Investitii pentru continuarea activitãtii miniere. Din ce bani?

Mineritul ar putea continua în Valea Jiului si dupã anul 2018. Asta în conditiile în care CEH nu intrã în faliment si se pun lacãtele pe societate. Ministerul vorbeste de investitii la Complexul Energetic Hunedoara, însã nu vorbeste si de sursa de finantare. De unde ar putea proveni banii. Existã însã douã scenarii. Unul în care activitatea minierã continuã pânã în anul 2018 si altul în care mineritul existã si dupã aceastã datã, dar cu investitii.

“În perioada 2013 – 2015 activitatea minierã s-a caracterizat printr-un regres al productiei si o fluctuatie a cheltuielilor de exploatare în sensul cã, dacã în anul 2014 acestea au crescut fatã de anul anterior, în anul 2015 au scãzut datoritã implementãrii unor mãsuri de reducere a acestora, dar si din cauza restrângerii achizitiilor de bunuri si servicii necesare pânã la limita asigurãrii desfãsurãrii activitãtii în conditii de sigurantã a locurilor de muncã si a personalului din subteran”, aratã un raport al ministerului.

Douã scenarii au fost identificate. Unul în care activitatea minierã se opreste în anul 2018 si un alt scenariu, în care activitatea extractivã continuã.

“Pornind de la situatia tehnicã si economicã a exploatãrilor miniere din cadrul CEH, s-au analizat douã scenarii de continuare a activitãtii pe termen mediu si lung, astfel. Continuarea activitãtii pânã în anul 2018, în structura actualã, luând în considerare resursele financiare si umane de la nivelul anului 2016. Continuarea activitãtii în actuala structurã, pe termen mediu, luând în calcul proiectele de dezvoltare ale celor 4 sucursale miniere, în baza studiilor de fezabilitate întocmite în anul 2015. Din analiza programelor de dezvoltare se observã cã durata de implementare este de aproximativ 9 ani, cu costuri diferite de investitii”,  mai aratã documentul ministerului. Numai cã ministerul nu spune de unde ar putea proveni banii de investitii. De la CEH în mod sigur nu, asta pentru cã societatea nu are resursele financiare necesare pentru a realiza investitii în minerit.

“În urma analizei unitãtilor miniere dupã indicatorii: rezerva industrialã, grad de asigurare cu rezerve deschise, productie actualã valorificatã si sustenabilitatea acesteia, calitatea productiei – puterea calorificã, cost  unitar realizat si realizabil,  total personal existent, productivitate fizicã (Gcal /pers. an), grad de mecanizare al productiei existent si de perspectivã, se constatã cã douã unitãti miniere, Livezeni si Vulcan, pot obtine preturi competitive de valorificare a cãrbunelui, în conditiile alocãrii unor sume minime pentru investitii”,  mai aratã raportul.

Investitiile din minerit, neoportune

Ministerul Energiei a avizat, anul trecut, nefavorabil studiile de fezabilitate pentru dezvoltarea capacitãtilor de productie de la CEH. Lipsa investitilor din sectorul minier este resimtitã acut de cei care intrã zilnic în subteran pentru a scoate cãrbune. Lipsurile în minele din Valea Jiului sunt mari si cunoscute de ani de zile. Investitiile au rãmas la stadiul de intentie si cam atât.

“Luând în considerare conditiile de la fiecare exploatare minierã, conditii care trebuiau integrate în activitatea de bazã a Complexului Energetic Hunedoara, respectiv producerea de energie electricã, având ca deziderat în viitorul apropiat cresterea semnificativã a productiei de huilã, coroboratã cu scãderea costului pe Gcal produsã, se impunea actualizarea studiilor de fezabilitate care stau la baza Proiectelor tehnice în baza cãrora se desfãsoarã activitatea de extractie a cãrbunelui la sucursalele miniere”, arãtau anul trecut cei de la CEH. Necesitatea actualizãrii acestor studii se datoreazã conditiilor de exploatare care de-a lungul anilor s-au modificat, respectiv reteaua de lucrãri miniere s-a restrâns, adâncimea de exploatare a crescut, metodele de exploatare s-au schimbat. La fel s-a schimbat structura organizatoricã si s-a diminuat numãrul de personal.

“Prin actualizarea studiilor de fezabilitate se are în vedere stabilirea indicatorilor tehnico-economici, care prin aprobare constituie fundamentarea lucrãrilor de investitii privind dezvoltarea capacitãtilor de productie aferente celor 4 exploatãri miniere”, mai spuneau anul trecut reprezentantii Complexului Energetic Hunedoara. S-au realizat studii de fezabilitate pentru dezvoltarea capacitãtilor de productie de la EM Lonea, EM Livezeni, EM Vulcan si EM Lupeni, însã ministerul de resort a considerat neoportunã avizarea acestora. “Studiile de fezabilitate au fost avizate în CTE-ul fiecãrei sucursale, în CTE-ul Directiei Miniere si C.T.E.-ul Complexului Energetic Hunedoara, urmând a fi avizate în C.T.E.– ul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, respectiv Agentia Nationalã de Resurse Minerale si ulterior aprobate în C.A.-ul Complexului Energetic Hunedoara. La acest moment existã un rãspuns al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri în sensul cã „documentatiile aferente studiilor de fezabilitate sunt întocmite ce respectarea prevederilor legale în vigoare, avizarea fiind neoportunã în raport cu situatia economico-financiarã a C.E.H. Hunedoara””,  se mai aratã în rãspunsul CEH.

Lipsa investitilor din sectorul minier este resimtitã acut de cei care intrã zilnic în subteran pentru a scoate cãrbune.  Lipsurile în minele din Valea Jiului sunt mari si cunoscute de ani de zile. Investitiile au rãmas la stadiul de intentie si cam atât.

Monika BACIU