Cum puteti beneficia de bani din partea Primãriei Lupeni?

 

Primãria Municipiului Lupeni anuntã elaborarea proiectului de hotãrâre privind  aprobarea finantãrii  nerambursabile din  fondurile publice ale municipiului Lupeni a unor proiecte, programe, actiuni si activitãti  nonprofit de interes  general în anul 2019.
Pentru sport este prevãzutã suma de 180.000 lei, iar pentru culte se alocã 110.000 lei.
“În conformitate cu prevederile Legii 350/ 2005 privind regimul finantãrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitãti nonprofit de interes general, intentionez, ca acum, dupã aprobarea bugetului local sã vã propun sã analizati si sã adoptati o hotãrâre în acest sens. Potrivit legii, Municipiul Lupeni prin autoritãtile sale locale, Consiliul local al Municipiului Lupeni si respectiv Primarul Municipiului Lupeni, în calitatea sa de autoritate finantatoare poate  acorda pentru anul 2019 finantare în vederea  realizãrii urmãtoarelor obiective de interes local: sportul pentru toti dar si sprijin financiar pentru culte. În conformitate cu atributiile stabilite de lege, autoritãtii finantatoare îi revine sarcina elaborãrii si adoptãrii programului propriu pentru acordarea de finantãri nerambursabile care sã stabileascã scopul si obiectivele acordãrii finantãrilor, categoriile de beneficiari eligibili, durata, bugetul, dar mai ales procedura pe baza cãreia sã se acorde.
Pentru asigurarea finantãrii nerambursabile a programelor precizate, în bugetul local al Municipiului Lupeni aprobat potrivit Hotãrârii Consiliului local, au fost alocate sumele necesare astfel încât la categoria sportul pentru toti sã putem aloca suma de 180.000 lei iar pentru sustinerea cultelor suma de 110.000 lei”, aratã Lucian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni.
Atribuirea de contracte de finantare nerambursabilã se va face în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetele autoritãtilor finantatoare. Propuneri, sugestii, recomandãri pe marginea proiectului de hotãrâre se primesc la sediul Primãriei Municipiului Lupeni – Registraturã sau online.
Cosmin BACIU