Gropile de gunoi neecologizate condamnã România la Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Gropile de gunoi neecologizate condamnã România la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Forul european a condamnat România pentru cã nu s-a conformat obligatiei de a lua toate mãsurile necesare închiderii cât mai rapid posibil a unui numãr de 68 de depozite de deseuri.
România nu a închis cele 68 de depozite de deseuri care nu au primit autorizatia care sã le permitã sã functioneze în continuare, neîndeplinindu-si astfel obligatiile ce îi revin în temeiul articolului 14 literã (b) din Directiva 1999/31 coroborat cu articolul 13 din aceasta, a anuntat CJUE, care obligã România la plata cheltuielilor de judecatã.
Una din gropile de gunoi neînchise este si cea de la Vulcan. Groapa de gunoi de la Vulcan a detinut autorizatia de functionare pânã în iulie 2016. “Tema de proiectare exprimã intentiile investitionale si nevoile functionale ale beneficiarului investitiei, evidentiate în nota conceptualã, determinând conceptia de realizare a obiectivului de investitii, în functie de conditionãrile tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de protectie a mediului natural si a patrimoniului cultural sau alte conditionãri specifice  obiectivului de investitii. Tema de proiectare se elaboreazã de cãtre beneficiarul investitiei asa cum este prevãzut continutul temei în Anexa nr. 2 la H.G. 907/2016 si se adapteazã în functie de specific si complexitatea de investitii propuse. În conformitate cu prevederile art. 126 din Legea administratiei  publice locale, nr. 215/2001, republicatã, lucrãrile de constructii si reparatii de interes public, finantate din bugetele locale, se executã numai pe baza unor documentatii tehnico-economice aprobate de consiliul local si numai în baza unei achizitii publice în limitele si în conditiile prevãzute de lege”, aratã documentul aprobat, anul trecut, de consilierii locali de la Vulcan.
Anul trecut, edilii au reusit sã facã schimb de terenuri cu Complexul Energetic Hunedoara. groapa de gunoi s-a extins si pe suprafata de teren detinutã de CEH.
“Pentru obtinerea finantãrii este necesar ca întreaga suprafatã  ocupatã de groapã de deseuri sã apartinã domeniului public al municipiului Vulcan. Pentru realizarea acestui lucru, s-a gãsit solutia schimbului de terenuri, prin care Consiliul Local oferã Complexului Energetic Hunedoara S.A. o suprafatã egalã cu cea pe care este extinsã groapa de deseuri, în zona minei Paroseni. Consilierii au aprobat acest proiect de hotãrâre cu unanimitate. Reprezentantii Primãriei au obligatia depunerii la Ministerul de resort pânã la sfârsitul acestei sãptãmâni a documentelor necesare clarificãrii situatiei terenului aflat în discutie”, arãta informarea Primãriei Vulcan, din luna iulie a anului trecut. Comisia Europeanã a decis, în data de 15 februarie 2017, sã actioneze în judecatã România la Curtea Europeanã de Justitie pentru cã autoritãtile nu au reusit sã închidã 68 de depozite municipale de deseuri neconforme, care reprezintã un risc serios pentru sãnãtatea oamenilor si mediu. Depozitele trebuiau închise pânã la data de 16 iulie 2009. Ulterior, în data de 27 aprilie 2017, Comisia Europeanã (CE) a trimis România în fata Curtii de Justitie a UE pentru neîndeplinirea obligatiei de a revizui si adoptã Planul National de Gestionare a Deseurilor si  programul de prevenire a generãrii de deseuri, în conformitate cu  obiectivele Directivei-cadru privind deseurile (Directiva 2008/98/CE) si ale economiei circulare.
Monika BACIU