Criterii discriminatorii pentru deseurile din Hunedoara

Douã societãti comerciale au contestat criteriile discriminatorii impuse de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã „Sistemul Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara”. Cele douã societãti s-au adresat Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor, institutie care le-a admis, partial, solicitãrile.
“Prin contestatia (…), înregistratã la CNSC (…), formulatã de SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL (…) judetul Cluj, (…), reprezentatã legal prin David Alexander Zeininger, în calitate de administrator, formulatã împotriva documentatiei de atribuire, emisã de cãtre ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARÃ „SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DESEURILOR JUDETUL HUNEDOARA” (…), în calitate de autoritate contractantã, în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publicã, având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”, cod CPV 90500000-2, s-a solicitat anularea procedurii de atribuire ca nelegalã, în conditiile licitãrii unui Contract de Achizitie de servicii în locul unui contract de Concesiune de servicii si, în subsidiar, obligarea autoritãtii contractante sã ia mãsurile de remediere a documentatiei de atribuire, în sensul revocãrii sau modificãrii/completãrii acesteia, pentru înlãturarea motivelor de nelegalitate indicate în cuprinsul notificãrii, si obligatia autoritãtii contractante sã prelungeascã termenul limitã de depunere a ofertelor cu perioada corespunzãtoare efectuãrii remedierilor si cu timpul necesar ofertantilor sã adapteze ofertele fatã de remedierile adoptate, astfel încât sã fie respectat termenul de 35 de zile prevãzut de art. 74 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice”, aratã contestatia uneia dintre firmele participante la licitatie.
O altã firmã, de aceastã datã din Deva a depus contestatie.
“Prin contestatia (…), înregistratã la CNSC (…), formulatã de SC SALUBRITATE SA, cu sediul în Deva, (…), reprezentatã de MODY SERGIU CRISTIAN, Administrator, formulatã împotriva documentatiei de atribuire, emisã de cãtre ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARÃ „SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DESEURILOR JUDETUL HUNEDOARA”, în calitate de autoritate contractantã, împotriva procedurii de atribuire mai sus mentionate, s-a solicitat modificarea art. 11 din contractul de delegare a gestiunii propus, în sensul: „A fi prevãzutã o redeventã exprimatã în lei / tonã în cuantum de 26 (53-27) lei/tonã deseuri colectate, pe perioada de valabilitate a contractului nr. 5323/24.04.2017. A fi prevãzutã o redeventã exprimatã în lei/tonã în cuantum de 53 lei/tonã dupã încetarea contractului nr. 5323/24.04.2017. A fi modificate în concordantã cu cele de mai sus toate celelalte prevederi ale art. 11 din modelul de contract de delegare de gestiuni propus”, si suspendarea procedurii de atribuire. Conform prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 cu modificãrile si completãrile ulterioare, contestatiile care fac obiectul dosarelor nr. 2772, 2846/2017 au fost conexate pentru a se pronunta o solutie unitarã, deoarece acestea sunt formulate în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire”, aratã contestatia.
CNSC a admis, în parte, contestatiile celor douã societãti.
“Admite în parte, contestatiile formulate de SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL si SC SALUBRITATE SA ambele în contradictoriu cu ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARÃ „SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DESEURILOR JUDETUL HUNEDOARA” si obligã autoritatea contractantã ca în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei sã punã la dispozitia operatorilor economici interesati studiu de fundamentare, sã elimine din cadrul documentatiei de atribuire posibilitatea de a vinde direct deseuri reciclabile si de a realiza curãtenia pe o raza de 10 m în jurul punctelor de colectare, de a reformula prevederile cu privire la mentinerea continuitãtii serviciului si la modificarea unilateralã a contractului. Respinge ca nefondate celelalte critici. Obligatorie. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare aratã decizia CNSC.
Contestatiile se tin lant, iar procedurile sunt mult întârziate.
Monika BACIU