INSEMEX vrea sã se promoveze pe piata externã

INSEMEX Petrosani, cel mai prestigios institut de cercetare din tarã, vrea sã se facã vizibil, si mai mult, pe piata externã. Reprezentantii Institutului sunt cunoscuti si recunoscuti la nivel global, însã acestia vor ca promovarea lor pe piata mondialã sã fie si mai rãsunãtoare. Acesta este unul dintre obiectivele celor de la INSEMEX pentru anul în curs.

“INCD INSEMEX îsi propune pentru anul 2017 urmãtoarele prioritãti: Mentinerea si chiar cresterea volumului de activitate CDI: – atingerea unui raport optim între volumul de activitate de cercetare dezvoltare cu rezultate pozitive si numãrul de cercetãtori atestati; – publicarea de articole publicate în reviste de specialitate, de preferat cu cotatie ISI sau indexate în baze de date internationale ; – diseminarea si prezentarea rezultatelor lucrãrilor de cercetare.  Stabilirea prioritãtilor de dezvoltare pe baza analizelor economice si a strategiilor nationale de dezvoltare pe domeniile de activitate în care se regãseste activitatea INCD INSEMEX, se vor stabili prioritãtile de dezvoltare atât în ceea ce priveste programul de investitii, cât si în planul resurselor umane. Se vor corela, pe cât posibil, eforturile financiare în scopul atingerii obiectivelor de dezvoltare propuse, fiind utilizate toate mecanismele disponibile, respectiv derularea de proiecte din fonduri de la buget sau reinvestirea profitului obtinut din activitatea derulatã în anii precedenti. De asemenea, se vor avea în vedere si beneficiile care pot rezulta în urma aplicãrii planului de dezvoltare sub cele doua aspecte: beneficiile societãtii românesti (care are în INCD INSEMEX un institut competent în asigurarea securitãtii miniere si protectiei la explozie) si beneficiile economice directe ale institutului. Îmbunãtãtirea pozitiei pe piata internã si externã: – angrenarea în proiecte cu arii tematice specifice activitãtii desfãsurate de INCD INSEMEX, pentru care existã experientã si calificarea necesarã; – participarea în consortii si parteneriate directe, atunci când este abordatã o problematicã mai complexã si se impune abordarea multidisciplinarã a obiectivelor proiectelor sau contractelor; – obtinerea de rezultate conform clauzelor contractuale”, aratã cei de la INSEMEX.

Transferul rezultatelor cercetãrilor realizate de INSEMEX în practicã este un alt tel al conducerii Institutului. “Cresterea vizibilitãtii a rezultatelor activitãtii CDI: – participarea la realizarea prioritãtilor nationale (stabilite de guvern, ministere, agentii nationale); – transferul rezultatelor cercetãrii în mediul socio-economic (documentatii, studii, certificate, rapoarte, proiecte, tehnologii, servicii); – activitãti de brevetare (depuneri de cereri, mentinerea brevetelor de inventii etc.); – diseminarea informatiilor asupra rezultatelor activitãtii CDI a institutului (organizare de seminarii, conferinte si sesiuni stiintifice); – prelucrarea rezultatelor cercetãrilor efectuate de cercetãtorii institutului (articole publicate în reviste de specialitate, de preferat cu cotatie ISI sau indexate în baze de date internationale, volumele de lucrãri ale simpozioanelor, cãrti etc.); – continuarea traditiei care vizeazã colaborarea între personalitãtile stiintifice din diferite institutii de prestigiu din tarã si strãinãtate, prin organizarea celei de-a VIII-a editii a Simpozionului International de Securitate si Sãnãtate în Muncã – SESAM 2017”, mai aratã cei de la INSEMEX.  În anul 2016, activitãtile realizate de echipa INCD INSEMEX, alãturi de membrii Consiliului Stiintific si a Consiliului de Administratie, au urmãrit pãstrarea, consolidarea si dezvoltarea potentialului stiintific si promovarea imaginii institutului, pe plan national si european.

Monika BACIU