupã ce acesta a vrut sã afle anumite aspecte legate de legea pensiilor si când vor fi recalculate acestea. Dupã o lungã introducere în legile dupã care se stabilesc pensiile, ministrul Muncii aratã cã se mentine în platã cuantumul mai favorabil.
“Legea nr. 192/2015 este un act normativ intrat în circuitul civil prin publicarea lui în MonitorulOficial nr. 504/07.07.2015, act normativ care a completat Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Prin legea nr. 192/2015 s-a creat cadrul legal de recalculare a pensiilor din sistemul public de pensii pentru categoria de pensionare ale cãror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislatiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011 si care au desfãsurat activitãti în locuri de muncã încadrate în grupa I si/sau a II-a de muncã potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activitãti în locuri de muncã încadrate în conditii deosebite si/sau conditii speciale, potrivit legii. Aceastã reglementare vizeazã categoria pensionarilor, care conform prevederilor legale în vigoare, nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale conform Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurãri sociale, aprobatã prin Legea nr. 154/2009, Legii nr. 281/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000, art 78^2 din legea nr. 19/2000, de prevederile art 169 din Legea nr. 263/2010, precum si de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în conditii speciale dupã data de 1 aprilie 2001”, aratã rãspunsul Ministerului Muncii.
Existã însã o serie de pensionari cãrora nu le-au fost majorate punctele de pensie.
“Astfel, de majorarea punctajelor pentru perioadele în care au desfãsurat activitãti în locuri de muncã încadrate în grupa I si/sau a II-a de muncã potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respective activitãti în locuri de muncã încadrate în conditii deosebite si/sau speciale, nu au beneficiat: pensionarii în situatia cãrora la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncã necesarã deschiderii dreptului la pensie prevãzutã de acte normative cu caracter special, pensionarii în situatia cãrora, la determinarea punctajului mediu anual s-au utilizat stagii complete de cotizare mai mici decât cele prevãzute de legislatia în vigoare la data deschiderii drepturilor de pensie.
Din textul actual al alin. (3) al art. 169¹ din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare, rezultã fãrã echivoc, faptul cã intentia legiutorului, a fost cã, la recalcularea drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile art. 169 din Legea nr. 263/2010, stagiile complete de cotizare utilizate la determinarea punctajului mediu anual sã fie cele prevãzute de Legea nr. 263/2010, în vigoare la data de la care se acordã drepturile prevãzute din recalculare, respective 01.01.2016, corespunzãtoare fiecãrei situatii, si nu cele avute în vedere la stabilirea initialã a drepturilor de pensie”, mai aratã acelasi rãspuns.
Reglementãrile din domeniu vin sã completeze o serie de legi
“Fiind lege de completare a Legii nr. 263/2010 (lege cadru în materia pensiilor publice), Legea nr. 192/2015 face trimitere la stagiile complete de cotizare prevãzute de legea cadru pentru fiecare situatie în parte (stagii mai mari decât cele utilizate la data stabilirii initiale a pensiilor). În aplicarea Legii nr. 192/2015 s-a adoptat Hotãrârea de Guvern nr. 291/2017, act normativ care nu adaugã la lege, ci vine sã expliciteze aceste stagii complete de cotizare si sã precizeze etapele de recalculare, fiind un act normative care completeazã prevederile art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 257/2011. Dreptul la pensie, dreptul la alte forme de asigurãri sociale ori protectie socialã, se acordã potrivit legii. Astfel, legiutorul este în drept cã, în reglementarea cadrului sistemului unitar de pensii publice, sã stabileascã criteriile si conditiile concrete în care persoanele pot beneficia de pensie, tipurile de pensii care pot fi acordate, reguli generale de acordare a acestora precum si modul de calcul al pensiilor”, mai aratã ministrul Muncii.
Parte din pensionarii cãrora le-au fost recalculate deja pensiile spun cã le-au fost diminuate veniturile.
“Referitor la conditiile de acordate a pensiei, Curtea Constitutionalã a statuat în mod constant, în jurisprudenta sa, faptul cã legiuitorul are libertatea sã stabileascã drepturile de asigurãri sociale cuvenite, conditiile si criteriile de acordare a acestora, modul de calcul si cuantumul cuvenit valoric al lor, în raport cu posibilitãtile create prin resurse financiare disponibile, si sã le modifice în concordantã cu schimbãrile ce se produc în resursele economico-financiare. Prin noua reglementare s-a urmãrit respectarea principiului egalitãtii de tratament între persoanele care au beneficiat de punctaje majorate pentru activitãti desfãsurate în grupa I sI ÎI de muncã, conditii speciale sau deosebite în conformitate cu legislatia anterioarã si cele cãrora urmeazã sã li se aplice dispozitiile Legii nr. 192/2015. Elementul de divergentã care a creat nemultumiri îl constituie, continutul sintagmei “corespunzãtoare fiecãrei situatii”, de altfel utilizatã în cuprinsul Legii nr. 192/2015, care face trimitere la stagiul complet de cotizare esalonat din Anexa nr. 5 la Legea 263/2010 si nu la cel utilizat initial la determinarea punctajului mediu anual, care ar conduce la o majorare substantialã a cuantumului pensiei. Anticipând o posibilã ajustare a punctajului mediu anual prin utilizarea stagiului de cotizare stabilit prin Legea nr. 263/2010, legiuitorul a permis ca, prin metoda comparatiei directe sã se mentinã în platã punctajul initial în conditiile în care din calcul rezultã un punctaj mediu anual mai mic decât cel aflat în platã. Întrucât se mentine în platã cuantumul mai favorabil, nu ne aflãm în situatia unei restrângeri a dreptului de pensie. De asemenea, având în vedere cã recalcularea se efectueazã pe o duratã de 24 de luni, începând cu data de 1 ianuarie 2016, asa cum rezultã din lege, perioada de recalculare si platã a drepturilor de pensie recalculate a fost stabilitã în interiorul termenului de 24 de luni, din acest punct de vedere hotãrârea Guvernului este în conformitate cu dispozitiile legii”, mai aratã rãspunsul ministerului înaintat senatorului Cristian Resmeritã.
Oficialii Ministerului Muncii subliniazã cã toate prevederile respectã Constitutia României.
“Hotãrârea Guvernului nr. 291/2017 are ca obiect de reglementare completarea art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 257/2011 pentru aplicarea corectã si unitarã a prevederilor art. 169 (dispozitii de completare aduse prin Legea nr. 192/2015) de casele teritoriale de pensii. Normele metodologice stabilesc stagiul de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual în procesul de recalculare prevãzut de art. 169 din Legea nr. 263/2010, cu modificãrile si completãrile ulterioare, inclusive completãrile aduse la Legea nr. 192/2015 astfe cã, persoanele care au lucrat în conditii identice sã beneficieze la determinarea punctajului mediu anual de stagii de cotizare identice, prin raportare la dispozitiile Legii nr. 263/2010 cu modificãrile si completãrile ulterioare. Fatã de cele precizate Hotãrârea Guvernului nr. 291/2017 emisã în vederea aplicãrii Legii nr. 192/2015, respectã în totalitate normele de tehnicã legislativã fiind emisã în conformitate cu prevederile art. 108 alin (2) din Constitutia României”, aratã acelasi rãspuns.
Monika BACIU