Autoritãtile locale din Vulcan încearcã sã obtinã fonduri pentru a închide si ecologiza groapa de gunoi.  În acest sens, s-au mai  fãcut demersuri, iar la sedinta Consiliului Local a fost  aprobatã nota conceptualã si tema de proiectare pentru investitia „Documentatie  tehnico-economice  pentru  închidere ecologicã a  depozitului neconform de deseuri din municipiul Vulcan”.
“În conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul cadru  al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, pentru realizarea  investitiei ”Documentatie tehnico-economice  pentru  închidere ecologicã a depozitului neconform de deseuri din municipiul  Vulcan”, este necesarã elaborarea si aprobarea atât a Notei Conceptuale cât si a Temei de proiectare. Nota conceptualã este documentatia întocmitã de beneficiarul investitiei în scopul justificãrii necesitãtii si oportunitãtii realizãrii unui obiectiv de investitii, finantat total sau partial din fonduri publice .Prin nota conceptualã se evidentiazã datele preliminare necesare implementãrii obiectivului de investitii propus si se prezintã informatii cu privire la estimarea suportabilitãtii investitiei publice. Continutul cadru al Notei  conceptuale este prevãzut în Anexa nr. 1 la H.G. 907/2016”, aratã autoritãtile locale de la Vulcan.
Groapa de gunoi de la Vulcan a detinut autorizatia de functionare pânã în iulie 2016.
“Tema de proiectare exprimã intentiile investitionale si nevoile functionale ale beneficiarului investitiei, evidentiate în nota conceptualã, determinând conceptia de realizare a obiectivului de investitii, în functie de conditionãrile tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de protectie a mediului natural si a patrimoniului cultural sau alte conditionãri specifice obiectivului de investitii. Tema de proiectare se elaboreazã de cãtre beneficiarul investitiei asa cum este prevãzut continutul temei în Anexa nr. 2 la H.G. 907/2016 si se adapteazã în functie de specific si complexitatea de investitii propuse. În conformitate cu prevederile art. 126 din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001, republicatã, lucrãrile de constructii si reparatii de interes public, finantate din bugetele locale, se executã numai pe baza unor documentatii tehnico-economice aprobate de consiliul local si numai în baza unei achizitii publice în limitele si în conditiile prevãzute de lege”, mai aratã documentul.
Anul trecut, edilii au reusit sã facã schimb de terenuri cu Complexul Energetic Hunedoara. groapa de gunoi s-a extins si pe suprafata de teren detinutã de CEH.
“Pentru obtinerea finantãrii este necesar ca întreaga suprafatã ocupatã de groapã de deseuri sã apartinã domeniului public al municipiului Vulcan. Pentru realizarea  acestui lucru, s-a gãsit solutia schimbului de terenuri, prin care Consiliul Local oferã Complexului Energetic Hunedoara S.A. o suprafatã egalã cu cea pe care este extinsã groapa de deseuri, în zona minei Paroseni. Consilierii au aprobat acest proiect de hotãrâre cu  unanimitate. Reprezentantii Primãriei au obligatia depunerii la Ministerul de resort pânã la sfârsitul acestei sãptãmâni a documentelor necesare  clarificãrii situatiei terenului aflat în discutie”, arãta  informarea Primãriei Vulcan, din luna iulie a anului trecut.
Monika BACIU